Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Adema: twee weken uitstel voor inzaai vanggewas zonder korting

Consumptieaardappeltelers op zand- en lössgrond krijgen twee weken langer de tijd voor het inzaaien van een vanggewas, zonder gekort te worden op hun bemestingsruimte voor volgend jaar.

Dat heeft demissionair landbouwminister Piet Adema besloten, nadat de Tweede Kamer een motie van BBB en SGP heeft aangenomen die hierom vroeg. Vanuit de akkerbouw was een grote roep om uitstel omdat de gewassen door het late teeltseizoen nog niet oogstrijp zijn.

Adema benadrukt dat de twee weken respijt alleen voor dit jaar gelden. Bovendien blijven de kortingen op de gebruiksnormen bij het later inzaaien van een vanggewas in stand. Als het vanggewas van 15 oktober tot en met 31 oktober wordt gezaaid, wordt voor het opvolgende teeltjaar een korting toegepast van 10 kg N/ha in de gebruiksruimte. Bij zaaien vanaf 1 november geldt een korting van 20 kg stikstof per hectare die te laat is gezaaid.

Inpassen van maatregelen

“Ik besef terdege beseft dat de sector moeite heeft met het inpassen van deze maatregel in het toch al brede pakket aan maatregelen dat op boeren afkomt. Maar vanwege de opgave die Nederland heeft om de waterkwaliteit te verbeteren, zeker in de zand- en lössgebieden, zijn er maatregelen nodig. Ik zal op korte termijn met de consumptieaardappelsector in overleg gaan over door de sector aan te dragen voorstellen die eenzelfde effect op de waterkwaliteit hebben, ten behoeve van volgend jaar en richting het 8e actieprogramma Nitraatrichtlijn”, schrijft Adema in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Adema volgt hiermee ook de aangenomen motie van ChristenUnie uit. Als de gesprekken niet leiden tot een alternatief dat voldoende positief effect heeft op de waterkwaliteit, zal in 2024 ook voor consumptieaardappelen de stimuleringsmaatregel vanaf 1 oktober blijven gelden, benadrukt de minister.

Eerder deze week gaf Adema ook maistelers uitstel voor de plicht om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Maistelers in de drie noordelijke provincies krijgen tot en met 10 oktober de tijd om aan deze plicht te voldoen.

Reacties

  1. Wie verzint dit? Als men afgelopen week gestart is met loofdoding gaan wij 15 oktober ook niet halen. Loofdoding heeft een veiligheidstermijn van 15 dagen voor de oogst. Ook hier geldt een zeer kromme maatregel die niet uitvoerbaar is.

Beheer
WP Admin