Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

PBL: extra maatregelen nodig voor kwaliteitseisen oppervlaktewater

Boeren, waterbeheerders en het Rijk moeten meer doen om de ecologische doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen. Met de huidige maatregelen verbetert de waterkwaliteit wel, maar niet voldoende om de doelen te halen.

Dat blijkt uit een ex-ante evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op nationaal niveau is gemiddeld 40 tot 50% vermindering van de uitspoeling van fosfaat en stikstof naar het oppervlaktewater noodzakelijk om aan de nutriëntendoelen te voldoen.

Het PBL heeft de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen die in december 2015 in werking zijn getreden via een ex-ante evaluatie beoordeeld. Hieruit blijkt dat bij uitvoering van de plannen de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 15% van de regionale wateren goed zal zijn. Om meer water aan de normen te laten voldoen, moet de belasting van het water met stikstof en fosfaat en met gewasbeschermingsmiddelen omlaag, oordeelt PBL.

Oplossing

Het planbureau adviseert met betrokken partijen per regio naar een oplossing te zoeken, omdat het effect van maatregelen afhankelijk is van de regionale situatie. PBL denkt aan maatregelen als peilgestuurde drainage, bodemverbetering en uitmijnen van fosfaat. PBL verwacht dat passende maatregelen kan zorgen voor 10 tot 60% minder nutriënten in het oppervlaktewater.

Nutriëntentoestand

Uit de evaluatie blijkt dat de waterkwaliteit sinds 1980 significant verbeterd is maar dat sinds 2009 in het grootste deel van de wateren de verbetering van de nutriëntentoestand voor stikstof en fosfor stagneert. “Dat komt doordat het huidige mestbeleid vooral gericht is op het verminderen van de nitraatbelasting van grondwater in zandgronden en niet op het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater”, aldus PBL.

Beheer
WP Admin