Doel is om de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen in 2030 te halveren ten opzichte van 2016. - Foto: Mark Pasveer PluimveeNieuws

Aanscherping fijnstofregels raakt ook vergunde pluimveestal

Pluimveehouders die hun vergunningen op orde houden en hun bedrijf bij de tijd, worden niet automatisch gevrijwaard van strengere normen voor de emissie van fijnstof.

Bedrijven die reducerende maatregelen hebben getroffen (ten opzichte van een staltype uit 2016 zonder emissiereductie) voldoen in de meeste gevallen al aan de eisen voor 2028 in pluimveedichte gebieden en in 2030 voor de overige gebieden. CDA-staatssecretaris Vivianne Heijnen stelt in een brief aan de Tweede Kamer het sectorplan ‘Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof (PM10)’ grotendeels over te nemen. De volledige vrijwaring van vergunde bedrijven voor aanscherpingen zijn volgens de staatssecretaris ‘juridisch onmogelijk’.

De pluimveehouderij kan wel in eigen regie het sectorplan uitvoeren. Voorlopers worden niet gestraft en de staatssecretaris kiest voor een aanpak waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen pluimveedichte en overige gebieden.

Heijnen sluit wel aan bij de zogenoemde hotspot-aanpak, waarbij voor bedrijven in gemeenten met een hogere pluimveedichtheid strengere fijnstofnormen gaan gelden dan in andere gemeenten. De sector bepleitte fijnstofemissieplannen (FEP) op te stellen, maar dat idee neemt Heijnen niet over.

Inzicht in eisen fijnstof

Het fijnstofemissieplan was bedoeld om pluimveehouders in pluimveedichte gebieden op bedrijfsniveau inzicht te geven in de eisen en mogelijkheden. Het plan zou verplicht worden via gemeentelijke of provinciale regels.

De initiatiefnemers van het sectorplan (LTO/NOP en Nederlandse Vakbond Pluimveehouders) verwachten dat de FEP zou bijdragen aan draagvlak voor het beleid “en meer bereidheid tot het werkelijk doorvoeren van aanpassingen op het bedrijf”.

De sectorpartijen bespreken binnenkort wat ze vinden van het besluit van Heijnen om het sectorplan deels wel en deels niet over te nemen. “Dat de FEP niet wordt overgenomen helpt niet om beweging te krijgen in de sector”, zegt een woordvoerder van LTO Nederland. “Anderzijds zijn we er blij mee dat andere delen wel zijn overgenomen.”

Doel: uitstoot fijnstof halveren

Het doel is om de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen in 2030 te halveren ten opzichte van 2016. De staatssecretaris zal zogenoemde emissiegrenswaarden gaan hanteren met reductiepercentages voor nieuwe stallen (50%), voor bestaande stallen in hotspots (50%) en voor bestaande stallen buiten hotspots (30%). De percentages gelden ten opzichte van stallen zonder emissiereducerende maatregelen.

Bedrijven in hotspot-gemeenten krijgen tot 2028 de tijd hun emissies te verminderen en bedrijven buiten de hotspots tot 2030. Uiteindelijk moet per 2033 elke individuele stal aan de nieuwe emissiegrenswaarden voldoen.

Beheer
WP Admin