Foto: Roel Dijkstra AlgemeenCommentaar

‘Brusselse gunfactor’

Groen licht voor renure betekent ontsnapping uit wurggreep mestplaatsingsruimte. Harde cijfers zijn er niet. Op basis van de best mogelijke schattingen kan de plaatsingsruimte voor mest de komende jaren tot 20% afnemen. De impact is enorm, misschien nog wel groter dan van de huidige stikstofrel. De oplossing ligt ook hier in Brussel. Brussel kan de pijn verzachten.

Dit is natuurlijk geen fijn bericht: net nu het begint te drogen, de machines eindelijk het land op kunnen en er weer ruimte in de mestkelders komt. Tegelijk hoort de inventarisatie van het alsmaar stapelen van mestregels thuis in het huidige debat over de toekomst van de landbouw.

Op alle fronten wordt aan de bemestingsruimte geknaagd. Allereerst natuurlijk derogatie. Een streep staat al door grond in Natura 2000-gebieden. De komende jaren worden de gebruiksnormen overal stapsgewijs verlaagd. Wageningen schat dat hierdoor de plaatsingsruimte voor stikstof met 10 tot 20% afneemt.

Verschuivingen op mestmarkt

En dan zijn er bufferstroken. Dit jaar al gelden bemestingsvrije stroken langs waterlopen. Om hoeveel hectare het in totaal gaat, is onduidelijk. RVO wil geen getallen noemen. Wageningen komt op 40.000 tot 45.000 hectare. Toewijzing van zogenoemde nutriënten verontreinigde gebieden, bemestingsarme beekdalen, verplichte grondgebondenheid voor melkveebedrijven of anders mestverwerking en natuurlijk de verdere aanscherping van gebruiksnormen, betekenen grote verschuivingen op de mestmarkt. Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) verwacht over drie jaar een nieuwe piek.

Het politiek links geörienteerde smaldeel ziet de oplossing in minder dieren. De begrote opkoopregelingen gaan, zeker op korte termijn, geen oplossingen bieden. Terwijl meerdere aanscherpingen voortkomen uit Brusselse maatregelen, ligt ook daar een sleutel voor een oplossing. Hoogwaardige mestverwerking kan bijdragen aan het sluiten van kringlopen, door beschikbare mineralen efficiënt te gebruiken en het reduceren van broeikasgassen.

Nog geen toestemming Brussel voor renure

Er is vanuit het buitenland veel vraag naar de fosfaatrijke meststoffen die voortkomen uit mestverwerking. Bottleneck is het stikstofhoudende digestaat. De technieken zijn er om hier een hoogwaardige kunstmestvervanger van te maken. Brussel heeft echter nog altijd geen toestemming gegeven om deze renure toe te laten als kunstmestvervanger.

BBB-politiek leider Caroline van der Plas sprak vorige week met Eurocommissaris Frans Timmermans over stikstof. Op de agenda had zeker ook renure als kunstmestvervanger moeten staan. Erkenning past ook helemaal in de kringloopgedachte. Dat moet iedereen aanspreken. De Europese Commissie echter gunt Nederland in dit dossier niks meer. Het vertrouwen ontbreekt.

Beheer
WP Admin