RundveeNieuws

Kamermeerderheid steunt melkveewet

Den Haag – Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te regelen. In het voorstel moeten intensieve bedrijven bij groei meer grond verwerven dan minder intensieve bedrijven.

PvdA: voorstel streng genoeg

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers is tevreden over het voorstel. “We zijn blij met deze manier om de grondgebondenheid te borgen waarbij bedrijven die al intensief zijn meer moeten doen dan extensieve bedrijven. Het voorstel is wat ons betreft streng genoeg. Het liefst zien wij natuurlijk volledige grondgebondenheid, maar je kunt aan melkveehouders niet verkopen dat ze niet met mestverwerking mogen groeien als varkenshouders dat wel mogen”, zegt Dikkers, die benadrukt dat de ze melkveehouderij ook ontwikkelruimte wil bieden. Dikkers vindt het goed om de weidegang vooralsnog niet wettelijk, maar via de sector te regelen, maar sluit wetgeving niet uit als de doelstelling van 80 procent weidegang in 2020 niet wordt gehaald.

VVD: evenwichtig verhaal

VVD-Kamerlid Helma Lodders spreekt van een evenwichtig verhaal. “Hoewel wij er tegen zijn, was de uitkomst van het debat vorig jaar toch dat de grondgebondenheid er zou komen. Het voorstel dat er nu ligt is heel evenwichtig, bedrijven die extensief zijn worden vrijgesteld. Met de nieuwe systematiek is gekozen voor een goede middenweg, waardoor er ook voor intensieve bedrijven uitbreidingsmogelijkheden zijn”, aldus Lodders. Ze is groot voorstander van het sluiten van regionale kringlopen, waardoor de grondgebondenheid geregeld kan worden met afspraken met akkerbouwers.

CDA: stap in goede richting

Jaco Geurts (CDA) spreekt van een stap in de goede richting. Geurts is blij dat het referentiejaar is verschoven van 2013 naar 2014 waardoor het aantal knelgevallen is verminderd. CDA blijft wel pleiten voor de inzet op werkbare regionale kringlopen zodat melkveehouders afspraken kunnen maken met akkerbouwers over mestafzet.

CU: minder streng dan verwacht

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vindt de grondgebondenheid minder streng dan verwacht. “Melkveehouders met een fosfaatoverschot groter dan 20 kilo per hectare moeten weliswaar vanaf 2016 verplicht een deel van de groei van de fosfaatproductie verantwoorden met extra grond. Maar bedrijven met een fosfaatoverschot dat nu al (veel) groter is dan 50 kilo per hectare mogen nog steeds de helft van de groei via mestverwerking verantwoorden. Voor de intensieve bedrijven, met name in Noord-Brabant, zal het echter heel moeilijk worden om de reeds ingezette groei voor de helft met grond te verantwoorden. Daarom is de knelgevallenvoorziening belangrijk.”

D66: eindelijk duidelijkheid

D66-Kamerlid Gerard Schouw is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is. “De staatssecretaris komt eindelijk tegemoet aan deze wens van D66. Boerenbedrijven mogen best groeien, maar dat moet wel kunnen binnen de grenzen van dierenwelzijn en wat de natuur aankan. Koeien horen ook naar buiten te kunnen.” Hij vindt wel dat weidegang wettelijk moet worden vastgelegd.

SGP: vraagtekens bij eerlijkheid staffel

Elbert Dijkgraaf (SGP) is positief dat er duidelijkheid is en dat als referentiejaar 2014 in plaats van 2013 wordt gekozen en dat de AMvB pas vanaf 2016 van kracht wordt en niet in 2015. Wel heeft de partij nog vraagtekens bij de eerlijkheid van de staffel die gekozen is.

SP: creatief met stront

“De SP beschouwt de AMvB – Melkveewet als het resultaat van een cursus ‘Creatief met Stront’. De staatssecretaris gaat behendig ergens in het midden zitten tussen volledige kringloop en grondloos doorgroeien. Wij vrezen dat de ruimte die nog bestaat snel wordt ingenomen door de kapitaalkrachtigen en dat het gaatje tot het mestplafond snel gedicht zal worden en dierrechten zullen worden ingevoerd”, aldus SP-Kamerlid Eric Smaling. Het voorstel van Dijksma om de ambitie op te schroeven naar 80 procent weidegang  vindt de SP een goede aanzet, maar de partij ziet liever dat weidegang wettelijk verplicht wordt.

Beheer
WP Admin