Home

Nieuws 11 reacties

Vogelstand daalt bij gebruik imidacloprid

Nijmegen - De vogelstand daalt in gebieden waar hogere concentraties van het bestrijdingsmiddel imidacloprid in het oppervlaktewater worden gevonden. De spreeuw en de boerenzwaluw - algemeen voorkomende insecteneters - nemen in aantal af als er meer van het gewasbeschermingsmiddel in het water zit.

Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het onderzoek is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Het is voor het eerst dat een verband is gelegd tussen de toepassing van de insectenbestrijder imidacloprid (een neonicotinoïde) en de (dalende) vogelstand. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de waterschappen over bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in de periode van 2003 tot 2009 en over de vogelpopulaties in de periode van 2003 tot 2010 in Nederland.

Conclusie is dat in gebieden met hogere concentraties van imidacloprid in oppervlaktewater er sprake is van een daling van de vogelstand of een verminderde groei van de vogelstand. De onderzoekers hebben gekeken naar de bosrietzanger, rietzanger, kleine karekiet, veldleeuwerik, graspieper, geelgors; spotvogel, boerenzwaluw, gele kwikstaart, ringmus, fitis, roodborsttapuit, spreeuw, grasmus en de grote lijster.

Mogelijke andere factoren voor de omvang van de vogelstand, zoals een veranderd landgebruik, verstedelijking, braaklegging, veranderd gebruik van stikstofkunstmest of de teelt van bijvoorbeeld bolgewassen, zijn bij het onderzoek betrokken. Bij een analyse van al die factoren bleek dat de imidaclopridconcentratie in oppervlakte water een duidelijk negatief effect had, de bollenteelt lijkt juist een positief effect te hebben op het aantal insectenetende en -voedende vogels.

Dat de vogelstand lijdt onder het insecticidengebruik wordt eerder verklaard door het wegvallen van een voedselbron (de insecten) dan door de giftige effecten van het bestrijdingsmiddel zelf, vermoeden de onderzoekers. Caspar Hallmann van de Radboud Universiteit zegt dat de onderzochte vogels zelf doorgaans niet eten van de behandelde gewassen of gecoate zaden. Het kan dat vogels via insecten de middelen binnenkrijgen, maar het is de vraag of ze daarvan gezondheidsschade oplopen. In dit onderzoek is daarnaar niet gekeken.

Het gebruik van imidacloprid is - mede als gevolg van de discussie over schadelijke effecten voor bijen van neonicotinoïden - inmiddels aan banden gelegd. Op basis van Europese regelgeving is het gebruik ervan verboden in bij-aantrekkelijke gewassen, met uitzondering van wintergranen, de teelt onder glas en de toepassingen na de bloei. Behandeld zaad mag niet meer worden gebruikt of verhandeld per 1 december 2013.

Laatste reacties

 • Romeijn

  En dan denk ik terug aan al die ontkennende reacties van boeren op eerdere artikelen over de risico's van imidacloprid op deze site.
  Bedankt: Abtje, Joannes, Koestal, Jordi 1455, Schoenmakers1, W Geverink, Ishtar en Alco1.
  Dan kwam Henk Tennekes met zijn beter gefundeerde reacties toch dichter bij de waarheid.

 • agratax2

  Romeijn. Volgens dit artikel is het niet zeker of het middel giftig is voor de vogels. Het zou ook kunnen zijn, dat de voedselbron, insecten, kleiner wordt doordat het middel zo goed werkt. Als er geen voedsel is zullen de vogels of vertrekken of verhongeren. We kunnen dit artikel ook lezen in de trand van 'Te weinig ruimte op de aarde voor de dieren' of 'De mens eist een te groot deel van de aarde op'.

 • alco1

  @Romeijn. Waar lees jij ontkennende reacties?

 • Broes

  Daar gaat het draagvlak voor intensieve teelten. Burgers willen niet wonen in een industrieel agrarisch landschap.

 • alco1

  In #4 komt ook duidelijk naar voren waardoor er zoveel misgaat in de communicatie.
  Artikels worden maar half gelezen of geselecteerd gelezen.

 • Broes

  Daar heb je gelijk in Alco1. Zie ook de reactie van Agratax1/Han van Riel. Het is geen onderzoek naar de acute giftigheid maar naar het effect van verminderd voedselaanbod. De beschikbaarheid daarvan is het meest bepalend voor de populatiegrootte. Het beschreven probleem is dat het effect van neonics zich niet beperkt tot de te bestrijden insektensoorten of de behandelde percelen. De overschrijding van de normen voor het oppervlaktewater en de effecten op waterorganismen gaven ook al aan dat neonics niet veilig gebruikt worden.
  Han geeft vervolgens een wel heel ongepast cynische reactie.

 • Henk Tennekes

  Ik zou triomfantelijk kunnen beweren 'I told you so', maar daar zie ik graag van af. Daar gaat het uiteindelijk ook helemaal niet om. Waar het wel om gaat is dat onze boeren moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van de bestrijdingsmiddelen die mogen worden toegepast. Als het Ctgb nu nog steeds geen reden ziet doortastend in te grijpen, moge iedereen duidelijk zijn dat er in Wageningen een aantal betonhoofden rondlopen die dringend aan vervanging toe zijn.

 • agratax2

  Broes of mijn eind reactie al dan niet cynisch is, doet er niet toe. We moeten met elkaaer toegeven dat we geen probleem hebben met een bevolkingsgroei naar 9 miljard. We zullen moeten erkennen dat daar ruimte voor nodig is en daar waar mensen leven kan geen dier leven. Dit wordt weer eens duidelijk gedemonstreerd in India waar de katachtige roofdieren in de weg lopen en dus worden gestenigd tot de dood er op volgt. willen we en de dieren de ruimte geven en de mensen laten groeien naar het magische getal van 9 miljard, dan zal de voedsel productie nog intensiever moeten of nog industrieler en misschien zonder grondgebonden landbouw. Zie mijn cynische opmerking in dit daglicht.

 • Broes

  Beste Han van Riel (agratax1). Het gaat hier om de overschrijding van normen die niet voor niets zijn vastgesteld. Hier moet de geest gevoed worden.
  Wij hoeven in Nederland niet te produceren voor de bevolking in India of China. Dat kunnen zij daar heel goed zelf. Het is beter om de verdeling van voedsel goed te organiseren dan om nog meer overbodig voedsel te produceren.

 • agratax2

  Beste Broes. Zou de norm die gesteld is, al niwet te hoog zijn bij nader inzien. Volgens de nieuws uitzending gaat het over water die uit de kassen komr waar het middel is gebruikt. Dit is ernstig laat dat buiten kijf zijn, maar het is dus net zo gevaarlijk om dit model dat 90 dagen werkzaam blijft te gebruiiken in kas cultures voor menselijk gebruik. De akkerbouw mag het niet gebruiken als er een kans is dat het gewas binnen deze termijn wordt geoogst voor consumptie. Dat het wordt gevonden in open water is niet acceptabel laten we het daar over eens zijn. We moeten ons gezien deze onderzoeken afvragen of imidacloprid wel volledig afbreekt binnen de gestelde termijn of dat het zich langzaam ophoopt in het oppervlakte water of de waterplanten die er in groeien. Laten we het er over eens zijn dat dit onderzoek misschien wel meer vragen opwerpt dan antwoorden geeft op dit moment. Helaas de intensieve landbouw kan niet of moeilijk zonder deze middelen de alternatieven zijn nl. ook schadelijk voor mens en dier (bv.parathion). Wat hier wel over duidelijk is geworden, 'We bestrijden de natuurlijke vijanden -onze medewerkers- als het gaat over insecten bestrijding'.

 • Broes

  Voor het stellen van normen is de waterkwaliteit leidend en niet het gebrek aan aanpassingsvermogen vanuit de landbouw. Dat het zich langzaam ophoopt in het oppervlaktewater is al enige tijd geleden vastgesteld. Dat het in grote mate wordt toegepast bij non-food maakt het allemaal nog triester.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.