Foto: Cor Salverius AlgemeenNieuws

Noord-Holland vraagt € 1,2 miljard voor landelijk gebied

De provincie Noord-Holland denkt een rijksbijdrage van € 1,2 miljard nodig te hebben voor de plannen voor het landelijk gebied in de provincie. Het bestuur heeft een eerste versie van het zogenoemde Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) goedgekeurd en online gezet. De overgang naar kringlooplandbouw in 2040 is daarin een belangrijke doelstelling.

De gebiedsplannen voorzien in het herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovaties bij veehouderijen voor lagere stikstofuitstoot, perspectief voor landbouwers en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden. Ook de waterkwaliteit, biodiversiteit, het klimaat, erfgoed en recreatie krijgen aandacht.

“Op dit moment is ons landelijk gebied niet in balans”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof). “Op veel plaatsen zijn de natuur-, bodem- en waterkwaliteit in slechte staat. We vinden het noodzakelijk om flinke maatregelen te nemen die voor verbetering gaan zorgen, maar deze veranderingen zijn niet altijd makkelijk.”

Gebiedsplannen in Noord-Holland

Wat betreft stikstof ligt de prioriteit bij het terugdringen van de uitstoot in gebieden rondom stikstofgevoelige natuur. De provincie stelt (agrarische) ondernemers in deze gebieden ‘maximale’ ondersteuning in het vooruitzicht om hun bedrijfsvoering te veranderen.

Provinciale Staten debatteren op 1 en 12 juni over het programma. Inwoners van de provincie kunnen daarnaast advies geven. De resultaten hiervan worden verwerkt in de plannen, die op 1 juli naar de rijksoverheid worden gestuurd. Ook daarna “is er nog alle ruimte voor aanpassingen”.

Nieuw provinciebestuur

Ondertussen onderhandelen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA over een nieuw provinciebestuur. Volgens BBB-voorvrouw Ingrid de Sain verloopt dat “respectvol en heel positief”. Het streven is voor het zomerreces tot een akkoord te komen. Ook Anouk Gielen, fractievoorzitter van GroenLinks, spreekt van een goede sfeer aan de onderhandelingstafel. De komende dagen wordt daar onder meer gesproken over stikstof.

De Tweede Kamer ging dinsdag 23 mei akkoord met een ‘stikstoffonds’ van € 24 miljard voor onder meer de overgang naar een duurzamere landbouw. Of de Eerste Kamer daar ook mee instemt, is nog onzeker.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin