Het inkrimpen van de fosfaatproductie gebeurt via afroming van 10 procent bij de handel in fosfaatrechten.</p> <p><em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

Melkvee op 2 juli 2015 bepaalt aantal fosfaatrechten

Het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015 maal de zogenoemde forfaitaire norm voor fosfaatproductie per dier.

Groei van de melkveestapel na 2 juli wordt niet meegeteld. Voor de toekenning van rechten wordt ook niet gekeken naar aantallen voor 2 juli 2015. Dat zou voor de rechter niet houdbaar zijn geweest volgens staatssecretaris Van Dam in zijn brief over fosfaatrechten voor de melkveehouderij.

De belangrijkste punten uit de brief van Van Dam over de invoering van fosfaatrechten voor melkvee zijn:

 • ingangsdatum fosfaatrechtenstelsel wordt 1 januari 2017;
 • alleen bedrijven met voldoende fosfaatrechten voor melkvee mogen melkvee houden;
 • toekenning rechten op 1 januari 2017 op basis van aantallen melkvee op peildatum 2 juli 2015;
 • hoeveelheid fosfaatrechten volgt uit aantallen stuks melkvee maal de forfaitaire fosfaatproductie-norm die voor melkkoeien afhankelijk is van de melkproductie;
 • afroming via generieke korting van 4 tot maximaal 8 procent, vaststelling percentage vanaf 1 juli 2017;
 • extensieve bedrijven krijgen compensatie bij afroming;
 • rechten overdraagbaar vanaf 1 januari 2017. Overdracht op dezelfde wijze als bij varkens- en pluimveerechten op basis van vraag en aanbod in vrije markt;
 • afroming bij overdracht van 10 procent, deze rechten vervallen in eerste instantie;
 • instelling fosfaatbank zodra fosfaatproductie onder plafond ligt. Rechten uit deze fosfaatbank zullen worden verdeeld op basis van ‘nader te bepalen criteria’;
 • ‘beperkte voorziening voor knelgevallen voor nader te specificeren situaties’. Genoemd worden situaties met ziekte van ondernemers of dieren met gevolg voor het aantal dieren op de peildatum. En recent gestarte bedrijven die op 2 juli 2015 financiële verplichtingen waren aangegaan of op de peildatum hoofdzakelijk jongvee voor melkproductie hielden. Knelgevallen worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd;
 • fosfaatproductie mag bedrijfsspecifiek worden verantwoord voor de bepaling of een bedrijf binnen zijn aantal fosfaatrechten blijft. Volgens Van Dam ligt daarvoor het gebruik van de Kringloopwijzer, wanneer die privaat is geborgd, voor de hand.

Via het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee wordt volgens staatssecretaris Van Dam geborgd ‘dat de totale fosfaatproductie in Nederland in 2018 in overeenstemming is met het fosfaatproductie plafond.’

Bekijk de video waarin staatssecretaris Martijn van Dam uitleg geeft over invoering van fosfaatrechten.

Lees ook: Melkveestapel moet met 4% tot 8% krimpen , of Verdeelde reacties op stelsel fosfaatrechten.

Beheer
WP Admin