Een melkveebedrijf in Zuid-Holland. In de Hoofdlijnennotitie vitale landbouw Zuid-Holland ligt de focus op akkerbouw en melkveehouderij- Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Zuid-Holland wil verduurzamen landbouw versnellen

Provincie Zuid-Holland wil komende jaren samen met de landbouwsector komen tot verdere verduurzaming van de sector.

Dat staat in de Hoofdlijnennotitie vitale landbouw Zuid-Holland (pdf) die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Er wordt een sectortafel Landbouw opgericht om deze aanpak met de sector verder vorm te geven.

Focus op akkerbouw en melkveehouderij

In de Hoofdlijnennotitie geven Gedeputeerde Staten hun perspectief op een vitale landbouwsector in 2050 en de benodigde stappen om daar te komen. Focus ligt daarbij op akkerbouw en melkveehouderij. Zij staan voor grote uitdagingen, zoals bodemdaling en klimaatverandering met zowel wateroverlast als toenemende droogte. Daarnaast moet de sector aan de slag met het verminderen van emissies als stikstof en CO2. Tegelijkertijd moeten boeren ook een goede boterham kunnen blijven verdienen.

Kernbegrippen

Kernbegrippen in de notitie zijn:

  • kringlooplandbouw
  • ruimte voor biodiversiteit
  • water en landschap
  • grotere plek voor een regionaal voedselsysteem
  • economische vitaliteit

De provincie werkt hier al langere tijd aan. Bekende voorbeelden zijn het netwerk Voedselfamilies, Groene Cirkels en de ondersteuning van het Veenweiden Innovatiecentrum.

Verduurzaming versnellen en opschalen

In de notitie doen Gedeputeerde Staten een voorstel om de verduurzaming van de landbouw te versnellen en op te schalen. Daarvoor wil de provincie onder andere de samenwerking in Rijksprogramma’s intensiveren en aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak.

Beheer
WP Admin