Foto: Dennis Beek AlgemeenNieuws

Overtredingen bij kwart co-vergisters

Een kwart van de co-vergisters waar in 2021 een controle is uitgevoerd, voldeed niet aan de eisen. Dat blijkt uit de inspectieresultaten van de NVWA.

NVWA controleerde 22 van de 95 co-vergisters op basis van een a-selecte keuze. Bij zes van de 22 bedrijven zijn overtredingen geconstateerd, omdat er niet-toegestane stoffen zijn gebruikt in de vergisters. De overtredingen worden bestuursrechtelijk opgepakt door RVO. De overtredingen kunnen ook gevolgen hebben voor de subsidieverlening van de SDE+-subsidie.

Toevoegen van stoffen

In sommige gevallen zijn stoffen toegevoegd aan de vergister die gezien het materiaal wel toegestaan zijn, maar formeel niet genoemd zijn bij de toegestane stoffen. In die gevallen is een bedrijf in de gelegenheid gesteld om de betreffende stof alsnog toegelaten te krijgen.

Het nalevingspercentage van 73% geeft volgens de NVWA aan dat de overgrote meerderheid van de bedrijven de regels van de meststoffenwetgeving respecteert. Het bevestigt volgens de NVWA de keuze om in de sector zoveel mogelijk risicogericht te controleren en handhaven.

Mestcontroles

Op overige terreinen van mestcontroles is ook risico-gericht gecontroleerd. In 2021 werden 46 bedrijven geïnspecteerd waar op basis van eerdere ervaringen of basis van risico voor de NVWA reden tot controle was. Bij 23 van deze 46 bedrijven was sprake van een of meer overtredingen op het gebied van administratieve verplichting, aan- afvoer van meststoffen, gebruiksnormen, bedrijfsexcretie, verantwoordingsplicht, mestverwerkingsplicht, verantwoorde groei melkveehouderij en dierrechten.

Bij twintig bedrijven is een rapport van bevinding op gesteld, waarna RVO de zaken bestuursrechtelijk zal afdoen. In twee gevallen is er een proces-verbaal opgemaakt, waarna de overtreding strafrechtelijk wordt vervolgd. In één geval is een waarschuwing gegeven.

11 controles bij mesthandelaren

Als laboratoria onregelmatigheden van aangeleverde mestmonsters constateren, kunnen ze dit melden bij de NVWA. Naar aanleiding van deze meldingen heeft de NVWA in 2021 11 controles bij intermediairs gedaan. Bij vijf bedrijven zijn overtredingen geconstateerd.
In totaal zijn in 2021 16 risico-gebaseerde controles uitgevoerd bij intermediair In zes gevallen was er sprake van een overtreding. Vijf worden bestuursrechtelijk afgedaan, een strafrechtelijk.

Lees meer over co-vergisters

Reacties

  1. 50% van de nvwa-medewerkers rijden wel eens te hard en 15% van hen zit wel eens met teveel alcohol achter het stuur. Daarnaast koopt 10% van die nvwa-lieden haardhout met zwart geld en steelt 85% van de medewerkers schrijfblokken en pennen van de baas.

Beheer
WP Admin