Bemesten van maisland. Een bemesting met 35 kuub rundveedrijfmest, met 5 kilo kali per kuub, dekt in de regel de kalibehoefte van een goed maisgewas. - Foto: Henk riswick RundveeNieuws

Geef mais niet onnodig veel kali

De kalibemesting van mais kan beperkt blijven tot 10 kilo per ton droge stof opbrengst. Meer kali geven leidt tot luxe-consumptie.

Uit meerjarige proeven blijkt dat mais niet meer kali nodig heeft dan 10 kilo per ton drogestofopbrengst. Bij een verwachte opbrengst van 16 ton droge stof houdt dat dus in dat 160 kilo kali per hectare nodig is. Bij 20 ton drogestofopbrengst wordt dat 200 kilo kali per hectare. Dit geldt bij bodemkengetallen (K-CaCl2) tot en met 60. Is de kalitoestand hoger, dan zou zelfs een lagere kaligift volstaan. Overigens blijft het advies om uit mest genoeg te blijven toedienen om zo uitputting van de bodem te voorkomen.

Kali in mais via dierlijke mest

In veel gevallen worden kalihoeveelheden van 160 tot 200 kilo per hectare in de bemesting al bereikt via toediening van dierlijke mest. Dat hangt natuurlijk wel af van de gift in kuubs per hectare en de samenstelling van de mest. Maar bij een bemesting per hectare met 35 kuub rundveedrijfmest dat 5 kilo kali per kuub bevat, geef je al 175 kilo kali. Omdat kaligehalten in mest behoorlijk kunnen variëren levert alleen een mestanalyse uitsluitsel.

Wanneer er meer kali bemest wordt zal het maisgewas die in de regel wel opnemen. Het kaligehalte in de plant loopt dan op, maar het heeft geen effect op de opbrengst. Dan is sprake van luxe-consumptie. Dat betekent dat bij voldoende kali voorziening uit drijfmest er geen extra kalibemesting meer nodig is met kunstmest. Dat levert alleen onnodige kosten van kunstmest en de bijbehorende bewerking.

Aanvullende bemesting mais via kunstmest

Het kan gebeuren dat een perceel heel weinig of geen dierlijke mest krijgt. In dat geval moet wel gekozen worden voor aanvullende bemesting met kunstmest. Want onderbemesten heeft wel effect op de opbrengst. Rijenbemesting is daarbij niet nodig; de proeven laten zien dat breedwerpig gestrooide kali net zo effectief is, zo meldt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Reacties

  1. Als je je mais teveel K geeft en de maisplant neemt dat op dan komt dat gewoon weer terecht in je mest. Via hogere k gehalten in je mest geef je het jaar daarop weer meer k. Dat heet kringloop en werkt gewoon goed/simpel.

Beheer
WP Admin