De voorstellen voor bufferstroken van 100 tot 250 meter langs beken hebben voor onrust gezorgd onder boeren. Er zijn twijfels over de effectiviteit van deze maatregel. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Adema: bedrijfsspecifieke bemesting voorlopig niet mogelijk

Landbouwminister Piet Adema reageert op zorgen van CDA over bufferstroken langs beekdalen.

Bedrijfsspecifieke maatregelen zijn voor de korte en middellange termijn geen alternatief voor middelvoorschriften, omdat niet goed gecontroleerd kan worden of ze werken. Dat schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema in reactie op Kamervragen van CDA-Kamerleden Derk Boswijk en Eline Vedder. De Kamervragen gingen over de inrichting van bemestingsvrije stroken van 100 tot 250 meter langs beekdalen in het kader van de mestbeleid.

Geen alternatief op korte termijn

Hoewel bedrijfsspecifieke bemesting aantrekkelijk klinkt, stelt Adema dat dit op korte en middellange termijn geen alternatief is voor de huidige middelvoorschriften. “Bedrijfsspecifieke doelsturing op korte en middellange termijn kan op korte en (naar verwachting) middellange termijn niet ‘afrekenbaar’ worden als alternatief voor middelvoorschriften. De waterkwaliteit is op dit moment onvoldoende op orde en er is geen ruimte in (Europese) wet- en regelgeving om hierop al ruimte te bieden”, schrijft Adema.

Voor mestbeleid kan bedrijfsspecifieke doelsturing op de langere termijn wel als alternatief voor middelvoorschriften in beeld komen. Maar dan moet de waterkwaliteit en de Europese wet- en regelgeving daar voldoende ruimte voor bieden, benadrukt Adema. Ook moet er een borgbaar meetsysteem zijn voor uitspoeling met dekking op alle bedrijven waar mest wordt toegepast op het land.

Zorgen over effectiviteit en gevolgen bufferstroken

De CDA-Kamerleden zijn bezorgd over de gevolgen van de voorstellen om langs beken aan beide zijden bufferstroken aan te leggen van 100 tot 250 meter, om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Ze vragen zich af of de maatregel wel effectief is en of er geen alternatieven zijn die minder ingrijpend zijn voor de agrarische bedrijven.

Onderzoek bevestigt effectiviteit bufferstroken

Desondanks de zorgen, wijst de minister op een recent onderzoek van Wageningen UR. Dit onderzoek toont aan dat de inrichting van brede zones langs beken in diverse Nederlandse zandgebieden effectief kan zijn voor de verbetering van de waterkwaliteit. Deze zones kunnen helpen om te voldoen aan zowel de Kaderrichtlijn water als de nitraatrichtlijn.

Geld beschikbaar voor inrichting beekdalen

In het Transitiefonds is € 811 miljoen gereserveerd voor het afwaarderen van landbouwgrond bij de inrichting van brede beekdalen. Het langjarig perspectief voor boeren zal volgens Adema ‘in zijn geheel moeten worden bezien vanuit deze gebiedsprogramma’s’.

Het vernatten, extensiveren of omzetten naar natuur van stroken van maximaal 250 meter langs beken in het zuidelijk en oostelijk zandgebied stond al in het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn als aanvullende maatregel voor het behalen van water- en stikstofdoelen.

Reacties

  1. weten wij wel in hoeverre de waterkwaliteit onvoldoende is. ik hoor nooit van metingen in poldersloten. vorig jaar de proef op de som genomen bij ons in het westelijk veenweidegebied. 13 sloten laten onderzoeken door eurofins geen van de analyses kwam boven de referentie waarde. nitraat was zelf op alle sloten <0,01.
    wat willen we eigenlijk bereiken?

  2. bufferstroken aanleggen. begin eerst bij het begin, om al die ganzen uit het oppervlaktewater te krijgen. tien ganzen schijten 1 m3 per jaar.. vroeger waren er in de zomer geen…. en de boeren maar de zwarte piet toe spelen. daarna het zuiverings water van de steden veel beter zuiveren. en of niet meer lozen van dat vieze water. vorige week bij tilburg langs een kanaal mensen onwel geworden. door giftige lozingen van de tilburgse zuivering…. overheid begin eerst eens bij je zelf die balk in je ogen te bekijken en los dat eerst op….

Beheer
WP Admin