De NVWA meldt dat de betrokken bedrijven in het onderzoek naar mestfraude ervan worden verdacht facturen te vervalsen en de mestboekhouding onjuist bij te houden. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Onderzoek naar mestfraude in Oost- en Noord-Nederland

Vier mestverwerkers in Drenthe, Overijssel en Groningen zijn doelwit van een onderzoek naar mestfraude. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dinsdag bij twee woningen en vier bedrijven doorzoekingen gedaan in een lopend onderzoek naar fraude bij co-vergisting.

De NVWA meldt dat de betrokken bedrijven in het onderzoek naar mestfraude ervan worden verdacht facturen te vervalsen en de mestboekhouding onjuist bij te houden. Administraties zijn op alle doorzochte locaties in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De NVWA zegt niet waar de woningen en bedrijven zich precies bevinden.

Bij co-vergisting wordt mest samen met andere organische producten gebruikt om biogas te produceren. Daarbij ontstaat een restproduct (digestaat) dat als meststof kan worden gebruikt.

‘Mogelijk risico voor volksgezondheid’

De NVWA-IOD vermoedt dat er andere hoeveelheden mest en producten zijn aangevoerd en verwerkt dan uit de administratie blijkt. “Daardoor is er geen zicht op welke stoffen en in welke hoeveelheden er door de bedrijven zijn vergist. Ook is niet duidelijk waaruit het verkregen digestaat bestaat. Dat brengt een mogelijk risico voor de volksgezondheid en het milieu met zich mee”, aldus de NVWA.

Co-vergisters worden in de Versterkte Handhavingsstrategie Mest gezien als een sector met een verhoogd risico op niet-naleving. Bij een min of meer representatief onderzoek waarvan de resultaten begin dit jaar werden gepubliceerd, bleek dat 10 van de 26 gecontroleerde bedrijven de regelgeving niet goed naleefden. Bij covergisting moet goed worden bijgehouden welke stoffen naast mest worden gebruikt als grondstof. De vergister moet op basis van analyses kunnen aantonen dat digestaat schoon genoeg is om als mest gebruikt te worden en geen zware metalen of organische micro-verontreinigingen bevat.

Eigenaren van co-vergisters die de regels niet naleven, lopen het risico om de verleende subsidie in het kader van de regeling voor duurzame energie (SDE++) te moeten terugbetalen.

Beheer
WP Admin