Het nieuwe wettelijke besluit verplicht de veehouderij tot dierwaardige praktijken zonder aanpassingsingrepen, waarbij diergezondheid, geschikt klimaat, en natuurlijk gedrag centraal staan, met afspraken vastgelegd in AMvB's via het Convenant Dierwaardige Veehouderij. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Kamer wil normen dierwaardige veehouderij niet in Wet Dieren

Tweede Kamer wil normen dierwaardige veehouderij niet via Wet Dieren regelen, maar via Convenant Dierwaardige Veehouderij.

De normen voor een dierwaardige veehouderij worden niet in de Wet Dieren zelf opgenomen, maar zullen worden ingevuld via nog te definiëren Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Deze keuze maakte de Tweede Kamer bij de stemming over het wijzigen van de Wet Dieren.

Convenant Dierwaardige Veehouderij

Het wettelijke besluit dat nu genomen is, houdt in dat de veehouderij dierwaardig moet zijn, waarbij geen ingrepen mogen worden gedaan bij dieren om ze aan te passen aan stalsystemen. Daarbij wordt van belang geacht dat dieren in goede gezondheid kunnen leven, in een geschikt klimaat, en hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Over de invulling van deze eisen worden in het Convenant Dierwaardige Veehouderij afspraken gemaakt tussen de veehouderij, dierenbeschermingsorganisaties en ketenpartijen. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in AMvB’s, die de minister kan opstellen op basis van de gemaakte afspraken.

De eerste stappen – het zogenoemde laaghangend fruit – moeten binnen een jaar na de aanneming van de wetwijziging vastgelegd zijn. Dat de normen niet in de wet zelf worden vastgelegd, maakt het makkelijker om aanpassingen te doen. Voor veehouders maakt het in de uitvoering niet uit of het in een wet of een AMvB staat; in beide gevallen moet het worden uitgevoerd.

Spannende stemming over Wet Dieren

De stemmingen waren spannend, vooral omdat het onduidelijk was of de PVV zou meestemmen met de Partij voor de Dieren om wettelijke normen vast te leggen, of zou kiezen voor het voorstel van demissionair landbouwminister Piet Adema om de normen later vast te stellen aan de hand van het convenant. Zonder de stemmen van de PVV zou geen van beide kanten een meerderheid hebben. De poging van PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand om de normen toch wettelijk vast te leggen, strandde; bij een hoofdelijke stemming kreeg ze steun van de Kamerleden van SP, GroenLinks/PvdA, D66, PvdD, JA21, Volt en van PVV’er Dion Graus. De overige PVV’ers stemden tegen het voorstel, terwijl de partij eerder vaak aan de zijde van de PvdD stond bij dierenwelzijnsthema’s.

Er lag een alternatief dat niet zo ver ging

PVV-leider Geert Wilders erkende na afloop van de stemmingen dat de draai van zijn partij op het gebied van dierenwelzijn mede komt door de kabinetsformatie, waarin hij samen met BBB, NSC en VVD aan tafel zit. “En er lag een alternatief dat niet zo ver ging als het plan van Ouwehand, maar wel echt beter is voor de dieren dan het plan van het kabinet,” aldus Wilders.

Lees verder onder de foto

De beslissende stem van de PVV en Geert Wilders' toegeving dat kabinetsformatie hun keuze beïnvloedde, waren cruciaal in de stemming over dierenwelzijn. - Foto: Mariska Vermaas
De beslissende stem van de PVV en Geert Wilders' toegeving dat kabinetsformatie hun keuze beïnvloedde, waren cruciaal in de stemming over dierenwelzijn. - Foto: Mariska Vermaas

Geld uit stikstoffonds naar dierwaardige veehouderij

Om de omschakeling naar een dierwaardige veehouderij te ondersteunen, stemde een ruime meerderheid voor het voorstel om geld van het transitiefonds voor de landbouw (het stikstoffonds) ook beschikbaar te stellen voor dierenwelzijn. Het voorstel van SGP’er Flach en CDA’er Vedder om bij de transitie van de veehouderij rekening te houden met een redelijke overgangstermijn en de terugverdientijd van de noodzakelijke investeringen voor een dierwaardige veehouderij, haalde geen meerderheid omdat de linkse partijen en de PVV het niet steunden. De Kamer wil wel voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat voor Nederlandse veehouders. Er moet een onderzoek komen om te bekijken hoe veehouders beter beloond kunnen worden voor het voldoen aan hogere dierenwelzijnseisen. Ook is de Kamer voorstander van het beperken van de import van producten die niet voldoen aan de Nederlandse dierenwelzijnseisen.

Demissionaire status kabinet

Een brede Kamermeerderheid vindt dat alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen moeten worden om het Convenant Dierwaardige Veehouderij door te laten gaan en tot afspraken te laten komen. De onderhandelingen hierover kwamen eind vorig jaar vrijwel tot stilstand omdat de overheid, als een van de partners in het convenant, vanwege haar demissionaire status geen toezeggingen meer kon doen over beschikbaar geld of over de benodigde beleidsafspraken zoals vergunningverlening.

Monitoring voortgang Convenant Dierwaardige Veehouderij

Een onafhankelijke autoriteit moet de voortgang van de transitie monitoren, zodat alle partijen – boeren, maar ook de overheid en leveranciers en afnemers – zich aan de afspraken houden. NSC’er Harm Holman zou dit het liefst via een op te richten producenten- of bedrijfsschap regelen, om ook meer daadkracht te hebben. Een motie om dit te regelen, hield hij voor de stemmingen nog even achter de hand.

Reactie Partij voor de Dieren

Ouwehand (PvdD) was zichtbaar geëmotioneerd over de uitkomst van de stemmingen. Ze benadrukt dat de Wet Dieren, die dieren moet beschermen, niet deugt omdat deze de dieren niet voldoende beschermt. “Dat is drie jaar geleden rechtgezet door de Partij voor de Dieren, maar de minister heeft dat gekleineerd en dat gedrag wordt nu door de Kamer beloond,” aldus Ouwehand. Ze noemt het aangenomen voorstel een lege huls met loze beloften. “Partijen die zeggen diervriendelijk te zijn, gooien hiermee de dieren voor de bus,” aldus Ouwehand. PvdD gaat het amendement omzetten in een nieuw wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet de voorstellen ook nog behandelen. Dat moet voor 1 juli gebeuren.

Reacties

  1. Jammer dat het nu alleen voor veehouderij-dieren gaat. Huisdieren die niet- natuurlijk gehouden worden door burgers komen er nu mee weg.

    1. Nou beste Armer . Ik denk dat dit wel gaat gebeuren . Burgers hebben niet in de gaten dat zij na de boeren de klos zijn .Eerst moet alles naar de natuur . Mag berg geld kosten . als dan zover is mag je de natuur niet meer in want deze mag je niet verstoren . De hond en kat en wat voor huisdier kan zijn natuurlijk gedrag ook niet uitoefenen . dus deze op termijn ook verboden zo te houden .

Beheer
WP Admin