Home

Achtergrond 74 reacties

Stikstofbeleid: salderen en saneren maar geen extra geld

Het kabinet kondigt nieuwe stikstofmaatregelen aan. Salderen wordt weer mogelijk, eerst intern, later ook extern. Met afroming en inname productierechten, dat wel. Latente ruimte vervalt bij salderen. Maar gedwongen krimp of bedrijfssluiting komt er niet.

“Wie in dit land boer wil blijven, moet dat kunnen. Maar wie wil stoppen, willen we helpen.” Met die woorden licht minister Schouten van LNV, tevens coördinator voor de stikstofproblematiek de nieuwe stappen toe die het kabinet heeft afgesproken om het stikstofprobleem te tackelen. De minister kondigt een aantal nieuwe stappen aan, maar een eindplan is het nog niet, daarvoor moeten nog te veel dingen uitgezocht worden.

➤ De belangrijkste punten

Drempelwaarde

Een van de punten is het opnieuw invoeren van een drempelwaarde. Projecten die weinig stikstofuitstoot veroorzaken, zijn dan niet vergunningplichtig. Maar die ruimte moet wel ‘verdiend’ worden, ofwel eerst moet via bronmaatregelen duidelijk zijn dat er voldoende stikstofuitstoot elders vermeden is. Het kabinet gaat hierover advies inwinnen bij de Raad van State. Voor het eind van het jaar moet hierover duidelijkheid zijn.

Samen met de provincies wil Schouten ‘gebiedsgericht’ werken, zowel als het gaat om sanering van de zogeheten ‘piekbelasters’, dat zijn bedrijven die veel uitstoot veroorzaken op specifieke natuurgebieden, als in het herstellen van natuur. Schouten noemt de inrichting van bufferzones, zoneringsmaatregelen, ruimte voor natuurinclusieve landbouw, boerennatuur en de aanleg van ‘klimaatbossen’.

Intern salderen

Met ingang van 11 oktober wordt intern salderen weer mogelijk. Uitgangspunt hierbij is de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Stalcapaciteit die boven de vergunning uitgaat, telt niet mee. Latente, niet gebruikte ruimte in de vergunning vervalt dus bij salderen. Volgens de brief van de minister telt daarbij de stalcapaciteit, niet het aantal dieren. Als peildatum hiervoor geldt de verschijningsdatum van de brief: 4 oktober. De latente ruimte blijft ongemoeid zolang er niet gesaldeerd wordt.

De minister noemt enkele uitzonderingen op de regel dat latente ruimte vervalt bij intern salderen:

 1. Op 4 oktober was het project nog niet helemaal gerealiseerd, maar heeft de initiatiefnemer wel aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie.
 2. Op 4 oktober is nog niet begonnen met de realisatie van een uitbreidingsproject, maar waren daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare (investerings)verplichtingen aangegaan.
 3. Het project is nodig voor de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing in het kader van natuurherstelmaatregelen).

Extern salderen

Extern salderen wordt weer mogelijk. Ook hierbij is de feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit binnen de vergunning het uitgangspunt. Bij extern salderen wordt 30% afgeroomd. Zo wil de minister de totale emissie en depositie verminderen. Het extern salderen moet passen binnen ‘bestaande gebiedsprocessen’. “Binnen deze gebiedsgerichte aanpak worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en wordt ondersteuning geboden vanuit het Rijk”, schrijft de minister. Lukraak ammoniakrechten verzilveren wil het kabinet voorkomen.

Bij extern salderen zit wel een addertje onder het gras. Niet alleen worden de ammoniakrechten afgeroomd, ook gaan de fosfaat- en dierrechten vervallen. Dit betekent dus meteen een feitelijke inkrimping van de veestapel, ook van de melkveestapel. De minister komt hiervoor ‘op zeer korte termijn’ met een wetsvoorstel.

Om te voorkomen dat ondernemers vooruitlopend op het extern salderen hun rechten verkopen, zal worden uitgegaan van het aantal dieren of fosfaatrechten dat op 4 oktober 2019 op naam van het bedrijf bij RVO.nl geregistreerd staan. “Het inwerkingtreden van deze wetgeving is conditioneel voor het mogelijk maken van extern salderen met landbouwbedrijven. Het Rijk zal in overleg met provincies bespreken hoe om te gaan met vrijkomende stallen”, schrijft de minister.

Sanering

Steeds wordt gesproken over een warme sanering op vrijwillige basis. Maar geld hiervoor is niet uitgetrokken, het moet gebeuren met bestaande regelingen en budgetten: de € 180 miljoen voor de sanering van de varkenshouderij voorop. Schouten kondigt aan dat deze regeling ‘half oktober’ opengaat. Ze verwacht hiermee 10% van de varkensstapel te saneren, goed voor 2 kiloton ammoniak, ofwel 10 mol per hectare per jaar depositie.

Gedoogstoppersregeling

Doordat de zogeheten gedoogstoppersregeling ammoniak en veehouderij afloopt, verwacht Schouten ook 2 tot 3 kiloton minder ammoniakuitstoot. De deelnemers hieraan in varkens- en pluimveehouderij moeten ofwel stoppen of voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. Verder verwijst ze naar de sectorplannen voor duurzame veehouderij die de emissie de komende jaren fors zou moeten laten verminderen.

Aanpak veenweidegebieden

Ook de € 100 miljoen voor de aanpak van de veenweidegebieden en een even groot bedrag voor bedrijven rondom Natura gebieden in het kader van het Klimaatakkoord worden genoemd. En zelfs de € 75 miljoen voor de jonge boeren schaart Schouten onder de stikstofgelden. Op de vraag of er extra geld beschikbaar is, mochten deze regelingen te weinig opleveren, blijft ze erg vaag. Mogelijk is er in de najaarsnota ruimte, aldus de brief.

Krimp veestapel

Uitgangspunt bij de saneringsregelingen is dat de dier- en fosfaatrechten van de deelnemers vervallen. Dat betekent dus krimp van de veestapel, ook van de rundveestapel. Deelnemers aan de regelingen mogen hun ammoniakrechten niet verkopen (extern salderen).

Ecologische toets

Voor beoordeling van projecten met weinig impact is naast berekening met het Aerius-programma ook een zogeheten ecologische toets mogelijk. Hieruit moet blijken dat de emissies van het project de natuurgebieden niet aantasten. Dit is vooral van belang bij (bouw)projecten die maar tijdelijk een kleine emissie veroorzaken en relatief ver van Natura 2000-gebieden liggen. Ook duurzaam bouwen vergroot de kans op een succesvol traject om toestemming te krijgen, schrijft Schouten.

Meldingen

In navolging van de Commissie-Remkes wil het kabinet de projecten die voorheen geen vergunning nodig hadden maar konden volstaan met een melding, met voorrang ruimte geven. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij de drempelwaarde; de ruimte hiervoor moet ‘verdiend’ worden met bronmaatregelen, ofwel door de totale uitstoot aantoonbaar te verkleinen.

Het is de bedoeling dat de meldingen collectief beoordeeld worden. Daarbij geldt wel dat niet benutte vrijstellingen onder het PAS niet mee gaan, alleen de projecten die wel gerealiseerd zijn. Wat de definitie van ‘gerealiseerd’ is, wordt nog nader onderzocht, schrijft Schouten.

Het rekenprogramma Aerius dat sinds kort weer mag worden gebruikt, krijgt een aanvulling. In de huidige versie is het niet bruikbaar voor een groot deel van de stallen. In januari moet dat bijgewerkt zijn.

Bronmaatregelen nodig

Er zijn ook bronmaatregelen nodig, ofwel: de uitstoot moet naar beneden. Schouten wil hiervoor haar kringloopvisie inzetten. Zo wil ze de melkveehouderij versneld grondgebonden maken en vrijkomende landbouwgrond slim gebruiken. Een meer extensieve landbouw met de koe in de wei moet het uitgangspunt zijn. In de intensieve veehouderij ziet ze mogelijkheden met voer-mest kringlopen. Ook technische maatregelen op het gebied van mest (scheiden dunne en dikke fractie) en stallen kunnen nog wat opleveren. Ze wil dit stimuleren met fiscale maatregelen zoals versneld afschrijven, ook komt er een subsidieregeling, dit jaar nog. Maar concrete voorstellen zijn er nu nog niet.

Beperkte mogelijkheden natuurgebieden

Kunnen natuurgebieden op een andere plek, of een ander doel krijgen? Dat is onderzocht, aldus Schouten, maar het antwoord is: nee. De beperkte mogelijkheden die Europa biedt op dit terrein, zijn volgens haar niet beschikbaar.

Belangrijkste punten

 • Per 11 oktober intern salderen
 • Ook extern salderen wordt weer mogelijk, datum nog onbekend
 • Latente ammoniakruimte vervalt bij salderen
 • 30% afroming ammoniakrechten bij extern salderen
 • Bij extern salderen vervallen dier- en fosfaatrechten
 • Drempelwaarde komt, daarvoor wel eerst bronmaatregelen nodig
 • Minister wil met provincies inventariseren hoeveel boeren willen stoppen en hoeveel stikstof dat oplevert
 • Voorlopig geen extra geld beschikbaar
 • Geen generieke korting
 • Geen gedwongen bedrijfsbeëindiging voor stikstof
 • Vrijwillige sanering op basis van bestaande regelingen en budget van opgeteld rond € 450 miljoen.
 • Deelnemers sanering mogen geen ammoniakrechten verkopen
 • Half oktober gaat saneringsregeling varkenshouderij open
 • Pas later dit jaar regeling voor beweiden en bemesten
 • Minister verwacht 2 kiloton ammoniak uit saneringsregeling varkenshouderij, en 10% krimp van de varkensstapel
 • Deelnemers gedoogstoppersregeling veehouderij (pluimvee en varkens) moeten stoppen of voldoen aan emissiereductie, dit levert 2-3 kiloton op
 • Aerius in januari bijgewerkt
 • Natuurgebieden anders behandelen of schrappen kan niet

Laatste reacties

 • koestal

  Alles is vrijwillig maar niet zondermeer ,boer pas op.

 • kuiken007

  er zitten zoveel ja maren en pas op regeltjes tussen dat het een gevaarlijk gebeuren is!!!

 • Fordson dexta

  kun je de latente ruimte in een nb vergunning uit 2013 welke onherroepelijk is nu niet meer gebruiken?

 • veehouders

  Jan-Cees Vogelaar heeft een mooi stukje staan op stal en akker.nl.

 • Henk.visscher

  snappen jullie het allemaal wat hioerboven staat en voor wie het precies geld, je moet er echt een studie van maken om het te snappen

 • info58

  @Fordson dexta
  gewoon te gebruiken. Het vervolg kan wel zijn dat stallen versneld emissiearm moeten worden gemaakt, maar daar komt ze nog mee.

 • Henk.visscher

  geld die peildatum nu alleen voor stoppers die willen meedoen aan de regeling
  of ook voor de blijvers

 • Henk.visscher

  intern salderen wat houd dat precies in?

 • Henk.visscher

  en ner komt geen extra geld , hoe gaan ze die sanering betalen dan?

 • Henk.visscher

  Johan Oppewal, als je koeien 70 hebt en een NB vergunning voor 100 dan kun je dus door aankoop van fosfaatrechten uitbreiden met 30 koeien, dat is toch niet intern of extern salderen.
  Intern salderen is toch als je de rechten van de ene diergroep voor een andere diergroep gebruikt?

 • info58

  @Henk.visscher

  Je totale kg vergunde NH3 minus 30% korting en daar zoek je een vloersysteem bij uit de RAV lijst en deel je door de norm van die vloer . Dat wordt jou nieuwe dieraantal.

 • Mbmb

  Wat, geen geld erbij voor vrijwillige beëindiging? Dan gaat dit niet lukken. Was er al bang voor, geen geld, wel saneren. intern salderen is dat je binnen het eigen bedrijf diersoorten inruilt, dus bijvoorbeeld jongvee voor koeien of schapen voor varkens.

 • Henk.visscher

  Het kabinet wil toestaan dat boeren onderling of bedrijven van buiten de agrarische sector elkaars emissieruimte kunnen opkopen. Bij dit extern salderen gaat wel een afroming van 30 procent gelden. Dit is conform het advies van de commissie Remkes. Zo staat in het nieuwe plan
  Dit moeten we nooit pikken je kunt nooit tegen een groor bedrijf op,

 • ghsmale

  vrijwillig verplicht zullen ze wel bedoelen
  eerst de stal verbouwen of een oprot premie.
  schouten heeft gezegd dat de veestapel niet wordt gehalveerd,
  met 40% stoppers heeft ze haar doel stelling ook wel gehaald.

 • Henk.visscher

  Degenen die mee willen doen met de warme sanering zijn hun fosfaatrechten kwijt, dan moet de overheid met wel een heel groot bedrag komen wil het uit

 • Henk.visscher

  Als ik het nu goed heb begrepen dan komt dit eigelijk gewoon neer op een koude sanering en voor de blijversa word het er nog moeilijker op

 • koestal

  allemaal leugens.

 • boerderij12

  ik vrees toch dat we schiphol plat moeten leggen landbouw moet krimpen en de rest doet helemaal niks

 • kleine boer

  Kippen en geiten kalveren vleesvee hebben geen uitstoot ?

 • Henk.visscher

  Als je de brief stikstof die naar de tweede kamer is gestuurd leest, dan komen er verschrikkelijk veel regels bij, iedereen stond wel mooi te schreeuwen dinsdag, maar ik weet zeker dat jullie dit ook weer slikken, kom op man wees een kerel een echtte boer, pik dit niet langer

 • Henk.visscher

  De landbouw word de komende 10 jaar door deze nieuwe aanscherping gehalveerd, en dat op een geniepige manier

 • ????

  Mooie praatjes ook van schouten zolang zij minister was geen 50% korting maar als ik deze (expres) moeilijke en verwarrende uitspraak/regels zohoor denk ik dat we al aardig op weg zijn
  wat een stelletje gemene farizeeers ik zou zeggen Boeren haal de trekkers maar weer van stal geloof niet dat we 4 weken hoeven te wachten wordt niets met onze akties gedaan !!!!

 • Henk.visscher

  De leugen regeert en we staan erbij en kijken er na

 • Henk.visscher

  ???? zo is het

 • Henk.visscher

  De Groot zie nog laat je geen zand in de ogen strooien, hij wist toen al dat dit er aan zat te komen, Schouten ook, maar de juichende boeren, keerden de Groot de rug toe, hadden ze maar even geluisterd

 • Henk.visscher

  en op teletekst staat dat LTO blij is, we krijgen meer natuur, meer regels, meer beperkingen, go wat zijn we bij, stel slappelingen

 • Henk.visscher

  geen zwarte piet meer, geen gouden eeuw meer en straks ook geen voorloper op agrarisch gebied meer

 • Henk.visscher

  veegpieten, 17de eeuw,en natuurbeheerders

 • Henk.visscher

  geen koeien meer in de wei maar veganisten op zoek naar zeldzame plantjes

 • egbert

  Komt er op neer dat de dierrechten minder waard moeten zijn als de stoppersregeling opleverde samen met de amoniakrechten.
  Gunstig gelegen rechten kunnen veel waard zijn als ze dicht bij natura 2000 zitten en de koper er verder af. Bij niet afromen van dierrechten komt er dan niet veel minder vee . Melkvee wordt al afgeroomd bij verkoop.
  Dit plan lijkt op vorige modellen dus weer voer voor MOB.
  De hele veehouderij zit met dierrechten al op slot en het is al tijden aan de gang dat bedrijven verder van natura 2000 afkomen.
  De landbouw werkt al jaren met dit beleid komen nu wat onzinnige regels bij maar vraag me af of de rest dan weer verder kan.
  Een minister die roept dan de veehouderij maar halveren heeft totaal geen verstand van stikstofbeleid en snapt ook niet hoe het werkt.

 • egbert

  Los van het Fijt of dat gegoochel met cijfers wel klopt

 • egbert

  De overheid kan wel p rechten en reductieplannen doorvoeren in algemeen belang die niet aan te vechten is door corrupte rechters cq overheid maar geen niet aanvechtbare stikstofbeleid maken in landsbelang en met de huidige normen op natura 2000 gaat dat ook nooit lukken de norm zal omhoog moeten hoe dan ook anders kan MOB bijna alles aanvechten is al jaren aan de gang.

 • EL

  Linksom of rechtsom, de landbouw wordt genaaid!

 • Bericht op GeenStijl, de eerste 8 maand van dit jaar al weer 80.000 nieuwe inwoners erbij , dankzij de Marrakech deal .bedankt Rutte voor de omvolking van ons land en de stikstofruimte die we er voor moeten inleveren.

 • Johan Oppewal

  @henk.visscher: extern salderen is bedrijfsuitbreiding (grotere vergunning) mogelijk maken door overnemen ammoniakrechten van ander (stoppend) bedrijf, intern salderen is uitbreiding mogelijk maken door aanpassingen binnen het bedrijf waardoor de uitstoot per dier lager wordt. Bij extern salderen gaan ze afromen. Plus de rechten van de stopper in kwestie worden 'ingenomen'. Wat met die rechten precies gebeurt is niet waterdicht omschreven in de brief. De rechten van deelnemers aan de saneringsregelingen worden 'ingenomen en doorgehaald', wat ik interpreteer als: ze komen niet meer op de markt, dwz krimp van de veestapel. Bij extern salderen tussen private partijen worden ze 'ingenomen' , maar daar staat niet letterlijk dat ze ook worden 'doorgehaald'. Uit de context (er wordt ook verwezen naar de saneringsregeling varkenshouderij waar de rechten verdwijnen) denk ik dat dat wel bedoeld wordt, maar het staat er niet letterlijk. Hier is dus een kleine onduidelijkheid in de brief en ook de toelichting van de minister ging nog niet zo in detail. Goed punt dus voor vervolgvragen.

 • Henk.visscher

  hartelijk dank Johan

 • Henk.visscher

  dus binnen de bestaande vergunning kun je nog gewoon uitbreiden zonder iets te hoeven doen

 • Probe

  Sector wordt langzaam maar zeker hoek in gedrukt. De wens van veel stoppers en handelaren dat fosfaat en dierrechten erg duur worden zal simpelweg niet kunnen omdat de rendementen in de agrarische sector veel te laag zijn. De enige hoop is dat projectontwikkelaars de ammoniak nodig hebben. Maar die kopen geen dierrechten. Dus prijzen hiervan gaan met deze negatieve teneur alleen nog maar verder zakken. Advies om nu niet je op te laten naaien en snel te kopen als blijver. Er komt aanbod genoeg van boeren die een tak afstoten maar niet hun hele vergunning willen verkopen. Als je geknipt wordt moet je stil zitten is een oude wijsheid die nog steeds telt!

 • kleine boer

  carola gaat winkelen zonder geld.... dan kun je alleen kijken ....

 • Oud Statenlid en gemeenteraadslid Nynke Koopmans heeft vrijdag haar VVD-lidmaatschap opgezegd.Dit naar aanleiding van het stikstofbesluit van het kabinet.Wie van de boeren en boerinnen die in de gemeenteraad of PS zitten , voor het CDA of VVD of CU volgen ?

 • peters

  @Johan een vraagje, worden dan alle rechten ingenomen? Stel ik heb 6000kg ammoniak op de vergunning en wil mijn bedrijf wel deels inkrimpen. Laat 1 stal leeg staan en verkoop 1000 kg ammoniak. Wat gebeurt er dan met mijn varkensrechten? Worden dan al mijn varkensrechten ingenomen of alleen de rechten welke (omgerekend) behoren bij deze 1000kg. Zoals ik het lees worden alle rechten ingenomen. En hoe gaat het dan met de mensen welke rechten leasen. Dit gebeurt meestal aan het eind van het jaar. Veelal beschikken deze mensen op 4 oktober dus nog niet over de rechten voor dit jaar. Op 4 oktober dus geen rechten op naam. Zouden deze dan de ammoniak kunnen verkopen zonder inname van rechten? Zou toch een idiote situatie zijn.
  Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen?

 • boerbarg

  punt 3
  Latente ammoniakruimte vervalt bij salderen
  de onbenutten ruimte binnen je vergunning ben je dus sowieso kwijt
  of heb ik dat mis?

 • kuiken007

  we worden weer genaaid
  boeren die rustig aan doen, vergunningscapaciteit niet volledig benutten worden nu bestolen van ammoniakrechten!!!
  dieven zijn het!!!

 • Henk.visscher

  Boeren die met fosfaatrechten, , 8,4 procent moetsen inleveren zijn enu dubbel gepakt, mafiapraktijken

 • Die onbenutte ammoniakruimte die verdwijnt vd vergunning ,gaat de overheid die gebruiken voor zijn bouwprojecten, Schiphol of zijn ze definitief weg ook voor de overheid?

 • ericvanzutphen

  Hallo Johan
  zoals ik lees bij extern salderen worden rechten ingenomen dan kan er feitelijk niets meer stel voor uitbreiding koop ammoniak bij andere varkens houder worden zijn rechten in getrokken ,moet ik als nog bij een andere varkens rechten kopen voor uitbreiding
  dit is dus onbetaalbaar moet 2x rechten plus ammoniak kopen dit geld dus ook voor rundvee feitelijk zet men dan alles op slot ,of heb ik het helemaal mis Johan ?

 • 306lsa

  Het zou leuker zijn geweest dat bijv Lto/nmv /varkensorganisatie /.........om duidelijk uit te leggen wat er nu precies gebeurd ?
  Dit is weer zo n actie net na 4 uur voor het weekeinde een wet of zo invoeren waarvan de meesten niks van snappen (inclusief mijzelf ) en is zo n wet ook al door de eerste ..... geweest ?

 • Henk.visscher

  Wie goed leest wat er gebeurt, ziet dat je straks niets meer kunt, dit is de doodsteek voor de blijvers en zeker als je een opvolger hebt

 • Henk.visscher

  De volgende actie niet aankondigen geen overleg , gewoon doen

 • Henk.visscher

  Zoal ik het nu begrijp mag je nog wel de NB vergunning gebruiken met uitbreiden, volgens mij ben je de latente ruimte alleen kwijt als je daarboven wilt uitbreiden, of wilt meedoen met warme sanering

 • Henk.visscher

  We hebben ondertussen al zoveel peildatums, dat een onbewuste fout zo is gemaakt

 • cornelis 22

  die 500 miljoen is veel te kort, bij de banken wordt al 30 miljard geleend ,bij familie etc,-. nog zo een 5 miljard. 68 procent van de bedrijfswaarde is eigen vermogen. Dat geeft een totale waarde van meer dan 100 miljard. Die 500 miljoen is dus een half procent van de bedrijfswaarden .

 • Kletskoe

  Zo lees ik het ook. Bij salderen moeten productierechten worden ingeleverd. Dus bij koeien gaan ammoniak/koe minmaal prijs krijgen van fosfaatkosten per koe. Zo niet dan kan stopper beter de rechten apart verkopen en de vergunning laten vervallen. De uitbreider moet naast deze ammoniakrechten ook nog een zelf fosfaat kopen om.te.kunnen uitbreiden. Uitbreiden wordt twee keer zo duur. Maw blijver/uitbreider zou dan grootste deel vd sanering betalen. Maar.dan zakt.de.prijs van de.rechten wel. Conclusie de.sector regelt.zelf.de.sanering.

 • info58

  Het gaat nog een stapje verder. Natuurlijk regelt de sector het zelf alleen wat wil je ervoor betalen. Er vanuit gaande dat Tjeerd redelijk gelijk krijgt gaan de helft van de koeien weg uiterlijk 2025 met gevolg ongeveer 75% van de veehouders. De meeste gronden blijven in gebruik en kan mest opgebracht worden. De derogatie laat je maar in Brussel want die zijn we niet meer nodig. Het sectorplafond wordt nimmer meer overschreden dus de P rechten zijn overbodig. De verdere aangescherpte regels tav stallenbouw worden voor eind van dit jaar bekend gemaakt. Gevolg een keiharde sanering.

 • Steyr cvt

  Als ik bovenstaande zo lees is er eigenlijk niemand die begrijpt hoe het nu precies zit. Weer zo’n geval van regel op regel stabellen.Is dit nu niet net de frustratie die ons Dinsdag met z’n allen naar Den Haag heeft doen gaan. En als het er op aan komt verschuild men zich weer achter Europese regelgeving. Minister Schouten is het niet wat om de helft van uw ambtenaren er eens uit te gooien in plaats van de hele sector kapot te regelen. Of moeten we over 4 weken toch weer terug komen met dit als een van onze eisen.

 • Wie goochelt er nu met cijfers? <>

 • 2016 stikstof uitstoot landbouw 33% , met een 5% krimp veestapel ligt dit % in 2018 op 46%. In 2017 zit de luchtvaart op 10% , met een groei van 5% vliegbewegingen zit met in 2018 op 1% uitstoot stikstof.

 • Als we nu eens met zijn allen, maar dan ook allemaal, de eerste 3 jaar geen gebruik maken van deze nieuwe regelingen komt er geen ruimte vrij voor andere sectoren. Na die 3 jaar landelijke stand stil is de economie zo dood als een pier en hebben ze ons weer nodig. praten we dan verder.

 • kleine boer

  14:56 heb je een goed punt. Ik vraag me sowieso af of er gebruik van gemaakt word er worden nu al geen bedragen genoemd dat is al raar. Zo krijg je niemand snel over de streep.... Als ze nu al bedragen had genoemd wat overheid wil betalen was er meer duidelijkheid. Als ik iets wil kopen wat niet te koop is zal ik toch ook zelf over de brug moeten komen om binnen te komen voor een onderhandeling.....

 • EL

  Het plan van de overheid is duidelijk, boeren wegpesten, en ruimte creëren voor de Industrie en de consument!

 • Henk.visscher

  Nu moeten wij eens goed in de gaten gaan houden wat ze met ons stikstof doen, als het niet volgens de regels gaat dan.../

 • Henk.visscher

  ze gaan bij de bedrijven die ze willen saneren de fosfaatrechten innemen, maar staat daar geld tegenover,of vervallen ze gewoon, mochten ze gewoon vervallen dan moet je nogal een bedrag betalen voor de sanering

 • Henk.visscher

  stel je hebt een boer met 80 Koeien en Jongvee dan praat je al minstens over een half miljoen

 • Henk.visscher

  en wat kopen ze dan precies uit, de koeien het land de boerderij,?

 • Henk.visscher

  ik denk dat als de boer dit allemaal los zou verkopen hij veel meer geld er voor krijgt

 • farmerbn

  Als de Nederlandse boeren gelijk behandelt worden zoals de Groningers met aardbevingschade, dan zou ik de trekkers maar weer starten.

 • peters

  Iemand nog een antwoord op mijn vraag van 10.13 uur?

 • kleine boer

  Peters ze veranderen de spelregels niet alleen tijdens de wedstrijd maar ook tussen de teams dus een antwoord valt niet mee....

 • Henk.visscher

  Peters ik.weet dat ook.niet , maar denk dat niemand dat met zekerheid kan uitleggen, de aanvullende uitleg komt vast rond 11 oktober

 • info58

  @Peters
  Ik weet het niet precies maar een teldatum kan verkeerd uitpakken. Dat hebben we vaker gezien. Hier hebben ze vast niet aan gedacht. Wat betreft NH3 rechten deels te verkopen gaat in de door jou getelde situatie volgens mij niet op alleen al om reden van de 30% korting bij intern salderen. Denk dat bij deel opkoop niet kan als je naar de huidige regeling kijkt. Ze willen voorkomen dat er op basis van latente ruimte weer opgevuld gaat worden die NH3 zijn ze zelf weer nodig. Ze hebben geen idee hoeveel vergunde rechten er zijn denk ik zelf.

 • vanpuffelen

  De landbouw in Nederland heeft erg genoeg net zoveel last van verkeerde stroming binnenuit (LTO, rfc, agrifirm) als van buitenaf. Deze organisaties die zich deels ook nog coöperatief durven te noemen hebben jullie allemaal bij de poot. Pas op. Dezen zitten allen bij Schouten aan tafel en geven akkoord op al deze onzin voor het naar buiten gebracht word. Zij zijn mede schuldig aan dit beleid. Gooi Schiphol niet plat maar gooi rfc maar s een weekje dicht. Samenwerken met natuur monumenten. Nu kun je zien wat er van kkomt. Ze hebben zich overal aan geconformeerd en kunnen nu niet terug. Als deze grote partijen nu eens naast de boeren gingen staan maar dat doen ze niet. Alleen maar naar hun eigen belang en bestuurlijke baantje. Aanpakken die handel. Dubbele agenda hebben ze allemaal. T is gewoon walgelijk. Als Kemp eens wist wat deze organisaties bij Schouten aan de tafel allemaal zeggen ging Nederland vandaag nog plat. Ze.zijn allemaal gehersenspoeld door de groene leugen

 • vanpuffelen

  Boeren rondom natuurgebieden opkopen. Grond gaat dan naar natuurmonumenten. Natuurgebieden worden groter. Dan zijn de volgende aan de beurt. Let maar op. Dit gaat het plan worden

 • koestal

  Ze beloven honderden miljoenen .maar het is nog niet duidelijk waar het geld naar toe gaat,het zal wel naar Schiphol of naar de bouwbedrijven gaan,de boer wordt met een vaag verhaal het bos in gestuurd.

 • theotheo

  Van alle deelnemers aan de gedoogstoppersregeling worden de ammoniakrechten per 1-1-2020 afgepakt als ze besluiten om dan te stoppen met het houden van dieren. Deze rechten hebben we ooit duur moeten kopen. Dit moeten we ons niet laten gebeuren! Kunnen we dit aanvechten via de rechtbank?

Laad alle reacties (70)

Of registreer je om te kunnen reageren.