Home

Nieuws

Zwavel nog steeds een oorzaak van verzuring bosbodems

De verzuring van Nederlandse bossen is niet alleen een gevolg van stikstof uit de veehouderij, maar ook van de nog in de bodem aanwezige zwavel.

Dat is de conclusie van een artikel van 3 onderzoekers dat op 18 mei verschijnt in het tijdschrift Milieu.

Verrassende uitkomst

Dat de verzuring nu geheel of grotendeels wordt toegeschreven aan stikstof lijkt logisch stellen de onderzoekers vast. De uitstoot van verzurende zwavel is aanzienlijk teruggebracht na de alarmerende berichten in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Het beleid om de stikstofuitstoot terug te dringen is minder succesvol geweest. Stikstof is dominant in de bovenlaag (tot 30 cm) van de meeste bosbodems. In de laag daaronder tot een diepte van 3 meter blijkt zwavel nog altijd een heel grote rol te spelen. In het bovenste grondwater komt zelfs 2,5 keer zo veel sulfaat (SO4, een zwavelverbinding) voor als nitraat (NO3, een stikstofverbinding). Deze uitkomst is verrassend volgens de onderzoekers.

Effect van verzuring

In bossen met hogere grondwaterstanden worden gemiddeld de hoogste concentraties sulfaat gemeten. Verzuring heeft een negatief effect op de kwaliteit van de bodem en daarmee op de biodiversiteit. De bodems van veel bossen op zandgronden zijn verzuurd door depositie van verzurende stoffen zoals zwavel- en stikstofverbindingen, waardoor kalkachtige stoffen uitspoelen naar het grondwater. Het verzuringsproces is nog altijd niet gestopt. De maatregelen tegen verzuring zijn tegenwoordig vooral gericht op stikstof. Maar daarmee wordt het verzuringsprobleem onder de bovenlaag van de bosbodems niet opgelost.

Effectiviteit maatregelen niet goed te voorspellen

Uit deze studie blijkt dat er nog onvoldoende bekend is over de stoffen en processen die tot verzuring van bosbodems leiden. Daardoor is het niet goed mogelijk om de effectiviteit van maatregelen te voorspellen. Om te komen tot effectief, efficiënt, transparant en meetbaar beleid zal nauwkeuriger en langdurig gemeten moeten worden.

De studie ‘Verzuring van bossen niet alleen door stikstof’ verschijnt op 18 mei in het Vakblad Milieu. De auteurs zijn: ing. Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij AgriMedia Wageningen, drs. Wouter van der Weijden, bioloog en directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu en prof. dr. ing. Jan Willem Erisman, hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut. De studie is gefinancierd door Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Of registreer je om te kunnen reageren.