Foto: Bart Nijs AlgemeenNieuws

Agri-taxaties volgens EU-standaard

Nederlandse makelaarsorganisaties streven naar uniforme taxaties van agrarisch vastgoed, conform Europese wet- en regelgeving. Als het aan NVM, VastgoedPro en VBO Makelaar ligt, gaan daarom steeds meer taxaties voldoen aan de ‘European Valuation Standards’ (EVS).

Leden van de drie branche- en beroepsorganisaties die taxeren volgens de Europese taxatierichtlijnen, mogen de titel ‘Recognised European Valuer’ (REV) voeren. De vorig jaar door NVM, VastgoedPro en VBO Makelaar opgerichte Stichting TEGoVA Netherlands waarborgt in Nederland de kwaliteit en uniformiteit van deze taxatietitel. De EVS voldoet aan de taxatievoorwaarden van het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), dat sinds 1 januari 2016 operationeel is.

Basel III

De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat de banken hun vermogen verder versterken. Voor financieringen in de land- en tuinbouw houdt dat in dat banken goed moeten weten wat de waarde is van het bedrijf dat zij financieren. Vaststelling van die waarde kan door taxatie. Daarvoor gelden regels. In Basel III zijn die aangepast. In de EU moeten taxaties overal op dezelfde wijze gebeuren en de waarden moeten beter worden onderbouwd.

Meer onderbouwing

Waarin verschilt een ‘oude’ taxatie met die volgens de EVS? Nederlandse REV-taxateurs moeten bijvoorbeeld bij het uitvoeren van hun werk aansluiten bij internationale regels. Nieuw is dat voor hen minimumvereisten gelden voor de waardering. Zo moeten taxateurs van elk object de juridische aspecten in beeld brengen. Denk hierbij aan eigendomssituatie, erfpacht, kadastrale kaart en eventuele belemmeringen. Ook de publiekrechtelijke status van het vastgoed moet worden omschreven, zoals erop rustend bestemmingsplan, omgevingsvergunning en Natuurbeschermingswet.

Verder zijn er tal van andere aspecten die aan de orde moeten komen, zoals technische omschrijving gebouwen, milieuverontreiniging, dierenwelzijn en duurzaamheid. Niet alles wat is genoemd is nieuw, wel dat de taxateur het uitgebreider moet omschrijven. ‘De waarde meer onderbouwen’ is het credo.

Marktanalyse in taxatierapport

In een taxatierapport komt een analyse te staan van de markt waarin het te taxeren vastgoed zich bevindt, inclusief de belangrijkste kansen en bedreigingen. Er wordt ook gekeken naar bijzondere waardecomponenten, zoals bedrijfswoningen, leningen, achterstallig onderhoud, vorderingen en bijvoorbeeld afname- en leveringscontracten. Het grootste verschil met taxatierapporten uit het verleden is de uitwerking.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin