Sleepslangbemesting. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Mestplan Adema: 30% afroming bij handel in rechten, norm 0,35 ha gras per GVE

Afroming van 30% bij handel in fosfaat– en dierrechten, een brede stoppersregeling, voermaatregelen en een graslandnorm van 0,35 ha gras per GVE om grondgebondenheid vast te leggen. Deze maatregelen moeten de druk op de mestmarkt verlagen. Dat staat in het plan van demissionair landbouwminister Piet Adema. Verhoging van de graslandsubsidie en ondersteuning van onder meer de banken moeten bedrijven op korte termijn ondersteuning bieden.

Het kabinet wil op korte termijn het afromingspercentage van de handel in fosfaatrechten verhogen van 10 naar 30%. Ook bij de handel in pluimvee– en varkensrechten zal bij transacties buiten familieverband een afroming van 30% worden ingevoerd. Dat staat in het plan van aanpak van demissionair landbouwminister Piet Adema om de druk van de mestmarkt te halen. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig.

Brede stoppersregeling

Daarnaast pleit de minister voor een extra vrijwillige beëindigingsregeling voor bedrijven, naast de bestaande opkoopregelingen in het kader van het stikstofbeleid LBV en LBV+. De stoppersregeling moet vaker worden opgesteld en breder toegankelijk zijn dan de bestaande regelingen. Doelstelling is dat de regeling in 2025 opengaat. Voorwaarde voor de regeling is dat productierechten definitief uit de markt worden gehaald. De stoppersregeling moet gefinancierd worden uit het transitiefonds. Daarin is € 1,8 miljard uitgetrokken voor de LBV-plusregeling en is nog € 4 miljard beschikbaar voor stoppersregelingen, schrijft Adema. De details van de regeling worden de komende maanden uitgewerkt.

Graslandnorm 0,35 ha/ GVE in 2032

Om het evenwicht op de mestmarkt te verbeteren, wil het kabinet een graslandnorm instellen om grondgebondenheid vast te leggen. In het coalitieakkoord was al opgenomen dat zou worden toegewerkt naar een grondgebonden melkveehouderij. Dat wil Adema nu doen door een graslandnorm te stellen van 0,35 hectare grasland per GVE (grootvee-eenheid), ofwel bijna 3 koeien per hectare grasland. Om dit te bereiken, wil het kabinet deze norm stapsgewijs invoeren. In 2028 wordt een norm ingevoerd van 0,2 hectare grasland per GVE en vanaf 2030 een norm van 0,25 hectare grasland per GVE.

Voor de norm mag al het grasland behorende bij het bedrijf (pacht, huur, eigendom) meetellen, tot op een bepaalde afstand van het bedrijf. Hoe ver dat wordt, is nog niet vastgesteld. Wel moet de eigen mest op deze percelen worden gebracht. In het Landbouwakkoord werd ook gesproken over een graslandnorm. Toen werd er geen overeenstemming bereikt, vanwege de problemen die een dergelijke maatregel met zich mee brengt voor de intensieve bedrijven in vooral het zuiden van het land. Adema erkent dit, maar wijst erop dat er tijd is voor bedrijven om zich voor te bereiden.

Bovendien zijn de problemen met de waterkwaliteit in die regio’s het grootst, waardoor het belang van grasland voor het verbeteren van de waterkwaliteit daar ook het grootst is. “Door deze aankondiging en de gefaseerde invoering van de normen worden bedrijven in staat gesteld beslissingen te nemen over de toekomst van hun bedrijf: aanpassen aan de wettelijke normen, extensiveren (meer grasland of minder dieren) of stoppen”, schrijft Adema.

Subsidie voor behoud grasland van €20 naar € 50 per 10 kg N

Omdat de maatregelen van Adema geen oplossing zijn voor de acute problemen, wil hij ook het subsidiebedrag voor derogatiebedrijven verhogen. Vanwege de afbouw van derogatie is er een regeling waarbij boeren subsidie kunnen krijgen op basis van de omvang van het verlies van plaatsingsruimte. Voorwaarde is wel dat ze dan grasland behouden. Bij de regeling was een subsidiebedrag van € 20 per 10 kilo stikstof aan minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest ingesteld.

Adema wil dit bedrag – vanwege de fors hoger kosten voor mestafzet – verhogen naar € 50 per 10 kg N uit dierlijke mest. Het beschikbare budget van € 130 miljoen wil het kabinet hiervoor verhogen met €80 miljoen. De verhoging zal echter niet voor alle boeren gelden: er geldt een Europese norm (de-minimisregel) van maximaal € 20.000 per boer over de jaren 2023 tot en met 2025. Adema roept ook nadrukkelijk banken op om boeren op de korte termijn te ondersteunen, bijvoorbeeld door aflossingen uit te stellen.

Minder ruw eiwit in het rundveevoer

Via het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rundveerantsoen, zal het stikstofgehalte in de rundveemest kunnen worden verlaagd. Met de melkveesector is in het kader van het stikstofbeleid afgesproken dat het sectorgemiddelde in 2025 160 gram/kg drogestof in het rundveerantsoen moet zijn. Adema wil dit via private borging regelen.

Mestverwerking

Adema is positief over de toezegging dat de Europese Commissie met een voorstel komt om mestverwerkingsproduct Renure toe te gaan laten als kunstmestvervanger. Dit kan bijdragen aan het verlagen van de mestproblematiek. Ook toename van mestexport en mestverwerking kan bijdragen.

Generieke korting niet uit de lucht

Adema hoopt dat het maatregelenpakket voldoende is om een generieke korting op de veestapel te voorkomen. Uitsluiten kan hij dit echter niet. “Mocht begin 2026 blijken dat de mestproductie door de beëindigingsregelingen, het voerspoor en de (verhoogde) afroming bij overdracht onvoldoende is om onder het mestproductieplafond van 2025 te komen, kan een generieke korting vanwege overschrijding van het mestproductieplafond nodig zijn”, schrijft Adema.

Die generieke korting zou dan per 1 januari 2027 gelden en kan alleen om ervoor te zorgen dat de mestproductie onder het mestproductieplafond uit de derogatiebeschikking komt. Dat wil nog niet zeggen dat daarmee de mestmarkt – bepaald door de mestproductie en de mestplaatsingsruimte – weer in evenwicht is.

Adema: niet wachten op formatie

Hoewel de formerende partijen de minister eerder deze week opriepen om niet met plannen te komen – zoals een opkoopregeling – die een claim leggen op het transitiefonds, zegt Adema dat de druk zo hoog is, dat hij niet kan wachten met een maatregelenpakket.

“Natuurlijk respecteer ik de meerderheid van de Kamer, maar de urgentie is buitengewoon hoog. Ik heb deze week boeren aan de lijn gehad die nadrukkelijk hebben gevraagd om wel met iets te komen”, zegt Adema. “Als het nog twee weken duurt, is dat prima, maar het maatregelenpakket moet voor de zomer afgetikt worden want dan kunnen we ermee aan de slag en kan het ook zijn effect hebben”, aldus Adema.

De minister wijst er ook op dat de Kamer in haar verzoek om met een plan te komen geen maatregelen heeft uitgesloten. Adema schrijft dat er voor de situatie die gedurende vele decennia is ontstaan, geen eenvoudige of pijnloze oplossingen zijn om de balans tussen mestproductie en mestplaatsing te herstellen. Adema benadrukt dat wat het kabinet betreft het maatregelenpakket integraal en in zijn geheel wordt uitgevoerd.

“De beëindigingsregeling is één van de onderdelen van dit integrale en samenhangende pakket, vormt flankerend beleid bij de overige onderdelen van het pakket en is tegelijkertijd op zichzelf staand, zonder flankerende regelgeving, veel minder effectief”, benadrukt de minister van Landbouw.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Blijven dweilen met oude dweilen. Elke keer weer de zelfde proces stappen met een andere bewoording . Net als wasmiddel reclame. Welke bestuurder gaat op staan om naar de kraan te lopen om die eens dicht te draaien.

 2. als het meststelsel toch herzien moet worden. lijkt het mij verstandiger om er productierechten te houden maar er plaatsingsrechten van te maken. En die in balans te brengen met de ruimte die er is op nederlandse bodem. Alles waar geen rechten voor aanwezig zijn zal verwerkt of geëxporteerd moeten worden.

  Daar komt met renure dus ruimte voor.

  Dit zal een einde maken aan de overspannen situatie op de drijfmestmarkt en verwerkingsinitiatieven voldoende zekerheid geven om van de grond te komen.

  Belangrijke kanttekening is wel dat als er grond aan de landbouw onttrokken wordt ook voor een bijbehorend volume aan plaatsingsrechten doorgehaald wordt.

  Een flinke stapel papier en regelwerk kan er meteen mee overboord en een stok minder om mee te slaan.

 3. Kan iemand die vent niet gauw uit zijn lijden verlossen……nog gauw ff wat proberen door te drukken om zijn gelijk te halen…# tijd voor nieuwe formatie en graag vlug

 4. Stoppen met die beperkingen op grond willen blijvend grasland en rustgewas dat botst met sommige bedrijven .Veel droog land mais veel meer voer heb je veel akkerbouw moet je dat gras er maar net bij de herfst in krijgen in voorjaar waardeloos en dit voorjaar helemaal . Dan is mais beter .
  Je wordt steeds meer beperkt in je grondgebruik.
  Nu weer dreigen met korten terwijl de melkveehouderij grotendeels grondgebonden is . Hoe lang kun je met dit belijd doorgaan bedrijven uitkleden eerst melkrecht toen p rechten en nu weer dreigen met afpakken p rechten moeten ze eens met de lonen van werknemers doen dat is ondenkbaar.
  Boeren laten stoppen en afromen p recht gaat hard genoeg.

 5. Wat is dit voor een onnozele gekkigheid om pluimveerechten deel uit te laten maken van een generieke korting…de pluimveesector heeft helemaal geen mestprobleem. Hiermee wordt overduidelijk dat er alles aan is gelegen dat er alles aan is gelegen om elke boer uit welke sector dan ook het land uit te trappen.

  1. U stelt een vraag, en geeft zelf uw mening als antwoord.
   Ter verduidelijking:
   Er is een afspraak met Brussel gemaakt dat de nationale mestproductieplafonds per 1-1-2025 fors verlaagd worden. U bent niet de enige die niet goed weet dat het m een verlaging gaat van het NATIONALE plafond.
   Dat betekent dat er vier sectorplafonds verlaagd moeten worden: melkvee,varkens, pluimvee en overig.
   Dat er meerdere pluimveebedrijven zelf al gun mest afzetten of verwerken is geen argument om het sectorplafond pluimvee nie te verlagen
   In de andere sectoren zijn er ook bedrijven die hun mestafzet of mestverwerking keurig geregeld hebben.

 6. Adema heeft op zijn bordje meer dan 10 jaar slecht beleid gekregen
  Geserveerd door zijn voorgangers
  Dat lost hij niet in korte tijd op

  1. De meesten hebben de derogatie beschikking niet gelezen of zijn het al vergeten
   Waarom staghouwer daar mee akkoord is gegaan weet ik niet of dat hij daar überhaupt keuze in had
   Door zijn aftreden zit hij nu lekker in de luwte en krijgt adema de klappen

 7. ” Ik heb deze week boeren aan de lijn gehad die nadrukkelijk hebben gevraagd om wel met iets te komen”, zegt Adema. “ Als het voldoende is dat we hem even bellen om te vragen het beleid aan te passen, wat let ons dan om hem nu maar massaal te bellen en te vragen deze maatregelen weer te schrappen!
  Wie heeft zijn telefoon nr?

 8. Hij wil, zo zegt ie met krokodillentranen, de jonge boeren perspectief beiden. De jonge boeren in de zandgebieden worden met een graslandnorm gegarandeerd hun toekomst ontnomen. Gelukkig is deze kamerbrief enkel voor de bühne . Het zal, godzijdank, niet lang meer duren en we zijn verlost van deze brokkenpiloot.

 9. Adema gooit op de valreep intensieve boeren, vooral uit het zuiden, voor de bus. Die boeren hebben niet zoveel land, kunnen zoveel land niet verkrijgen én willen zoveel grasland helemaal niet hebben ( snijmais produceert bijna twee keer zoveel ds dan gras). Adema is zo erg gefrustreerd door het niet doorgaan van het lbakkoord. Begrijp niet dat er nog ooit boeren op die linkse cu stemmen.

  1. Het zuiden heeft de hoogste veedichtheid, hoeveelheden mest die de bodem niet aan kan. Wat is er dan vreemd aan dat daar inderdaad de grootste druk op de ketel zal zijn?

  2. Als er teveel mest is moet je die overschotmest weg brengen. Boeren met teveel mest verplichten veel grasland te doen hebben is onrealistisch.

 10. Laat adema eerst eens de grond en slootwater onderzoeken van het rivm een bekijken dan zal hij zien dat op de zandgronden de normen ruimschoots worden gehaald al vanaf 2009 bij de veehouderij juist de akkerbouw en vollegrondstuinbouw haalt de normen niet dit staat haaks op zijn uitlatingen waarom nog snel even dit alles er doorduwen met dit demissionaire kabinet dat continu zich afzet tegen de veehouderij in ons land

  1. lees deze voor een overzicht waar de uitspoeling het sterkst is. deze reactie is automatisch gemodereerd

Beheer
WP Admin