Partner
Afbeelding: DSV Zaden RundveePartner

Zorg voor hoge kwaliteit eiwit in kuil en koe

Het belang van een efficiënte eiwit- en stikstofkringloop neemt toe. Als melkveehouder kun je hierop zelf invloed uitoefenen.

Eiwit en stikstof zijn altijd van groot belang geweest voor de melkveehouderij. We zien het ook steeds meer terug in nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de huidige stikstofcrisis, Wet grondgebondenheid en de wens van 65% eiwit van eigen land. Als melkveehouder kun je zelf invloed uitoefenen op een efficiënte eiwit- en stikstofkringloop.

Sturen op eiwit bij grasteelt

Gras is in Nederland de grootste bron van eiwit uit ruwvoer. Bij de grasteelt kun je sturen op eiwit. Het gaat er niet altijd direct om dat het gras een hoger ruw eiwitgehalte moet krijgen. Van groter belang is het om meer opbrengst aan gras van je eigen land te halen en daarnaast eiwit van een hoge kwaliteit in de kuil en in de koe te krijgen. De bemesting moet passen bij de gewenste opbrengst. Een goede zwavelvoorziening draagt bij aan de juiste eiwitkwaliteit.

Pensenergie cruciaal voor benutting eiwit

Om eiwit efficiënt te kunnen benutten is op pensniveau veel beschikbare energie van groot belang. DSV veredelt al decennia grasrassen op een betere voederwaarde die aantoonbaar efficiënter met stikstof om gaan. Meerjarig onderzoek toont aan dat COUNTRY MilkMore-mengsels 25 VEM/kg droge stof méér energie bevatten dan de normale mengsels. Geleidelijk vrijkomende pensenergie helpt om het aanwezige eiwit beter te benutten.

Het verhogen van de voederwaarde en verteerbaarheid van het gras resulteert daarnaast in een hogere opname. Zo komt nog meer energie beschikbaar voor de pensbacteriën om eiwit efficiënt te benutten. Kortom, meer melk en melkeiwit en minder verliezen van ureum en methaan.

Eiwitkwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid ruw eiwit

De uitdaging is om eiwit van hoge kwaliteit in de kuil en in de koe te krijgen. Waar eerst alleen naar ruw eiwit gekeken werd, is het nu zo dat eiwitkwaliteit belangrijker is dan ruw eiwit. Deze meten we onder andere met de kengetallen DVE en OEB.

Bij het inkuilen wordt een deel van het eiwit omgezet in ammoniak. Een hoog NH3-percentage in de kuil is meestal het gevolg van een mindere conservering waardoor eiwit verloren is gegaan. NH3 komt snel vrij in de pens en is veel lastiger te benutten voor de koe. Dit resulteert in een hoger ureum gehalte in de melk. Goed inkuilmanagement helpt om de eiwitkwaliteit te behouden.

Met goed ruwvoermanagement en de juiste grasmengsels kun je sturen op de kwaliteit en de benutting van eiwit. COUNTRY MilkMore grasmengsels van DSV bevatten grasrassen met een MI-label die beter verteerbaar zijn voor meer melk, meer melkeiwit en een beter milieu.

Afbeelding: DSV Zaden

Afbeelding: DSV Zaden

Darm Verteerbaar eiwit (DVE) en Onbestendig Eiwit Balans (OEB)

Darm Verteerbaar eiwit (DVE) geeft de hoeveelheid eiwit die tot beschikking komt in de dunne darm. Deze eiwitten zijn afkomstig van pensbestendig eiwit – die zonder afgebroken te worden de pens passeert – en microbieel eiwit.

Bij de vorming van microbieel eiwit is het van belang dat er voldoende energie en onbestendig eiwit beschikbaar is in de pens zodat deze vorming maximaal is. De hoeveelheid gefermenteerde organische stof in de pens heeft grote invloed op de hoeveelheid geproduceerde microbiële eiwitten. Kortom: (celwand)verteerbaarheid. Hiervoor zijn grassen van goede kwaliteit van groot belang.

De verhouding DVE / OEB (Onbestendig Eiwit Balans) geeft aan in welke vorm de eiwitten voorkomen in het gras. Bij een lage verhouding bevat het gras te veel onbestendig eiwit zoals ammoniak t.o.v. energie. Deze te snelle eiwitbron kan niet volledig worden benut en gaat verloren als ureum. Een te hoge verhouding geeft aan dat te weinig onbestendig eiwit beschikbaar is in de pens, met als gevolg dat minder microbieel eiwit gevormd wordt. Dit resulteert in lagere DVE en melkproductie.

Beheer
WP Admin