Injecteren van een perceel grasland in Overijssel. De provincie wil in de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied boeren langdurig zekerheid kunnen bieden. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Overijssel: € 5 miljard nodig voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied

De provincie Overijssel denkt € 5 miljard nodig te hebben ‘voor een zorgvuldige en gedegen uitvoering’ van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Dat meldt de provincie op basis van een startversie van het Overijssels programma.

In die rijksbijdrage voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is dan nog niet verrekend het geld dat nodig is om PAS-melders te voorzien van rechtsgeldige natuurvergunningen. Ook daarvoor moet het Rijk opdraaien.

Tot € 2,0 miljard voor opkoop veehouderijbedrijven

De provincie berekent dat er € 1,8 tot € 2,0 miljard nodig is voor de opkoop van veehouderijbedrijven. Daarnaast wordt € 1,7 tot € 2,0 miljard begroot voor afwaardering van grond, beloning van ecosysteemdiensten en voor maatregelen voor natuurherstel en de kaderrichtlijn water.

In een persbericht meldt de provincie dat het uitdrukkelijk de bedoeling is om in de plannenmakerij voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied het behoud van de sociale samenhang op het platteland en de economische kracht te versterken, naast een duurzaam perspectief voor de landbouw. Die zijn onlosmakelijk verbonden met water- en natuurdoelen. “Het is alles of niets”, stelt de provincie.

Maatwerk en langjarige vergoedingen

De provincie wil dat het Rijk voldoende tijd geeft om in de gebieden aan het werk te gaan. Er moet ruimte zijn voor maatwerk en er moet geld zijn voor langjarige vergoedingen. Provincies lopen er nu tegenaan dat vergoedingen voor bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer een maximale looptijd hebben van zes jaar, terwijl van agrarische bedrijven soms investeringen voor een veel langere termijn worden verlangd.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat bij de uitwerking van het provinciaal plan, dat bij het Rijk is ingediend, ‘het belang van onze inwoners en agrarisch ondernemers centraal staat’. “Het bieden van duurzaam en langjarig toekomstperspectief aan agrarisch ondernemers is onlosmakelijk verbonden aan onze doelen binnen het PPLG. Boeren zorgen niet alleen voor ons voedsel, ze spelen ook een belangrijk rol in het beheer van ons landschap en binnen de sociale structuren in dorpen en gemeenschappen.”

Ten Bolscher vindt het lastig dat het kabinet nog geen duidelijke randvoorwaarden heeft gesteld en dat hij ook moet wachten op het Landbouwakkoord. “Dat moet er zo snel mogelijk komen.”

Boeren voor zeker 30 jaar zekerheid bieden

In een brief aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) schrijft het provinciebestuur dat boeren zeker voor 30 jaar zekerheid moeten krijgen over vergoedingen voor ecosysteemdiensten. Maar de oplossing van de PAS-problematiek is volgens de provincie het meest urgent. De provincie moet daarbij de middelen en de mogelijkheden krijgen PAS-melders van een zekere vergunning te voorzien ‘zonder dat de reële vrees bestaat dat afgegeven vergunningen bij een beroepsprocedure weer worden vernietigd’.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin