Melkveebedrijf in Gendringen, Gelderland. De provincie wil met sensoren de stikstofemissie direct op boerenbedrijven meten. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Gelderland meet stikstofemissie op boerenbedrijf

De provincie Gelderland gaat de stikstofemissie op boerenbedrijven meten. Gedeputeerde Peter Drenth wil niet alleen varen op gegevens van modellen, maar ‘daadwerkelijk meten wat er buiten gebeurt’.

Het Gelderse meetnet voor stikstofemissie is al in ontwikkeling in een aantal gemeenten in de Regio FoodValley, waar OnePlanet Research Center samenwerkt met TNO, RIVM en de universiteiten van Wageningen en Utrecht.

Stikstofemissie verminderen

Het netwerk staat ten dienste van de deelnemende bedrijven die op basis van de gemeten emissies maatregelen kunnen nemen om de stikstofemissie te verminderen. Gedeputeerde Drenth ziet de inzet van de meetsensoren als een ‘steuntje in de rug voor vakmanschap’.

Het Gelderse initiatief wordt mede betaald met geld van de rijksoverheid dat is bedoeld om de reductie van stikstofemissie te versnellen.

Het is op dit moment nog duur om ammoniakuitstoot op landbouwbedrijven te meten. Om die reden wordt gebruik gemaakt van modellen voor de berekening van de stikstoflast van bedrijven in nabijgelegen kwetsbare natuur.

Opkoop van landbouwbedrijven

Gelderland heeft nog € 130 miljoen van het rijk beschikbaar voor de vrijwillige opkoop van landbouwbedrijven. Maar het wachten is op meer duidelijkheid van het rijk over de piekbelasters en de opkoopregelingen. “We kunnen geen regelingen maken die straks strijdig zouden zijn met het rijksbeleid”, aldus Drenth.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Nog meer mogelijkheden introduceren om ammoniakemissies te meten heeft weinig zin. Beter is te gaan meten wat de depositie in natuurgebieden is. Alleen depositie van zowel ammoniak en/of NOx zou effect kunnen hebben op natuurgebieden. En dat kan veel, weinig of zelfs geen effect zijn. Het is nog een groot grijs gebied hoeveel depositie er in natuurgebieden terecht komt. Daardoor kan bij natuurgebieden de schade door stikstof geen vastgestelde factor zijn. We weten zo langzamerhand genoeg van ammoniakemissies. Maar welk deel van de emissies daadwerkelijk als depositie op natuurgebieden terecht komt heeft weinig onderbouwing/validering. Helaas worden er geen onderzoeken opgepakt die depositie beter onderbouwen/valideren.

Beheer
WP Admin