Bufferstrook als bescherming tegen perceelsemissie. De akkerbouw vreest nog strengere eisen. - Foto: Hans Banus AkkerbouwNieuws

Zorgen in akkerbouw over aanvullende nitraatmaatregelen

De akkerbouwsector is bang om met strengere regels geconfronteerd te worden om zo een nieuwe derogatie voor grasland te krijgen.

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof hebben aanvullende maatregelen op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) aangekondigd. Deze zijn volgens hen nodig om aan de Europese doelen voor zowel grond- als oppervlaktewaterkwaliteit te voldoen en om een nieuwe derogatie te krijgen.

Dreiging voor hele keten

De akkerbouwsector maakt zich ernstige zorgen over de extra maatregelen waar de ministers naar verwijzen, zoals teeltverboden, brede bufferzones, beperking van teelten op uitspoelingsgevoelige gronden en opkoop van bedrijven. Deze maatregelen bedreigen niet alleen akkerbouwers maar de hele keten.

“De Nederlandse landbouw en daarmee ook de akkerbouwsector moet aan de bak om te zorgen voor een goede waterkwaliteit. In de afgelopen maanden hebben we volop ingezet op een evenwichtig pakket aan maatregelen dat recht doet aan het ondernemerschap in onze sector en aan de praktische realiteit van het verwerken van akkerbouwgewassen. Dat heeft geleid tot een gewijzigd 7e AP, met daarin nog steeds pijnlijke maatregelen voor akkerbouwers. Aanvullende maatregelen leggen een bom onder het draagvlak voor het reeds aangekondigde beleid”, aldus André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw.

Gebiedsgerichte aanpak

“In gebieden waar de waterkwaliteitsdoelen niet worden behaald, is extra inzet van de sector noodzakelijk. Dit willen we doen met de afgesproken maatwerkaanpak en de gebiedsgerichte aanpak. Door nu vooruit te lopen op vergaande maatregelen, worden deze processen ondermijnd.”

De akkerbouwsector roept de ministers op om de Europese Commissie te overtuigen van de gebiedsgerichte aanpak zoals opgenomen in het coalitieakkoord, zodat in gezamenlijkheid met de sector gewerkt kan worden aan het behalen van de waterkwaliteitsdoelen.

Reacties

  1. @Hoogland. Akkerbouw levert niet in voor Veehouderij, maar akkerbouw levert in omdat eventuele inspoeling van mineralen volgens veel mensen niet wenselijk is. Deze mensen wachten op een verlaging van de fysieke opbrengsten en daarmee een nog grotere afhankelijkheid van het buitenland. De Covid 19 heeft de burger niet aan het dneken gezet, zodat ze tot de conclusie konden komen dat wat geldt voor medische artieklen ook zal gelden voor voedsel als we de productie daarvan overhevelen naar goedkoopte landen. Deze burgers zullen eht noet meer gaan betalen dan nodig is voor hun voedsel en komen goedkoop geproduceerd import of industrieel voedsel als het maar hun besteedbaar inkomen maar zo weinig mogelijk schaadt.

  2. Eerste zin is wel beetje raar. Nederland heeft zich verbonden aan de Nitraatrichtlijn voor grondwater en de Kader Richtlijn Water voor oppervlaktewater. Nitraatrichtlijn moet aan gewerkt worden en KRW moet behaald worden. Ook zonder melkveehouderij of derogatie.

Beheer
WP Admin