14 reacties

‘GLB-premie alleen voor duurzame boer’

Hoe creëer je een landelijk gebied dat écht in balans is? Jaap van Os en Dennis Martens stellen een drastische wijziging in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor.

‘Nooit meer honger!’ Dat was het credo van Sicco Mansholt, de eerste minister van landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Een moderne agrarische sector moest hiervoor zorgen, met verdere mechanisering, specialisatie en schaalvergroting. Als Eurocommissaris gaf hij daar vorm aan, en Mansholt werd zo een van de grondleggers van het Europese landbouwbeleid.

Zekerheid voor de agrarische sector

De hoofdlijnen van dit beleid zien we nog steeds terug. Het was in eerste instantie gestoeld op stabiele prijzen voor landbouwproducten. Dat bood de agrarische sector zekerheid voor de lange termijn, waardoor deze zou gaan investeren en innoveren. Dit is gebeurd. De landbouw heeft zich dankzij het Europees beleid omgevormd tot een moderne en dynamische economische sector met een enorme economische output. Met als resultaat dat we sinds de Tweede Wereldoorlog geen schaarste of honger meer hebben. Sterker nog: Nederland exporteert nu veel landbouwproducten.

Schaalvergroting en intensivering

Er zijn ook keerzijdes, met als dieptepunt het voedseloverschot in de jaren ’80: de zogenoemde ‘melkplas en boterberg’. Ook heeft het landbouwbeleid geleid tot vergaande schaalvergroting en intensivering, met verschraling van de ecologische diversiteit en ruimtelijke kwaliteit als gevolg. Deze processen zetten zich tot de dag van vandaag voort.

‘Het gebruik en de inrichting van het landelijk gebied sluiten niet meer aan op de opgave en de wensen van nu’

Tijden veranderen. Het gebruik en de inrichting van het landelijk gebied sluiten niet meer aan op de opgave en de wensen van nu. De vraag is: hoe geven we het landelijk gebied zo vorm dat het in de toekomst tegemoet kan komen aan de veelheid van wensen en zich kan aanpassen aan de klimaat- en andere veranderingen die op ons afkomen?

De huidige subsidies leiden vooral tot het doorgaan op dezelfde weg; tot verdere schaalvergroting en intensivering. Toch kunnen ze ook nu de juiste richting geven. Wat is daar voor nodig?

In drie stappen naar een duurzame balans

1. Bied zekerheid op de lange termijn door agrariërs en samenwerkingsverbanden te ondersteunen die invulling geven aan de transformatie naar een veelzijdig en duurzaam landelijk gebied. Veelzijdig en duurzaam op het gebied van: biodiversiteit, dierenwelzijn, minder emissies, gezondheid van plant, dier en mens, duurzame energie, kringlooplandbouw, ruimtelijke kwaliteit, en waarin lokale verankering en participatie worden beloond. In het nieuwe beleid hebben alleen agrariërs en samenwerkingsverbanden die hierin investeren en dus invulling geven aan de wenselijke (ruimtelijke) veranderingen nog recht op ondersteuning daarvan.

Jerseykoeien op een duurzaam melkveebedrijf. Jaap van Os en Dennis Martens stellen voor alleen nog financiële steun te geven aan agrarische bedrijven die zich inspannen voor onder meer dierenwelzijn, biodiversiteit en minder uitstoot.
Jerseykoeien op een duurzaam melkveebedrijf. Jaap van Os en Dennis Martens stellen voor alleen nog financiële steun te geven aan agrarische bedrijven die zich inspannen voor onder meer dierenwelzijn, biodiversiteit en minder uitstoot.

Het geld is er al! Het vraagt alleen om een herijking van de GLB-subsidies, zodat agrariërs die de handschoen oppakken worden beloond. De inkomenstoeslag en de POP-subsidie zijn samen goed € 877 miljoen, alleen al in 2020. Als we deze gelden garanderen voor een periode van 10 jaar, dan is dat voldoende om de transformatie in de hoogste versnelling te zetten.

6 pilots voor natuurinclusieve landbouw

De eerste stappen zijn al gezet: het ministerie van LNV heeft 6 pilots geselecteerd voor natuur-inclusieve landbouw, waarin de GLB-subsidies aan een regionale, doelgerichte aanpak worden besteed. Wij stellen voor om de aanpak te verbreden en in de pilot-gebieden alleen nog financiële ondersteuning te geven aan boeren die stappen zetten in de richting van de gewenste transitie.

2. Zorg voor ondersteuning van het transitieproces door in te zetten op de driehoek van overheid, ondernemers en onderzoek. Zo kunnen de noodzakelijke fundamentele veranderingen op het gebied van agrarische bedrijfsvoering goed worden ondersteund en begeleid. En zo ontstaan lokale samenwerkingsverbanden waarin circulariteit, klimaatadaptatie, lokale economie, ruimtelijke kwaliteit, identiteit, dierenwelzijn en wederzijdse afhankelijkheid tussen boer en burger centraal staan.

3. Stimuleer agrarische bedrijven om nieuwe, maatschappij- en marktgeoriënteerde, regionale samenwerkingsverbanden of coöperaties op te zetten die kennis, middelen en risico’s met elkaar delen. Hierin worden de marges in de keten door innovatieve samenwerkingsverbanden herijkt. Die marges komen dan zoveel mogelijk ten goede aan de regio, en ‘rentmeesterschap’ krijgt zo een geheel nieuwe vorm.

Niet eenvoudig

Het ombuigen van het Europees landbouwbeleid is niet eenvoudig. Maar de opgave voor het landelijk gebied is te groot en te urgent om niets te doen. De tijd van sleutelen in de marge is voorbij. Net zoals na de Tweede Wereldoorlog moeten we het doel en de functie van ons landelijk gebied herijken en het daarbij horende regulerings- en financieringssysteem erop aanpassen.

Dit is een ingekorte versie van een pleidooi op de site toekomstglb.nl.

Laatste reacties

 • Flirt

  Zucht, hoe vaak moeten we zulke onzin nog lezen boerderij.

 • Jan-Zonderland

  Heren, bemoei je niet met andermans zaken.

 • Alco

  En wie vult in wat "Duurzaam" is?

 • kleine boer

  Waar gaan die Jersey stiertjes heen als iedereen jerseys ging houden...... nu al nie kwijt te worden

 • Zij met hun schaalvergroting, laat de overheid eens eerlijk naar de burger wezen, de overheid geeft toch zelf de vergunningen af voor '' mega bedrijven ''.
  Als ze een vooruitziende blik of eenigsinds wat voortschrijdend inzicht hadden, had men de boel wat kunnen sturen met die vergunning verlening. Links, midden of wat rechtser, de vergunningen voor steeds groter gingen( en gaan zo te zien) gewoon door.

 • Jan-Zonderland

  Salaris voor ambtenaren en subsidies voor milieuclubs en andere nutteloze instellingen zoals buro LinO en Wageningen UR alleen als men nuttig werk verricht. Eens kijken hoe deze heren dan piepen. Het lijkt wel propaganda voor een communistische partij.

 • pinkeltje

  Herijken van marges in de keten door innovatieve samenwerkingsverbanden en marges die zoveel mogelijk ten goede komen aan de regio waardoor rentmeesterschap een geheel nieuwe vorm krijgt. Wat staat de wereld toch een hoop moois te verwachten! En de wederzijdse afhankelijkheid tussen boer en burger komt centraal te staan! Als Groen links nog iemand zoekt om een partijprogramma te schrijven dan kunnen ze bij Van Os en Martens wel terecht. Alleen jammer dat de geitenhouderij ter discussie staat want er is straks veel wol nodig om die sokken van te breien!

 • Johnny Hogenkamp

  Aan de onstuitbare schaalvergroting in wereldbevolking wordt telkens voorbij gegaan, klinkt immers niet populair. Na "nooit meer honger" is deze met een factor drie gegroeid en zijn de voedselprijzen met een factor drie gedaald. Deze trend is nog niet op zijn eind, daarvoor moet er eerst schaarste aan voedselproducenten komen. Nieuwe boeren worden niet geboren en alle meedenkers maken hun handen zeker niet vuil. Dat sierde Mansholt, het praktisch boeren was hem niet vreemd.

 • farmerbn

  Ook deze lieden zijn voorstander van een blijvende glb. Door die geldstroom blijft er voor hen ook wat te verdienen. Gelukkig heeft Nederland geen grote stem in het wel of niet veranderen van de glb. Als het aan Nederlandse wijsneuzen ligt gaat het geld dat voor de boeren bestemd is naar de 'niet boeren' en de praatjesmakers.

 • GCK

  Dit plan heeft alle kenmerken van een centraal geleid plan (communistisch) en afgedwongen door middel van al of niet toekennen GLB-gelden. Dergelijk beleid zal nooit lang werken. Allerlei instanties bepalen het management op het boerenbedrijf, maar het technische en financiële risico blijft bij de boer.

 • Kelholt

  Precies @farmerbn Jaap van Os heeft jaren zijn geld verdiend door voor Dienst Regelingen te werken aan de perceelsregistratie. Kadastrale maten werden niet geaccepteerd. Nee, intekenen met een bibberende pen op een kaart en daarna de oppervlakte bepalen was veel nauwkeuriger...
  Het aantal ambtenaren en adviseurs die hebben geprofiteerd van geld dat oorspronkelijk voor de boer was bedoeld is ongekend.
  Afschaffen die GLB gelden dus!

 • moi !

  Kostendekkend en CO2 neutraal zien te werken. Daar hebben de boeren en de samenleving op langer termijn het meest aan.

 • farmerbn

  Waarom CO2 neutraal? Doet de burger toch ook niet? En het liefst kostendekkend met marge graag.

 • moi !

  Farmerbn: burgers worden met het CO2 vraagstuk wel degelijk bij betrokken. Een ieder wordt er onbewust bij betrokken .

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.