Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

NMV vindt klimaatdoelstellingen onrealistisch

NMV vindt methaan geen broeikasgas en vindt de voorgestelde maatregelen voor de klimaatdoelstellingen niet realistisch.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat de methaanuitstoot van melkvee niet mee zou moeten tellen als broeikasgas in de klimaatdoelen voor de landbouw. Ook in veel andere voorgestelde maatregelen in het klimaatakkoord, kan de NMV zich niet vinden.

Natuurlijke kringloop

NMV ziet methaan als onderdeel van de natuurlijke kringloop in de melkveesector. De door de koe uitgestoten methaan wordt na 12 jaar omgezet in CO2 en via (voeder)gewassen weer opgenomen door de koe, is de redenering van NMV. Het reduceren van 0,8 Mton methaan in CO2-equivalenten in de melkveesector vindt de vakbond dus niet realistisch.

Kunstmest

In het voorstel om methaan uit mest te verminderen door in te zetten op monovergisting, ziet de NMV weinig heil. De vakbond ziet liever dat er wordt ingezet op het verminderen van kunstmest. Kunstmestproductie verbruikt veel fossiele brandstoffen, waarbij dus CO2 vrijkomt. De NMV ziet liever dat er binnen de derogatie ruimte komt om meer dierlijke mest uit te rijden.

NMV geen partij aan klimaattafel

De NMV was geen onderhandelende partij aan de klimaattafel Landbouw en Landgebruik en betreurt dit. De vakbond pleit voor een breder gedragen vertegenwoordiging bij de verdere uitwerking van de plannen.

Beheer
WP Admin