AkkerbouwOpinie

Dalende energieprijzen

Duurzame energieprojecten blijken vooralsnog alleen rendabel door subsidie. Investeren in duurzame energie is investeren in brandhout.

Terwijl de biogassector in mineur is en diverse recent gebouwde biogascentrales failliet dreigen te gaan, groeien andere soorten energie, zoals zonne-energie, pijlsnel en daalt de energieprijs.

In de media lees ik dat we steeds meer energie tot onze beschikking hebben. In de VS is door de winning van schaliegas een ware energierevolutie gaande.

Binnenkort, zo is de verwachting, wordt de VS energie-exporteur, hetgeen grote geopolitieke gevolgen heeft.

Ook in Nederland wordt te veel energie opgewekt, lees ik. Stroombedrijven kampen nu al met overcapaciteit. De financiële vooruitzichten van energiecentrales zijn, als gevolg van overproductie in combinatie met lagere prijzen, dermate slecht dat drastische maatregelen onontkoombaar zijn. De recessie draagt ook bij aan lagere energieprijzen.

De dalende prijs van duurzaam geproduceerde energie wordt met name veroorzaakt door het grote aanbod van duurzame energie uit Duitsland. Deze energie komt op een overvolle energiemarkt.

Het zijn zomaar wat conclusies die ik trek op basis van berichten in de media en gepubliceerde rapporten en analyses.

Het is vreemd dat de overheid vooral subsidie beschikbaar stelt voor hernieuwbare energie uit biomassa. Meer dan 90 procent van de subsidie voor duurzame energie gaat naar de productie van energie op basis van biomassa. Deskundigen zeggen echter dat deze energie niet efficiënt maar duur is. De energie wordt eerst vastgelegd en vervolgens met een dure methode weer vrij gemaakt.

 

Wat betekenen deze dalende energieprijzen voor de akkerbouwer? Les één: investeer niet meer in productie-installaties voor duurzame energie, 
ook al lijken deze door subsidie aantrekkelijk. De komende jaren blijkt ongetwijfeld dat deze subsidies worden afgebouwd of zelfs geheel worden 
afgeschaft.

Daarnaast is het de vraag of we ooit gewassen kunnen telen voor energie, biomassaproductie. Immers, diverse berekeningen tonen aan dat dit vrijwel altijd meer energie kost dan dat het oplevert. Energie gemaakt uit biomassa heeft alleen het gewenste effect als deze biomassa al beschikbaar is en er niets extra meer voor moet worden gedaan. Wie meer wil, bederft het nuttige effect.

Uiteraard moeten we altijd efficiënt met energie om blijven gaan, maar de dalende energieprijzen geven wel meer mogelijkheden voor voedsel-
productie.

Met de dalende energieprijzen is het te verwachten dat de prijs voor kunstmest daalt. Deze prijs is gerelateerd aan de energieprijs. Hier kan de sector de komende jaren ongetwijfeld zijn voordeel mee doen.

Daarnaast verschuift de focus van de 
wereldeconomie meer naar aandacht voor voedsel in plaats van energie.

Hier ligt de kans om de sterke punten van de Nederlandse akkerbouw te benutten en in te steken op de versnelde verdere ontwikkeling van hightech akkerbouw, 
productie van uitgangs-
materiaal en het leveren van topkwaliteit.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin