RVO heeft veel wijzigingen doorgevoerd in de kaarten van bufferstroken langs sloten en waterlopen. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Veel wijzigingen in kaarten met bufferstroken

RVO heeft veel wijzigingen doorgevoerd in de kaarten van bufferstroken langs sloten en waterlopen.

Waterschappen hebben op basis van peilbesluiten, waterpeilen en diepte van de sloten nieuwe kaarten gemaakt waarin de sloottypes zijn aangepast. Dit leidt ertoe dat in sommige waterschappen 80% van de sloten een andere typering krijgen, met een andere breedte van de bufferstroken tot gevolg. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe kaartlaag gepubliceerd in Mijn Percelen.

De grootste wijzigingen vinden plaats bij droge sloten. Dat komt niet alleen omdat sloten anders getypeerd zijn, maar ook door nieuwe regelgeving. Vanaf dit jaar zijn de regels voor de bufferstroken aangepast. Bij een droge sloot moest vorig jaar een bufferstrook van 1 meter worden aangehouden, dat is nu komen te vervallen. Bij een droge sloot is geen bufferstrook meer nodig. Wel moet rekening worden gehouden met de teeltvrije zone zoals vastgesteld in het activiteitenbesluit.

Afschalen bufferstroken

Bij langdurig droogvallende sloten, die ten minste in de periode van 1 april tot en met 1 oktober droog staan, geldt een bufferstrook van 1 meter. Bij watervoerende sloten – die in de kaartlaag voortaan kort- of niet-droogvallende waterloop worden genoemd – geldt een bufferstrook van 3 meter. Bij Kader Richtlijn Water-lichamen (KRW) geldt een bufferstrook van 5 meter.

Wanneer een bufferstrook meer dan 4% van het perceelsoppervlak in beslag zou nemen, mag deze worden afgeschaald. Bufferstroken van 5 meter worden 3 meter, bufferstroken van 3 meter worden 1 meter. Als er het dan nog meer dan 4% van het areaal zou zijn, kan een tweede versmalling plaatsvinden van respectievelijk 1 en 0,5 meter bij KRW-water en kort- of niet droogvallende sloten. Bij lang droogvallende sloten blijft de bufferstrook altijd 1 meter. Ook bij ecologisch kwetsbare waterlopen mag de bufferstrook van 5 meter niet worden afgeschaald.

Kaarten Vechtstromen, Noorderzijlvest en Limburg niet op orde

De bufferstrokenkaarten van de Waterschappen Vechtstromen, Limburg en Noorderzijlvest zijn nog niet helemaal geactualiseerd. Boeren die hier mee te maken hebben, worden hierover geïnformeerd. Van Waterschap Noorderzijlvest is te verwachten dat de kaartlaag op 15 maart wordt geactualiseerd. Dan zal ook de data voor KRW-water breder dan 10 meter worden geactualiseerd. Die data kloppen op dit moment niet.

Vorig jaar gaven boeren op 18% van de percelen aan dat de bufferstrook zoals RVO voorstelde niet klopte. RVO erkende dat er fouten in de kaarten zaten en adviseerde boeren uit te gaan van de werkelijke situatie in het veld. Ze moesten daarbij in het systeem wel aangeven waarom het volgens hen niet klopte. Met deze informatie is bij het intekenen van de nieuwe bufferstroken geen rekening gehouden.

Met de nieuwe kaartlaag op basis van geactualiseerde kaarten van de waterschappen zegt RVO een forse verbeteringsslag te hebben gemaakt. Wanneer boeren aangeven dat de bufferstroken opnieuw niet kloppen, kunnen ze via Mijn Percelen een melding doen. Deze informatie gaat rechtstreeks naar het betrokken waterschap. Verkeerde bufferstroken moeten ook gemeld worden bij de Gecombineerde opgave.

Reacties

Beheer
WP Admin