Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

PBL: klimaatdoel haalbaar; nog niet voor landbouw

De landelijke klimaatdoelstelling voor 2030 is voor het eerst haalbaar met de huidige maatregelen en plannen. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferd.

Voor de meeste deelsectoren komt hun doelstelling ook binnen bereik; voor de land- en tuinbouw echter niet. Het indicatieve sectordoel voor land- tuinbouw gaat met de huidige klimaatplannen nog niet gehaald worden. Het PBL wijst erop dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) echter nog niet is meegenomen in de berekeningen. Dit doordat dit nog niet voldoende uitgewerkt is om hiermee te kunnen rekenen.

Dit terwijl met het NPLG de emissie fors gereduceerd moet worden. Ook een aantal veenweidestrategieën kunnen nog niet meegenomen worden in de nieuwe berekeningen. Wel zijn de verwachte effecten van de landelijke opkoopregelingen al opgenomen in de berekeningen.

Reductie van broeikasgasemissies

De overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de landelijke CO2-reductie met in ieder geval 55% gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990. Met alle klimaatplannen die op 1 mei bekend waren en door te rekenen waren, raamt het PBL de reductie van broeikasgasemissies op 46% tot 57%.

Als alle klimaatplannen vrijwel maximaal effect sorteren, zijn de doelen daarmee voor het eerst binnen bereik. Bij de doorrekening vorig jaar lukte dit nog niet. Het PBL adviseert de overheid om alle klimaatplannen zo snel en ambitieus mogelijk uit te werken en uit te voeren om de doelen daadwerkelijk te halen.

Het PBL verwacht dat in de land- en tuinbouw de broeikasgasuitstoot verlaagd kan worden tot een niveau van 19 tot 22 megaton CO2-equivalenten. De doelstelling is om dit naar 17,9 terug te brengen. Met verdere invulling en uitvoering van het NPLG zou de landbouw ook ruim zijn doelstelling moeten halen; het beoogde effect is een reductie van 4 megaton. In 2022 bedroeg de broeikasgasemissie vanuit de land- en tuinbouw 24,4 megaton CO2-equivalent.

Beheer
WP Admin