Redactieblog

‘Wat is schoon water?’

Het onderzoeksrapport van Mesdag heeft veel reuring gebracht. Waterschappen in beroering, boeren in verontwaardiging. En dat allemaal over schoon water.

Wat is schoon dan wel? Een vrije doorkijk naar de bodem, vrij van stoffen die er niet in horen? Het is complexer. Wanneer je over waterkwaliteit praat, zou je je eerst moeten afvragen: welk water? Is het drinkwater, is het zwemwater, gaat het over oppervlaktewater, grondwater of diep grondwater? En zijn de normen voor goed water ook de normen die gelden voor de Nitraatrichtlijn, de basis voor mineralenprogramma’s? En gelden de gewenste normen voor alle wateren, meren, vaarten en sloten? Bepalen de watercontroleurs de kwaliteit op dezelfde manier? Hanteren de waterschappen de rubricering van wateren eenduidig? En waarom is er verschil in het hanteren van de norm tussen landen binnen de EU, zelfs tussen Nederlandse waterschappen?

De normen voor de Kaderrichtlijn Water (KWR) zijn voor elk KRW-water anders, afhankelijk van de ecologie daarin. Water dat voldoet aan de Nitraatrichtlijn hoeft nog niet KRW-goed water te zijn.

Ecologische en chemische toestand

Snapt u het allemaal nog een beetje? Waterkwaliteit wordt beoordeeld op ecologische en chemische toestand. Ecologisch: wat voor leven (planten, diertjes, vissen) zit erin en hoe staat het met de chemische (P, N, pH) en fysische (temperatuur, doorzicht) factoren? En natuurlijk moet het water vrij zijn van stoffen die er niet in horen (medicijnresiduen of gewasbeschermingsmiddelen).

De oppervlaktewaterkwaliteit gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Bronanalyse levert op dat nutriënten van landbouw, zuiveringen en overstorten daarin een aandeel hebben, net zoals de scheepvaart (met name de pleziervaart), die nog geen 10% aan wal ‘levert’.

‘Ook met 30% landbouwaandeel volop aan de bak’

Bedrijfsgerichte aanpak

Het aandeel landbouw, daar is discussie over: 30, 40 of 50%? Dit percentage is substantieel, ook met 30% landbouwaandeel volop aan de bak. Landbouw staat aan de vooravond van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Verlaging van generieke aanwendnormen zal niet meer leiden tot minder uitspoeling. Meer zal men de verbeteringen zoeken via gebied, regio en zelfs bedrijfsgerichte aanpak. Dat laatste heeft mijn grote instemming. Een bedrijfskringloopwijzer met oppervlaktewatermonitoring.

Maar ook al zou de landbouw voor 50% aan de lat staan voor verbetering, dan blijft er ook nog 50% over voor andere bronnen. Voor álle vervuiling: actie!

Of registreer je om te kunnen reageren.