AkkerbouwAchtergrond

Mond of motor

Volgens gegevens van de wereldvoedselorganisatie FAO wordt inmiddels een kleine 10 procent van de wereldproductie van voedergranen en plantaardige olie en 20 procent van het suikerriet gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Projecties wijzen erop dat deze percentages de komende jaren zullen stijgen. Voor voedergranen is de hoeveelheid die wordt aangewend voor biobrandstoffen momenteel al ongeveer even groot als de omvang van de wereldhandel.

Niemand maakt mij wijs dat dat geen invloed heeft op de (voedsel-)prijzen. Sommige regeringen, die zeggen zich zorgen te maken over hoge voedselprijzen, veroorzaken deze voor een deel dus zelf door het stimuleren van de productie of het verbruik van biobrandstoffen.

Nederlands laatste minister van landbouw, mevrouw Verburg, heeft ooit gezegd dat er voor de mond en niet voor de motor moet worden geproduceerd. Maar het huidige beleid bevoordeelt motoren boven monden. En de monden waar het hier om gaat, die van de mensen in de arme landen die een groot deel van hun schamele inkomen uitgeven aan voedsel, verkeren toch al in een achterstandspositie, want ze hebben weinig koopkracht.

Een regering die wil bijdragen aan het vullen van hongerige monden, zal daarom op zijn minst moeten proberen om de bevoordeling van de motoren te verminderen. Maar ik waag te betwijfelen of een kabinet, dat de hoogste prioriteit geeft aan het verhogen van de maximumsnelheid op autowegen, zich hiervoor echt zal inzetten.

Het huidige EU-biobrandstoffenbeleid vergroot bovendien de schommelingen van de wereldmarktprijzen. Een bepaald deel van de transportbrandstof moet namelijk bestaan uit biobrandstof. Dat deel van de afzet ligt vast, ongeacht de prijs van de grondstoffen waaruit deze brandstof wordt gemaakt, en reageert dus niet op prijsveranderingen.

Het zou al beter zijn om dit verplichte bijmengingspercentage te laten variëren: hoe hoger de prijzen van de grondstoffen zijn, des te lager de verplichte bijmenging en omgekeerd. Dan zou dit beleid in ieder geval minder destabiliserend zijn en ook de concurrentie tussen monden en motoren minder scherp maken.

Beheer
WP Admin