AlgemeenNieuws

Provincies en gemeenten krijgen rem op dieraantal

Den Haag – Provincies en gemeenten krijgen extra instrumenten om aantallen dieren in de veehouderij te beperken en te beheersen. Dat staat in het concept-wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid, dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) maandag heeft gepubliceerd.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de Q-koortscrisis, toen er een grote maatschappelijke druk ontstond om het aantal dieren en bedrijven in te perken, als er een gevaar is voor de volksgezondheid. Vooral in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel is sprake van hoge veedichtheid, waarover bewoners zich zorgen maken. “Het is dus wenselijk dat risico’s voor de volksgezondheid voldoende onder controle kunnen worden gehouden om zoveel mogelijk gezondheidsschade te voorkomen”, aldus Dijksma”Tijdig, dus vroegtijdig preventief optreden kan daaraan bijdragen.”

De bewindslieden hebben de wet nu openbaar gemaakt, zodat belanghebbenden er commentaar op kunnen geven. De consultatieperiode duurt tot 14 juli.

De wet is zo opgebouwd dat gemeenten of provincies een risico-analyse moeten laten maken waarin wordt onderbouwd en aangetoond dat er een verband bestaat tussen gezondheidsrisico’s voor de mens en het aantal dieren dat wordt gehouden. Het gaat daarbij niet alleen om van dier op mens overdraagbare ziekten, zoals Q-koorts. Ook fijnstof en endotoxinen afkomstig uit de veehouderij kunnen daarin mee worden genomen.

Bij de regelgeving kan per diersoort een beperking van het aantal dieren worden opgelegd in een gebied. De bewindslieden zeggen in de memorie van toelichting bij de wet dat er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is over de relatie tussen dieraantallen en risico’s voor de volksgezondheid. Toch is het volgens het kabinet gewenst dat lokale en regionale overheden uit oogpunt van volksgezondheid beperkingen kunnen instellen aan de intensiteit waarin dieren op veehouderijbedrijven worden gehouden. De wet komt bovenop de beperkingen en voorwaarden die al op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren en de ruimtelijke ordeningswetten kunnen worden opgelegd.

De wet biedt de mogelijkheid om voor de ene diersoort wel beperkingen op te leggen, en voor de andere niet, afhankelijk van de (te verwachten) gezondheidsrisico’s voor de mens.

De begrenzing van het aantal dieren kan betrekking hebben op het aantal dieren in een gebied, het aantal dieren op een bedrijf en het aantal dieren per hectare. Dat laatste kan ook gevolgen hebben voor het aantal dieren dat kan worden geweid per hectare. De wet biedt provincies ook ruimte om het aantal dieren te herverdelen, ook om de dynamiek in de veehouderij te behouden.

Het beperken van de omvang van een bedrijf zal vooral in de nabijheid van woonkernen gebeuren, verwacht het kabinet. Het kabinet gaat ervan uit dat ondernemers niet schadeloos hoeven te worden gesteld voor de opgelegde beperkingen.

Het concept-wetsvoorstel zal na de consultatie in de ministerraad worden besproken, dan wordt het aan de Raad van State verzonden voor advies. Het gaat vervolgens met het advies van de Raad van State naar het parlement.

Beheer
WP Admin