Sleepvoetbemesting. - Foto: Lex Salverda AlgemeenNieuws

RIVM: uitstoot ammoniak 5% gedaald in 2019

De uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen blijft dalen, zo meldt gezondheidsinstituut RIVM op basis van definitieve cijfers over 2019.

De ammoniakemissies lieten tussen 2018 en 2019 een afname zien van 6 kiloton. Dat komt neer op een daling van bijna 5%. Volgens de onderzoekers wordt dit vooral veroorzaakt door een vermindering van het aantal dieren en door meer emissiearme varkensstallen. Ook de verplichting van mestverdunning voor boeren op klei- en veengrond bij gebruik van de sleepvoetbemester draagt hieraan bij, stellen zij.

Gestage afname andere gassen

De emissie van zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof laten dezelfde gestage afname zien als de afgelopen jaren. De uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan, lachgas en zogeheten F-gassen daalde met 3% tot 181,1 megaton CO2-equivalenten. Tussen 1990 en 2019 nam de uitstoot van methaan, lachgas en F-gassen af met ruim de helft (53%). De uitstoot van CO2 lag in 2019 5,3% lager dan in 1990.

Over ongeveer een maand publiceert het RIVM de voorlopige cijfers over de broeikasgasemissies in 2020.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin