Home

Achtergrond

‘Landbouw is motor van vergroening’

De coalities in de provincies zijn gevormd, de gedeputeerden geïnstalleerd. In Friesland is Johannes Kramer van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) komende 4 jaar verantwoordelijk voor landbouw. Hij pleit voor vergroening van de landbouw, maar dan wel met economisch rendement voor de Friese boeren.

Johannes Kramer gaat er als landbouwgedeputeerde nog eens 4 jaar tegenaan. Hij was dat al 8 jaar, maar geeft geen blijk van enige verveling. Integendeel, hij is blij landbouw weer in zijn portefeuille te hebben.

Moeiteloos somt Kramer enkele cijfers op. De totale agrofoodsector is goed voor een op de tien arbeidsplaatsen in Friesland. Bijna 40% van de Friese export is agrarisch gerelateerd.

Agrarisch Friesland loopt wereldwijd voorop

Later in het gesprek geeft hij een kort college agrarische geschiedenis. Of de vragensteller op de hoogte is van de export van koeienhuiden in een ver Fries verleden. Of hij wel weet dat stamboekvee uit deze provincie over de hele wereld is uitgezworven. “Wij zijn de landbouwprovincie van Nederland, lopen wereldwijd voorop in agrarische innovaties. Om hiervoor in dit provinciehuis nog eens 4 jaar aan de lat te mogen staan, maakt mij trots. Van verveling is geen sprake, maakt u zich geen zorgen.”

Johannes Kramer (51) is gedeputeerde van landbouw. Hij was dat ook in de vorige 2 perioden. Plattelandsbeleid, leefbaarheid en jacht zitten ook komende jaren in zijn portefeuille. - Foto: Anne van der Woude
Johannes Kramer (51) is gedeputeerde van landbouw. Hij was dat ook in de vorige 2 perioden. Plattelandsbeleid, leefbaarheid en jacht zitten ook komende jaren in zijn portefeuille. - Foto: Anne van der Woude

Natuurinclusief is in Friesland bedacht

Kramer wil graag vermeld zien dat het begrip natuurinclusieve landbouw in Friesland is bedacht. Het stond in het vorige provinciale coalitieakkoord. “Nu heeft iedereen het daar over. Belangrijker is dat veel boeren de slag al maken. Minder insecten, minder weidevogels; boeren gaan gewoon aan het werk. Bijvoorbeeld door akkerranden in te zaaien met bloemen. Je ziet en leest vaak dat de landbouw een en al problemen oplevert. Ik heb een andere insteek, landbouw is onderdeel van de oplossing. Of het nu gaat om biodiversiteit, klimaat of energie, de landbouw kan motor zijn van de vergroening in de hele samenleving. Is dat eigenlijk al. Provincie Friesland gaat die motor van extra energie voorzien waar dat kan en als het effect oplevert.”

Wij kunnen geen grote sommen geld naar boeren schuiven

Hij geeft een voorbeeld. Het gehalte aan organische stof in de bodem loopt terug. Dat heeft negatief effect op de biodiversiteit, de opbrengsten en bijvoorbeeld het waterbergend vermogen. Kramer: “De provincie gaat samen met de sector op zoek naar mogelijkheden om de bodem te verbeteren. En dan op een manier dat boeren daar aan kunnen verdienen. Bijvoorbeeld door te gaan werken met CO2-certificaten. Vervuilende bedrijven uit andere sectoren betalen boeren dan voor hun inspanningen. In Oostenrijk werken ze hier al mee.”

Iets soortgelijks kun je doen om de bodemdaling in de Friese weidegebieden tegen te gaan, denkt Kramer. Terugdringing van de oxidatie van het veen is van belang om de CO2-reductiedoelstelling te halen. “Ook daar kun je in principe een verdienmodel voor boeren van maken door met certificaten te gaan werken.”

Landbouwgrond behouden voor de voedselproductie

Samen van 4-sterren-landbouw naar 5-sterren-landbouw gaan

In het nieuwe bestuursakkoord wordt geschreven over de 4-sterren-landbouw in Friesland. “Wij helpen de sector daar een 5-sterren-landbouw van te maken, waarbij de vijfde een groene ster is.” Klinkt cryptisch. Is het niet, zegt Kramer. “We gaan van kwantiteit naar kwaliteit. Duurzaam, natuurinclusief en circulair. Er is vraag naar. Dus moeten we daar op een slimme manier op inspelen. Groen als een verdienmodel. Je kunt immers niet groen doen als je rood staat.”

Hij geeft toe, de rol van de provincie is beperkt. “Wij kunnen geen grote sommen geld naar boeren schuiven. Maar met proefprojecten en steun voor kennisoverdracht geven wij agrariërs wel een steun in de rug.”

Hij maakt zich zorgen over het speelveld in Europa. Prima dat er vanuit het Europese landbouwbeleid extra, groene eisen aan boeren worden gesteld, maar dan wel in elk land op dezelfde manier. “Pootgoedtelers vertellen mij dat in hun afzetlanden geen enkele vraag is naar milieuvriendelijk geteelde pootaardappelen. Als wij hier in ons land hoge eisen stellen aan de teelt en in Frankrijk niet dan verliezen we de concurrentieslag.”

Lees ook: ‘Bodemdaling moeten we echt aanpakken’

Zonneparken moeten niet op landbouwgrond komen

Aan het areaal landbouwgrond wordt geknabbeld. Ook in Friesland. Kramer vindt dat een ongewenste ontwikkeling. “Laten we, uitzonderingen daargelaten, vruchtbare landbouwgrond geen andere bestemming geven. Niet voor natuur en ook niet voor zonneparken. Wat betreft zonnepanelen zijn andere plekken veel beter geschikt, zoals daken en lege bedrijfsterreinen. We gaan dit nog uitwerken, maar duidelijk is dat landbouwgrond niet als eerste in aanmerking komt. En ook niet als tweede.”

Vier partijen in Friese coalitie

Vier politieke partijen vormen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Friesland: CDA, PvdA, VVD en FNP.

Landbouwpunten uit het bestuursakkoord 2019 – 2023 zijn:
• Provincie streeft naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw
• De landbouw is, niet in de laatste plaats, economisch renderend
• Zoeken naar combinaties van landbouw, energieopwekking en natuurbeheer
• Geen kwantitatieve maar kwalitatieve groei van de landbouw
• Terugdringen van gebruik chemische middelen
• Stimuleren van aandeel biologische landbouw
• Vervanging oude windmolens door efficiënte turbines
• € 10 miljoen voor aanpak bodemdaling in veenweidegebieden
• Verhogen organischestofgehalte in de bodem, bijvoorbeeld met CO2-certificaten

Lees ook andere artikelen over landbouwgedeputeerden.

Of registreer je om te kunnen reageren.