Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

RDA: Weinig dierenwelzijn in klimaatbeleid veehouderij

Dierenwelzijn is nog onvoldoende onderdeel van klimaatonderzoek en klimaatmitigatie in de veehouderij. Dit stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in de publicatie ”Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen”.

Onderzoek naar het verminderen van het klimaateffect van de veehouderij richt zich volgens de RDA nog te weinig op het verbeteren van stressresistentie en welzijn van dieren. De nadruk in onderzoek naar klimaatmitigatie ligt vaak op groei, productie en voederconversie, dus vooral de economische effecten, stelt RDA. De Raad geeft voorbeelden waarbij maatregelen voor klimaatmitigatie een nog onbekend of negatief effect hebben op dierenwelzijn.

Stalvloeren te glad voor dieren

Als voorbeeld beschrijft de Raad de effecten van de meer gesloten stalsystemen die de emissies van broeikasgassen verminderen. Een meer gesloten stalsysteem beperkt weidegang, terwijl door meer weidegang dieren meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Meer gesloten stalvloeren, zodat de methaanemissie uit de mestkelder vermindert, kunnen te glad zijn voor de dieren. De vrijloopstal met zandbodem ziet de Raad daarbij als uitzondering. Zo’n stal is volgens de RDA effectief in het terugdringen van emissies en goed voor dierenwelzijn.

Bij het aanpassen van de samenstelling naar voer, gemaakt van reststromen met een lager CO2-voetafdruk, ziet de Raad vooral negatieve effecten op dierenwelzijn. Het gebruik van reststromen verhoogt volgens de RDA de kans op verontreiniging in het voer. Het voer kan ook minder goed verteerbaar worden of een lagere voedingswaarde krijgen. Voor de goedkeuring van voeradditieven die de uitstoot van dieren verminderen door de EFSA is een onderzoek naar het effect op dierenwelzijn geen eis.

Zes leidende principes voor goed dierenwelzijn

De RDA ziet vooral de oplossing in goede samenwerking tussen overheid, onderzoek, ketenpartijen en stallenbouwers. De overheid moet de regie pakken met klimaatbeleid, waarbij dierenwelzijn wordt geïntegreerd. Bij extreem weer kan geleerd worden van ervaringen in warmere landen. Er moet meer onderzoek komen naar de effecten van klimaatverandering op dierenwelzijn en het beter meetbaar maken van dierenwelzijn. Ten slotte moet er goede afstemming komen binnen de keten over de aanpassingen van bijvoorbeeld huisvesting of voer voor het verminderen van de uitstoot en het vergroten van dierenwelzijn.

In een eerdere publicatie van de RDA ‘Dierwaardige veehouderij’ geeft de Raad zes leidende principes voor een goed dierenwelzijn in de veehouderij. De basis is erkenning van de intrinsieke waarde van het dier met oog voor het voelen van pijn of plezier door het dier. Dieren hebben daarom goede voeding, een goede omgeving en een goede gezondheid nodig. Aanpassing aan klimaatverandering kan beter als natuurlijk gedrag mogelijk is, het vijfde principe. Ten slotte dragen alle voorgaande principes bij aan het laatste principe, een positieve emotionele toestand. Deze principes moeten leidend zijn bij het treffen van maatregelen voor klimaatmitigatie zodat het dierenwelzijn goed blijft.

Reacties

  1. Het grootste probleem met het “klimaat” is dat er niet over gepraat mag worden. Zoek op: Dr. Matthew Wielicki: I Refuse to Stay Silent about Climate Change.

Beheer
WP Admin