Home

Achtergrond 7 reacties

Landbouwvisie leidt naar kringloopbeleid

Minister Schouten werkt aan de landbouwvisie. De 4 coalitiepartijen schrijven mee.

De langverwachte landbouwvisie van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, laat nog even op zich wachten. Na de zomer, begin september, zal de minister een stap naar voren zetten – weg van de incidentenpolitiek naar een nieuwe stip aan de horizon.

De eerste concepten van de visie zijn inmiddels uitgewisseld. De 4 coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) praten volop mee over het stuk, waarvan de minister de penvoerder is. Afgelopen week ging Schouten samen met de belangrijkste landbouwwoordvoerders uit de coalitie op bezoek bij een melkveehouder in Schipluiden om door te praten over de kringlooplandbouw.

Motie kringlooplandbouw

Een van de pijlers waarop het stuk van de minister is gebaseerd, is de breed gedragen motie die in december bij de behandeling van de landbouwbegroting werd aangenomen. Die motie over de kringlooplandbouw had een lange lijst van ondertekenaars: Tjeerd de Groot (D66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Rik Grashoff (GroenLInks), Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), William Moorlag (PvdA), Frank Futselaar (SP), Roelof Bisschop (SGP) en Dion Graus (PVV). De motie roept de regering op de kringlooplandbouw te definiëren en wettelijke belemmeringen te benoemen die de kringlooplandbouw in de weg kunnen staan.

De motie kreeg voor de zomer nog een vervolg in de vorm van een technische briefing van de Tweede Kamer waar Martin Scholten, directeur van Animal Sciences Group van Wageningen UR, een nadere toelichting gaf op de kringlooplandbouw. Scholten betoogde dat de omslag naar een kringlooplandbouw een fundamentele omslag betekent voor de Nederlandse landbouw. “Het sluiten van kringlopen vraagt om het herinrichten van het gehele Nederlandse landbouw- en voedselsysteem, waarbij circulariteit het leidende en gangbare principe is”, aldus Scholten in een toelichting. Hij zei er meteen bij: “Het is evident dat die opgave niet alleen bij de boeren kan worden neergelegd.”

Landbouwvisie gaat naast kennis ook over productie

Het is de vraag hoe minister Schouten het idee van de kringlooplandbouw verweeft met de op export gerichte Nederlandse agrarische sector. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelde dit voorjaar dat het huidige beleid vooral gericht is op innovatie en een efficiënte voedselproductie voor de wereldmarkt. Daar stelde het PBL alternatieve perspectieven tegenover, waarin lokale of regionale voedselnetwerken, een ander consumptiepatroon en een duurzame productie prominent waren. De land- en tuinbouw als economische motor voor de BV Nederland zal ook onderdeel zijn van de visie, waarbij het niet alleen draait om Nederlandse innovatieve kennis, maar ook om de Nederlandse productie. Tegelijk zal de constatering van de Raad voor de Leefomgeving er in doorklinken, dat op de lange termijn (tot 2050) een inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is.

Scholten van Wageningen UR vindt dat het Europese landbouwbeleid moet worden ingezet om boeren financiële prikkels te geven richting kringlooplandbouw. Hij beschrijft een systeem waar verspilling een prijs heeft en waarin kringloop beloond wordt. Dat moet geen Nederlandse route zijn, maar een internationale systematiek. Nederland kan echter wel een voortrekkersrol vervullen bij de ontwikkeling en het testen van dergelijke systemen.

Tweede Kamer kijkt reikhalzend uit naar visie Schouten

In de Tweede Kamer wordt al reikhalzend uitgekeken naar de visie van Schouten. Tegelijk hebben de coalitiepartijen de opgedane kennis verwerkt en meegegeven aan de minister, met het doel de conceptversie van de visie verder aan te scherpen. Vanuit de sector is ook commentaar geleverd, nadat duidelijk het signaal was afgegeven dat het niet gepast is om een landbouwvisie over een sector uit te brengen, zonder daar eerst met de sector over te praten.

Minister Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, komt aan op het Binnenhof voor de laatste wekelijkse ministerraad voor het zomerreces. De minister en haar ambtenaren werken tijdens het zomerreces stug door aan de landbouwvisie.  - Foto: ANP
Minister Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, komt aan op het Binnenhof voor de laatste wekelijkse ministerraad voor het zomerreces. De minister en haar ambtenaren werken tijdens het zomerreces stug door aan de landbouwvisie. - Foto: ANP

Van incidentenpolitiek naar kringlooplandbouw

De minister (en haar ambtenaren) werkt tijdens het zomerreces stug door aan de landbouwvisie. Minister Schouten: “Ik zie ook dat we tijdig met elkaar moeten bezien wat nou de uitdagingen zijn voor de toekomst, ook voor de landbouwsector. Ik zie ook wel dat we dat langere tijd niet gedaan hebben. Daardoor werden we elke keer weer voor bepaalde feiten gesteld en moest er een soort incidentenpolitiek gevoerd worden om er toch weer voor te zorgen dat het goede kant opging.”

Partijgenoot Carla Dik-Faber (ChristenUnie) merkte tijdens een van de laatste debatten voor het zomerreces op dat de verdeeldheid in het vorige kabinet niet heeft bijgedragen aan houvast voor de boeren. Die houvast moet er nu wel komen. “Ik voel de pijn en de noodzaak om uit het regelcircus de stap naar voren te zetten naar een waardegedreven landbouw. Ik zie dan ook enorm uit naar de landbouwvisie van de minister.”

D66‘er Tjeerd de Groot betoogde tijdens datzelfde debat dat de landbouw niet door regels, maar door principes geleid moet worden. Hij heeft het woord kringlooplandbouw bij veel debatten voor in de mond liggen. “Minister Schouten zegt dat het haar streven is de regelgeving niet onnodig in de weg te laten staan aan diversiteit en innovatie. Tegelijkertijd zien we dat er algemene kaders nodig zijn, en die zullen waarschijnlijk nodig blijven, waarbinnen wij ons ook aan de milieuwetgeving moeten houden. Maar binnen die kaders zie ik voldoende mogelijkheden, ook voor een diverse landbouw.”

‘Mijn ambitie is een landbouw die produceert met behoud van concurrentiekracht en met respect voor mens, dier, natuur en milieu’

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De minister is de afgelopen weken en maanden volop in gesprek geweest met verschillende landbouwsectoren, waarbij het begrip duurzaamheid vaak ter tafel kwam. Zij gebruikt de input om richting te geven aan de toekomst van de landbouw. Schouten zei daarover: “Mijn ambitie is een landbouw die produceert met behoud van concurrentiekracht en met respect voor mens, dier, natuur en milieu. De landbouw staat voor de grote uitdaging om bij te dragen aan de omschakeling naar kringlooplandbouw en een circulaire economie, waarbij duurzame producten van hoge kwaliteit worden geleverd en er op duurzame wijze gebruikgemaakt wordt van energie en grondstoffen.”

Laatste reacties

 • dierverzorger

  Dus binnenkort mag er weer diermeel in het voer.
  Supergeregeld!!!!

 • Zuperboer

  ...en meer dierlijke mest op het land

 • Alco

  Velen hebben niet door dat het beleid van tegenwoordig geënt is op verschraling.
  Dus ze zullen wel door Wageningen teruggefloten worden.

 • Alco

  En dat de landbouw al volledig kringloop is schijnen velen ook niet te beseffen.
  Het is de mens die vervuilt.

 • farmerbn

  Allemaal mooie moderne kreten om de landbouw en vooral de veeteelt te verkleinen. Trap daar niet in. LTO zal wél meewerken en daarvoor mogen mee-eten uit de ruif.

 • info519

  Dus minder kunstmest en meer vruchtbare dierlijke mest...geen roofbouw

 • Sjefo

  Het is roofbouw en nog eens roofbouw wat we de laatste jaren plegen !
  Echte kringloop is even iets anders ,terug geven aan de grond wat we er afgehaald hebben en een plus voor onderhoud, dat is wat anders dan dat die Wageningen boertjes voor stellen.
  Eerst moet alles kapot !
  Het communistische systeem ( waar zien we dat meer)ambtenaren het beleid maken en de boertjes het werk en de verantwoordelijkheid voor als het fout gaat, Overheid hou er echt rekening mee dat blijven de boeren niet doen
  Vroeg of laat moeten mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn gestraft worden .

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.