Expertblog

1 reactie

‘Het gaat altijd en overal over grond’

Het is beter om gebiedsplannen vanuit landbouwkundig gebruik op te bouwen, dan ze over de landbouw uit te rollen.

Landbouwgrond zwerft overal rond. Ik bedoel dat het overal en nergens terugkomt als onderwerp van gesprek. Het algemene gevoel daarbij is vast dat je van al dat gepraat als boer niet snel wijzer wordt. Iedereen wil immers wat, en de rekening ligt bij de boer. Kan dat niet anders?

Boeren en overheden praten intensief over bodembeheer

Vorig jaar doken we met boeren, bodemkundigen, agronomen en hydrologen in de complexiteit van bodembeheer en precisielandbouw. We keken naar bodemanalyses, uitspoelingsmodellen en de mogelijkheden van sensoren om in meer detail en real time te weten wat er speelt.

Een compleet andere wereld is die van lokale overheden. Vanuit verantwoordelijkheid voor onder meer klimaatbestendigheid en een aantrekkelijk buitengebied, werken zij via de nieuwe omgevingswet plannen uit voor wateropslag, recreatieve ontsluiting en andere gebiedsopgaven. Toch praat men ook hier intensief over landbouwgrond en bodembeheer.

Informatie delen om kansen in kaart te brengen

De kansenkaart van adviesbureau Boerenverstand biedt kansen om deze werelden bij elkaar te brengen. De kansenkaart is een tool die publieke informatie over bodem, water en het landschap combineert met informatie van het bedrijf, zoals mineralenbalansen en bodemkwaliteit. De boer krijgt advies waar op het bedrijf het beste maatregelen, zoals uitgestelde maaidatum of niet kerende grondbewerking, genomen kunnen worden. Door de kansenkaart te voeden met gegevens over relevante beleidskaders en -doelen, kan je per perceel terugzien waar een gemeente of waterschap kansen ziet voor waterberging, grondgebondenheid of landschapsbeheer. En welke beleidsinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

Gebiedsplannen vanuit landbouw invullen

Maar eigenlijk is het op orde brengen van de informatievoorziening aan de boer nog maar de eerste stap. Andersom zou zo’n tool namelijk ook kunnen functioneren als middel om lokale overheden te voeden met landbouwkundige overwegingen. Zodat gebiedsplannen niet over de landbouw worden uitgerold, maar juist vanuit landbouwkundig gebruik kunnen worden opgebouwd.

Eén reactie

  • el

    Grond,er komt niks bij , sterker nog ze zetten zelfs kostbare akkers onder water! En dan maar roepen dat er efficiënt mee omgegaan moet worden!

Of registreer je om te kunnen reageren.