Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Netwerk Grondig dient klacht in bij ACM over fosfaatplan

Netwerk Grondig heeft bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een klacht ingediend over het fosfaatreductieplan van de zuivelsector.

Het plan druist volgens de belangenorganisatie voor grondgebonden en biologische melkveehouders in tegen de mededingingsregels, omdat een algemeenverbindendverklaring (AVV) voor de zuivel de zuivelketen een monopolypositie geeft. NetwerkGrondig heeft de klacht ook voorgelegd aan de Europese Commissie.

Melkreductieplan

In het plan van de sector staat dat de zuivelbedrijven de fosfaatproductie met 4 miljoen kilo wil verlagen, via een melkreductieplan. Melkveebedrijven die meer vee hebben dan 4% onder het aantal op 2 juli 2015 moeten een afweging maken tussen krimpen of een deel van hun melk leveren met een fikse korting. Dit moet leiden tot aanzienlijk minder melkaanvoer met als doel de fosfaatproductie te verlagen.

Voorwaarde voor een AVV is dat dit geen strijd mag opleveren met het Europees recht en met de staatssteun- en mededingingsregels. Volgens Netwerk Grondig staat het plan op gespannen voet met de mededingingsregels, omdat het plan ertoe leidt dat er flink wat melkproductiecapaciteit uit de markt wordt gehaald en dat de zuivelondernemingen en -coöperaties dit coördineren. “Het gecoördineerd uit de markt halen van een merkbare productiecapaciteit levert een mededingingsbeperking op”, aldus Netwerk Grondig.

‘Min of meer invoering van quotum’

Daarnaast vindt Grondig dat de maatregelen in strijd zijn met het Europees recht, omdat de maatregelen min of meer de invoering van een quotum betekent. Netwerk Grondig vindt bovendien dat de grondgebonden melkveehouders onevenredig worden getroffen, omdat zij door de grondgebondenheid zegt niet bij te dragen aan het fosfaatoverschot. Staatssecretaris Martijn van Dam is het daar niet mee eens en vindt dat ook grondgebonden bedrijven bijdragen aan de overschrijding van het nationale fosfaatplafond, omdat ook deze bedrijven fosfaat produceren.

Van Dam haalde mededinging al aan

Het ministerie van Economische Zaken verwijst voor een reactie op de stappen van Netwerk Grondig naar de Kamerbrief van staatssecretaris Martijn van Dam. Hierin erkende hij al dat de mededingingskaders op sommige delen van het maatregelenpakket van toepassing zijn. “Ik heb, daartoe ook door de sector verzocht, toegezegd me in te spannen duidelijkheid te krijgen over hoe de maatregelen vormgegeven kunnen worden zodat ze passen binnen de kaders van de mededingingsregels”, aldus Van Dam.

Netwerk Grondig heeft vanwege haar bezwaren het sectorplan dat vorige week werd gepresenteerd niet ondertekend. Ook natuur- en milieuorganisaties ondertekenden het plan niet omdat het plan volgens hen geen garantie biedt op minder mest in Nederland.

Reactie ACM

ACM beoordeelt de klacht. Eerst wordt gekeken of het een bezwaar is waar de ACM naar moet kijken en of er sprake is van een groot belang. Hoe het verdere traject bij de ACM loopt, is nog niet duidelijk, mede omdat het fosfaatreductieplan nog niet in detail is afgerond.