Vergaderseizoen: onderwerpen genoeg - Foto: Henk Riswick AlgemeenOpinie

‘Vergaderseizoen: onderwerpen genoeg’

Gisteren waren de zwaluwen enorm druk, met hun tachtigen maakten ze toch een kabaal en ze vlogen druk heen en weer, terwijl er geen onraad was. Vanochtend zag ik waarom: op tien na zijn ze vertrokken.

Twee derde broedjes zijn er nog niet klaar voor. Maar toch, waar halen ze het signaal vandaan op de trek te gaan? Verandering in het dag-nachtritme zal het zijn. De biotoop voor zwaluwen is goed en wordt steeds beter. Insecten voor henzelf en hun jonkies is een levensvereiste.

Nu de vogels gaan trekken begint het vergaderseizoen weer. Nou, reken maar dat er volle zalen kunnen komen. Thema’s genoeg, die de melkveehouderij bezighouden. Ik noem er een paar die ons raken. Allereerst melkprijs, fosfaat, verdienmodel, bodemvruchtbaarheid, arbeid, dierwelzijn, milieu-impact sector, ruimtelijke ordening, maar ook veel vaktechnische zaken en heel veel maatschappelijke discussies. Groene economie en duurzaamheid horen daarbij.

Vrijhandel en volatiliteit

Bij de melkprijs hoef ik niet lang stil te staan. Het is een gegeven: er wordt al decennia gewerkt aan wereldvrijhandel, nu TTIP. We hebben de reuring, de ups en downs die vrij melken geeft na de jarenlange beteugeling. De extra melk was voorzien, de markt acteerde anders dan gehoopt. Deze volatiliteit hoort bij vrijhandel. En dit is wreed voor menig boerengezin.

Gelijk komen bij mij in gedachten de landen Canada, Zwitserland en Noorwegen, daar hebben ze de primaire voedselproductie beschermd en daarmee ook de boeren. Bij ons zal dat niet kunnen vanwege de 70% zuivelexport, al zouden we het willen.

Intensivering wordt niet gepruimd

En toch, de maatschappelijke wens is extensivering en Friesland Campina propageert een ander verdienmodel. Hoe gerespecteerd de maatschappelijke opvatting ook kan wezen, de rede is vaak niet te vinden. Ook al zou intensivering gepaard gaan met vergroening en verduurzaming, het wordt niet gepruimd.

Nu wil de zuivel vergisters voor CO2-reductie. Klimaatmarketing noem ik dat. Wat is het effect voor de bodemvruchtbaarheid? En de interactie met ruimtelijke ordening vanuit maatschappelijke opvatting?

Zorg dat je erbij bent. Laat je horen. Dat lucht op en je creëert weer ruimte op de harde schijf.