110 van de 130 natuurdoelanalyses heeft de vorig jaar opgerichte Ecologische Autoriteit inmiddels binnen. - Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Ecologische Autoriteit: in bijna alle gebieden meer nodig voor natuur

In veel Natura 2000-gebieden worden natuurdoelen niet gehaald en zijn extra maatregelen nodig. Dat constateert de Ecologische Autoriteit na het uitbrengen van zijn eerste adviezen.

110 van de 130 natuurdoelanalyses heeft de vorig jaar opgerichte Ecologische Autoriteit inmiddels binnen. Het zijn analyses van de staat van de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hierin kijken ze naar de staat van de natuur, het effect van al genomen maatregelen en naar welke maatregelen nog nodig zijn om natuurdoelen te halen.

Deze analyses zullen de basis vormen voor de provinciale gebiedsplannen. Daarin moeten provincies vastleggen hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. Zowel de natuurdoelanalyses als de gebiedsplannen moeten vervolgens voorgelegd worden aan de Ecologische Autoriteit. Die zal deze beoordelen.

Eerste indruk

Over 22 natuurdoelanalyses heeft de Ecologische Autoriteit inmiddels advies uitgebracht. Nog eens 18 zijn er bijna klaar. Daarmee heeft de autoriteit inmiddels een eerste indruk. “Doelen worden vaak niet gehaald”, constateert Marieke van Rhijn, werkgroepvoorzitter bij de Ecologische Autoriteit. “In bijna alle Natura 2000-gebieden is een extra opgave.” Vaak is het probleem: te veel stikstof en te weinig water.

Van Rhijn schetst een algemeen beeld: het zijn heel verschillende gebieden met ieder hun eigen problemen, provincies en terreinbeheerders hebben vaak al een goed beeld van de problematiek, en de natuurdoelanalyses bieden een goede basis voor een eerste set essentiële maatregelen.

Tegelijk constateert de Ecologische Autoriteit dat vaak meer informatie nodig is. Bijvoorbeeld over de precieze omvang van problemen zoals met stikstof en waterkwaliteit, en over de locaties en omvang van beoogde maatrelen.

Bepaalde informatie ontbreekt

Afgelopen dinsdag publiceerde de autoriteit zijn advies over belangrijke Brabantse natuurgebieden: de Peel en Biesbosch. Ook daarin staat dat bepaalde informatie ontbreekt, bijvoorbeeld een actuele kaart van de soorten die voorkomen in het gebied. Met name over De Peel is zowel de natuurdoelanalyse als het advies van de Ecologische Autoriteit zeer negatief.

Kun je die conclusie wel trekken als nog actuele informatie ontbreekt? Ja, zegt Van Rhijn. “Het is misschien niet zo compleet als je zou willen, maar de grote lijn is overduidelijk.”

Wat verder opvalt is dat de Ecologische Autoriteit vertelt dat in de Peel soms sprake is van conflicterende belangen. Aan de ene kant is het gebied gericht op herstel van hoogveen en is het verwijderen van bijvoorbeeld berkenopslag hiervoor noodzakelijk. Aan de andere kant zijn er doelstellingen voor bepaalde vogelsoorten die juist wel baat hebben bij bomen om nestjes te bouwen.

Geen grote verwachtingen wekken

Over de Biesbosch vertelt van Rhijn dat juist een kenmerk van dit gebied is dat het dynamisch is; het verandert steeds. Tegelijk zijn er vrij starre doelen die specifiek gericht zijn op behoud van natuurtypes en soorten. Dat past niet altijd goed bij zo’n dynamisch gebied.

De Ecologische Autoriteit gaat echter niet over het vaststellen van deze doelstellingen. Ze toetsen hier slechts aan. Wordt hier op een andere plek wat mee gedaan? “Wij rapporteren straks onze bevindingen aan het Rijk”, aldus Harry Webers, eveneens werkgroepvoorzitter bij de Ecologische Autoriteit.

“Als zoiets steeds naar voren komt, koppelen wij dat terug.” Ook de provincies kunnen hiermee terug naar het Rijk, zegt van Rhijn. Tegelijkertijd wil ze geen grote verwachtingen wekken. “Dit wordt niet zo snel gehonoreerd, daarvoor zijn hele zware redenen nodig.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Alleen al het feit dat er natuur “doelen” bestaan geeft aan dat de natuur in Nederland moet voldoen aan wat “deskundigen” denken hoe het er uit moet zien. Allerlei “deskundigen” hebben een goed betaalde baan zolang de natuur maar in een crisis situatie verkeert. En wat denk je? Tuurlijk verkeert de Nederlandse “natuur” in een crisis situatie! Ook als er helemaal geen “crisis situatie” is. De natuur was perfect tot het moment dat de natuur het verdienmodel werd voor “deskundigen”.

  2. De doelen zijn duidelijk te hoog en daarom worden die niet gehaald (wat gewoon ook de bedoeling is). Dat droogte één van de problemen is is normaal in droge jaren. De regendoelen van de boeren worden ook niet gehaald. Daarom ook dat de doelen geen vastzittende doelen moeten zijn: in droge jaren moeten de natuurdoelen ook gewoon naar beneden. In droge jaren lijdt de landbouw en dan moet ook de natuur maar lijden.

Beheer
WP Admin