De Raad van State verwierp de bezwaren van milieuorganisaties en buurtbewoners, waardoor de oprichting van een vleeskuikenbedrijf met 85.000 kippen in Riethoven (N.-Br.) op 22 november mogelijk werd. - Foto: Lex Salverda PluimveeNieuws

Raad van State staat nieuw Brabants vleeskuikenbedrijf toe

Raad van State wijst bezwaren tegen nieuw vleeskuikenbedrijf in Riethoven af; 85.000 kippen verwacht.

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de vestiging van een nieuw pluimveebedrijf in Riethoven (N.-Br.) verworpen. Milieuorganisaties en buurtbewoners hadden tegen dit plan beroep aangetekend. Met de uitspraak van 22 november is de oprichting van een vleeskuikenbedrijf met 85.000 kippen mogelijk geworden. De discussie draaide om de geldigheid van een stalderingsbewijs dat de provincie op 30 juni 2020 had verleend. In Noord-Brabant kan men alleen een nieuw veehouderijbedrijf starten als men elders in het gebied meer vierkante meters aan dierenverblijven sloopt (minimaal 120%) of herbestemt (minimaal 200%).

Bezwaren tegen stalderingsbeleid

Stichting Groen Kempenland, Stichting Milieuwerkgroep Kempenland en enkele buurtbewoners waren van mening dat niet aan deze voorwaarde was voldaan. Zij tekenden daarom beroep aan tegen het bestemmingsplan van de gemeente Bergeijk en de verleende omgevingsvergunning van begin oktober 2020. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde vast dat het oorspronkelijke stalderingsbewijs inderdaad incorrect was. Op zeven locaties in de omgeving hadden stallen gesloopt of een andere bestemming gekregen, maar dit was niet voldoende. In 2021, tijdens de lopende procedure, diende men echter een nieuw stalderingsbewijs in. Dit bewijs omvatte gesloopte stallen van een achtste veehouderij uit de buurt. Met deze extra sloop voldeed men aan de voorwaarden voor het nieuwe vleeskuikenbedrijf.

De partijen hadden ook bezwaar gemaakt tegen de manier waarop de stalderingsvoorwaarden in het bestemmingsplan waren opgenomen. De rechter oordeelde echter dat aan de voorwaarden was voldaan.

Overdekte uitloop Beter Leven

Los van de stalderingsregels zorgt onduidelijkheid over ammoniakemissie voor problemen bij vergunningverlening in Noord-Brabant en elders in Nederland. Pluimveehouders die voor het Beter Leven-keurmerk (BLk) produceren, moeten een overdekte uitloop hebben. De vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming (Wnb) is echter problematisch. Er is weinig bekend over de ammoniakemissie van langzaamgroeiende kuikens. Wetenschappers hebben berekend dat bij omschakeling naar BLk de uitstoot per dier toeneemt. De emissie per stal kan echter zowel afnemen als toenemen, ondanks 40% minder dieren. Nader onderzoek is nodig om hierover duidelijkheid te verschaffen.

Beheer
WP Admin