Management en gunstig weer kunnen ervoor zorgen dat de BES in de toekomst meer ruimte oplevert op de bedrijven waar lagere stikstofopbrengsten waren. - Foto: NPPL RundveeNieuws

Veel variatie in bemestingsruimte BES-pilot

De BES-pilot laat veel verschil in de bemestingsruimte tussen bedrijven zien. Koeien & Kansen voert de pilot uit.

Deelnemers aan de pilot zijn de uitdaging aangegaan om de dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten. In de pilot mogen ze meer organische mest gebruiken. Het deel stikstof dat ze extra toepassen uit drijfmest, moet dan wel ingeleverd worden door minder kunstmest te gebruiken. Daardoor past het totale stikstofgebruik binnen het milieukundig geaccepteerd stikstofbodemoverschot. De benutting hangt onder andere af van de stikstofopbrengst van de gewassen.

Voor het totaal gebruik van stikstof heeft de verschuiving van minerale stikstof naar organische stikstof weinig effect. Wel neemt gemiddeld over de bedrijven de fosfaatbemesting toe.

Onderzoek naar milieu-effecten

Aan de BES-pilot deden in 2020 alle Koeien & Kansen-bedrijven, en een aantal niet aangesloten bedrijven mee. De bedrijfsspecifieke bemestingsruimte van stikstof en fosfaat werd vorig jaar van in totaal 24 bedrijven berekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van werken volgens de BES. Dat gebeurt door bodemoverschotten van stikstof en fosfaat, ammoniakemissie en waterkwaliteit te meten.

Evenwicht bemesting fosfaat

Voor fosfaat is op bijna alle bedrijven nagenoeg sprake een evenwichtsbemesting, waarbij de fosfaatgift de onttrekking van het gewas benadert. Slechts 3 van de 24 bedrijven hadden in 2020 te maken met een lagere fosfaatbemesting dan de plaatsingsruimte.

Groter verschil bij stikstof

De verschillen bij stikstof waren groter. Gemiddeld gaven de bedrijven 287 kilo stikstof uit organische mest, terwijl de generieke norm 234 kilo is. De ruimte voor kunstmest is dan 138 kilo tegen 175 kilo stikstof. Bedrijven die volgens de BES-werkwijze meer totaal stikstof hebben bemest, hadden ook hoge stikstofopbrengsten met gras en mais. Op de bedrijven waar minder stikstof was bemest, lieten lagere stikstofopbrengsten met gras en mais te zien.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin