Commentaar

26 reacties

‘Inkrimpen veestapel als oplossing alle problemen’

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, lijkt inkrimpen van de veestapel hét credo.

Al snel grijpt de ‘boze’ buitenwereld naar het tellen van staarten. Nederland huisvest circa 4 miljoen runderen, 13 miljoen varkens en 100 miljoen kippen. Voor de burger schier onmogelijke getallen. Inkrimpen is het credo van alles en iedereen die zich inzet voor milieu, leefbaarheid, volksgezondheid, klimaat, welzijn, eerlijke handel, eerlijke prijs, et cetera.

Vleestaks

Ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) schiet met zijn rapport Duurzaam en Gezond in deze reflex. De raad adviseert het kabinet het mes te zetten in de veestapel. Technologische vernieuwing is ontoereikend om de klimaatdoelen in het Akkoord van Parijs te halen. De raad stelt invoering van emissierechten voor. Een ‘vleestaks’ moet consumenten ertoe aanzetten minder vlees, melk en eieren en meer plantaardige eiwitten, groenten en fruit te eten. Subsidies op productie gaan eraf.

‘Ontkenners van klimaatverandering zetten zichzelf buitenspel’

Vooropgesteld, de noodzaak om in te grijpen staat buiten kijf. Ontkenners van klimaatverandering zetten zichzelf buitenspel. Het klimaatakkoord van Parijs is uitgangspunt: de uitstoot van broeikasgas moet in 2050 95% lager zijn dan in 1990. Maar er zijn veel wegen die naar Rome leiden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving – let wel: dit is géén adviesraad! – doet dat beter. Voer eerst een debat over duurzaamheid. Ieder heeft daar een eigen idee bij. Maak daarna beleid. Dit planbureau snapt ook dat bij voedselproductie (óók plantaardig!) altijd emissies horen. De invulling van ‘Parijs’ is voor de landbouw per definitie een andere dan voor fossiele energie waar uitstoot op nul kan worden gezet.

Ketenaanpak en verantwoordelijkheid consument

Politiek Den Haag kraakt het Rli-rapport: eenzijdig, onbegrijpelijk, niks nieuws. Het is duidelijk dat het advies in de lade belandt. Terecht. Tegelijkertijd is het ook een gemiste kans. De Rli heeft ook nagedacht over ketenaanpak en de verantwoordelijkheid van de consument. Dit hoofdstuk is totaal ondergesneeuwd. Dat is jammer.

Lees ook: PBL: klimaattaak landbouw blijft achter bij doel

Laatste reacties

 • alco1

  De invulling van het Parijs akkoord moet rekening houden met de saldering die in de landbouw plaats vindt door producerende zuurstof door het voedsel voor de dieren en hun Co2 productie

 • slagman

  En wel kalveren uit het buitenland importeren om hier af te mesten meer dan een miljoen stuks per jaar , en guste koeien en stiertjes uit Belgie en Frankrijk halen om hier af te mesten .Stop eerst die import maar.

 • smi062971

  slagman, wat heb jij tegen de kalverhouderij? je doet niets anders dan maar lopen te roepen dat er geen kalveren uit het buitenland naar hier mogen , ontvang je te weinig voor je kalveren ? met alleen nederlandse kalveren gaan we het niet redden, vergeet ook niet dat een reststroom van de melkveehouderij gebruikt wordt voor de kalverhouderij ( wei)

 • agd2

  Waarschijnlijk liggen de doelen voor de agrarische sector onhaalbaar hoog omdat luchtvaart en Rotterdam niets hoeven te doen. Onhoudbare situatie!!

 • Johan en Carla Dekker

  <>

 • farmerbn

  Het is onterecht dat de veehouderij hard aangepakt wordt maar houd er maar rekening mee dat de veehouderij het gelag gaat betalen.

 • Tinus1

  Ten eerste: is onze invloed bewezen op klimaat verandering, of is dit ideale stok voor de milieugoeroe's als verdienmodel? Alle ontkenners worden monddood gemaakt. De modellen kennen afwijking van 300 (!)% . In de tijd van de dino's was gehalte aan CO2 veel hoger. Daarbij is er altijd klimaatverandering geweest en de evolutie zorgde ervoor dat de soort die zich het beste aanpaste overbleef......en daar zit de krux de mens is bang zich aan de passen!! of kan zich niet aanpassen door verschillende reden. Het klimaat zal veranderen maar dat gebeurt toch al stoppen we alle uitstoot: zie de klimaat verandering afgelopen miljoenen jaren. Dat we zuinig moeten zijn op delfstoffen is wel een feit en goed, maar dat heeft niks met klimaat te maken, want door ze te (ver) gebruiken komen ze terug in een minder makkelijk delfbare vorm. En de veehouderij is ciclysch , de enige die het niet is is de mens. Mensen worden begraven of gecremeerd en het slib van ons riool waar blijft dat?? Dat wordt verbrand. In de landbouw wordt alles hergebruikt in één of andere vorm, en dat diermeel wordt verbrandt is eeuwig zonde....
  Zure regen was ook het einde van de natuur en iedereen riep het.......elkaar na!
  Dus ja, ik ben een scepticus. Maar dat wil niet zeggen vrijheid, blijheid.

 • Trot

  Dit gaan we niet redden want klimaat is al tig keer op geschoven want hoe is het dan mogelijk dat er onder het Zuidpool ijs palmen staan

 • edke

  LTO, wat doen jullie????????

 • Bennie Stevelink

  Klimaatverandering wordt veroorzaakt door drie factoren: koolstofmassa, koolstofverdeling en koolstofvorm.

  1 koolstofmassa
  Wereldwijd circuleert een bepaalde hoeveelheid koolstof. Dit zit in de lucht, zit opgeslagen in planten en dieren, zit opgeslagen in de bovenste grondlagen of zit opgeslagen in de zee. Er is een voortdurende uitwisseling tussen lucht, planten, dieren, bodem en de zee. De totale massa blijft echter gelijk. De eerste oorzaak van klimaatverandering is dat deze totale massa gaat toenemen. Dit heeft maar één oorzaak: gebruik van fossiele brandstof.
  Door gebruik van fossiele brandstof wordt koolstof aan het wereldwijde ecosysteem toegevoegd die ergens een plek moet vinden. Vaak kan deze niet extra worden opgeslagen in planten, dieren of bodem waardoor deze in de lucht blijft hangen.

  2 koolstofverdeling
  De wereldwijde koolstofmassa is verdeelt over enerzijds planten, dieren en bodem en anderzijds de lucht. Als de opslag in planten, dieren en bodem inkrimpt verschuift de verdeling waardoor de koolstof die niet meer in planten, dieren en bodem zit opgeslagen extra in de lucht terecht komt. Dit laat de koolstofconcentratie in de lucht stijgen en draagt daardoor bij aan klimaatverandering.


  Wordt vervolgt

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  3 koolstofvorm
  Koolstof in bv methaan-vorm schijnt 30 keer meer broeikaswerking te hebben dan koolstof in CO2-vorm. Maar methaan bestaat maar een beperkte tijd en wordt dan omgezet naar CO2. Je moet bij beoordeling van koolstofvorm dus ook kijken naar halfwaardetijd.


  “Uitstoot van broeikasgas” zegt mij helemaal niets. Het effect wat iedere activiteit heeft op het klimaat moet beoordeelt worden aan de hand van de drie voorgenoemde factoren.
  Ook moet duidelijk zijn op basis van welke referenties het effect beoordeeld wordt. Het meest reëel lijkt mij een vergelijking te maken met de oertijd en een vergelijking met een vervangende vegetarische productie.

  Melkveehouderij gebruikt fossiele brandstof. Dat was er in de oertijd niet, dus bij punt 1 scoren wij slechter. Maar hoe zit dat bij een vervangende vegetarische productie? Die hebben toch ook fossiele brandstof nodig om land te ploegen, cultiveren, oogsten, verwerking ( wat vaak intensief is). Het is niet aannemelijk dat je bij punt 1 met vervangende vegetarische productie beter scoort.


  Wordt vervolgt.

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  Punt 2, de koolstof verdeling: daar scoort melkveehouderij die gebaseerd is blijvend grasland veel beter dan vervangende vegetarische productie. In blijvend grasland, met een hoge organisch-stof gehalte zit veel meer koolstof opgeslagen dan in de akkers voor vegetarische landbouw. In vergelijking met de wouden of prairies uit de oertijd zal in weilanden wel minder koolstof opgeslagen zitten, maar wel veel meer dan in de vegetarische akkers.


  Dan punt 3. Koeien stoten methaan uit, vegetarische productie niet. Op dit punt scoort de melkveehouderij slechter. Maar hoe zit dat in verhouding met de oertijd? De miljoenen bizons in Noord Amerika stootten toch ook methaan uit? Ook de natte veengebieden in vroegere tijden produceerden methaan. Is de methaan uitstoot van de huidige melkkoeien hoger dan die in de oertijd?  Hoe vergelijk je het een met het ander? Toen in vroegere eeuwen de miljoenen bizons in Noord Amerika werden afgeschoten daalde de methaan uitstoot. Deze dieren hadden echter prairiegrond onder hun poten met 10 tot 11% organische-stof. Daar werden akkers van gemaakt die na verloop van tijd een organische-stof gehalte hadden van 2,5%. Gigantische hoeveelheden CO2 kwamen extra in de lucht terecht. Was dit nu goed of slecht voor het klimaat?

  Wordt vervolgt

 • Bennie Stevelink

  Vervolg

  Hoe vergelijk je methaan uitstoot van een koe met CO2 uitstoot van een auto? De methaan heeft meer broeikaswerking maar is tijdelijk en laat de koolstofmassa op aarde niet stijgen. De CO2 uitstoot van een auto laat de wereldwijde koolstofmassa wél onomkeerbaar stijgen. Wat is nu het meest schadelijk op de langere termijn?

  Je ziet dat “uitstoot” alleen dus helemaal niets zegt. Klimaatverandering neem ik wel serieus, klimaatverandering alleen benoemen in termen van uitstoot neem ik niet serieus.

 • jeannettedekker1

  Je blijft me verbazen Bennie.. wat duidelijk is,is dat wanneer de massa minder dieren wil ,wij dat niet kunnen tegenhouden. Maar als de massa minder dieren wil dan moet de massa daar ook voor betalen en niet de kleine groep blijvers in de melkveehouderij. Verder snap ik je verhaal best er is een kringloop dat geld voor bijna alles,en wat er miljoenen jaren opgeslagen zat komt nu extra in de atmosfeer. En als je de hele wereld vol met grasland legt word het weer voor een gedeelte opgeslagen,maar ik ben bang dat we daar in Nederland niet veel aan bij kunnen dragen. Wil de massa dat dan zal de massa ook daar voor moeten betalen.

 • John*

  dit heet het huidige korte termijn scoren.. vlugge maatregelen nemen, een bonus of het lintje opstrijken en over 10 tot 15 jaar als die maatregel niet het lange termijn effect zoals verwacht mag een ander het met nieuwe maatregelen weer proberen. Alleen om nu de bonus of het lintje in te trekken van de voorganger is natuurlijk geen optie :D

 • ghsmale

  met het inkrimpen van de mensheid los je het probleem beter op
  maar ja dat willen we met ze allen niet inzien

 • Achso

  Ik vind voor Nederland dat men een vleestaks moet invoeren. 40% is nog beter dan alleen BTW verhoging. Tevens vind ik dat de gemiddelde Nederlander best 10% minder loon mag verdienen. Men loopt nu in top 5, is helemaal niet nodig.. Als dit doorgevoerd wordt, zeurt er over 1 jaar niemand meer!

 • farmerbn

  Mensen die veel verdienen willen een hogere vleesprijs voor iedereen. Hoe arrogant kun je zijn. Als je minder of geen vlees wilt eten doe je dat gewoon maar val andere mensen niet lastig. Vliegvakanties zijn ook slecht dus die ook maar 40% duurder maken? Nee, natuurlijk niet! Ik ga niet met het vliegtuig maar gun anderen dat wel. Als ik een goed klimaat wil doe ik zelf wat goed is maar leg dat anderen niet op.

 • hollandagri

  ghsmale, je hebt gelijk alleen krijg je het niet. want dan komen we aan ons zelf. en dat willen we niet. "die splinter in de ogen van een ander zien we beter dan die balk bij ons zelf" . vervolgens, al het vee wat hier weg moet? komt in het buitenland er dubbel bij . dus per saldo is het een maatregel van niets.

 • DJ-D

  De schuld van de klimaatverandering kan toch niet bij de koe liggen. Een koe kan nooit meer opnemen dan hij uitstoot. Heel simpel en nu stoppen met die flauwekul. Ga je hard maken voor meer dierlijke ipv kunstmest en leg daken vol panelen ipv landbouwgrond punt!

 • jony

  Iedereen praat maar over inkrimpen veestapel,
  maar eigenlijk zouden we hier de productie flink op moeten voeren en andere landen in moeten krimpen.
  We hebben de laagste foodprint ter wereld dus als we de opwarming en co2 uitstoot willen verminderen en de voedsel productie overeind willen houden moeten we het hier maar gaan doen.

 • DJ-D

  Vant weekend nog mindf*ck gezien. Kun je zien hoe makkelijk mensen beinvloed worden met foute antwoorden. Als ngo's en zogenaamde wetenschappers maar ook het nzo iets zeggen zal het wel waar zijn denk blijkbaar ook jan vullings.

 • moi !

  De landbouw, veehouderij sector moet mee doen met het verder in kaart brengen van feiten. Met deze feiten creëer je duidelijkheid waar je iets mee kunt. Niet voor het probleem weg lopen . PS er zijn meerdere sectoren die nauwer onder de loep genomen moeten worden.

 • bankivahoen

  Bennie , je vergeet iets wat veelbelangrijker is als wat je opsomt in je verhalen, nl de echte oorzaken van klimaatverandering. Wat denk je van plaattektoniek , vulkanisme , kosmische straling en in het bijzonder onze eigen zon.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Wanneer er een echt onderzoek komt m.b.t.co2 zal het zo maar kunnen zijn dat de veehouderij co2 neutraal is.Het is gewoon een kringloop ,zoals wij dat vroeger op de basisschool al geleerd hebben.Nu krijgen de kinderen alleen maar lectuur van Wakker Dier en en de Partij voor de Dieren .Alle energie die je uit de aardbodem haalt en gebruikt voegt extra co2 toe en daar staat niks tegenover.Alle rapporten over inkrimping van de veestapel wordt eerst de conclusie opgeschreven en de rest wordt er naar toe geschreven.

 • Lee1

  Terechte verontwaardigde reacties uit de veehouderij. Duidelijk een potje paniek voetbal van RLI, feit is wel dat ons klimaat verandert. Maar dat heeft het in de loop van miljoenen jaren immer gedaan. Als mens hebben we zeker invloed op deze verandering met ons fossiele (brandstof) gedrag. Hoe groot dat is kan ik jullie niet aangeven. Je mag en moet zeker sceptisch zijn over de onderzoeken die gepubliceerd worden over, regelmatig tandenknarsend publicaties gelezen van een algemeen bekende universiteit over de uitstoot van veehouderij. Door totaal voorbij te gaan aan de basis regels van het ecologisch systeem wordt regelmatig een verkeerde voorstelling van zaken gegeven aan agrariërs en beleidsmakers (die baseren regelgeving op onderzoeken van deze clubs). wordt vervolgd

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.