Expertblog

5 reacties

‘Mestbeleid richten op precisiebemesting’

Het mestbeleid leidt tot fraude en dat ondermijnt het draagvlak. Kunstmestvervangers voor precisiebemesting kunnen een oplossing bieden, zegt Herre Bartlema.

Nederland kampt met het probleem van regionale overschotten aan mineralen. Voor de oplossing daarvan is het huidige mestbeleid ontwikkeld. Het blijkt fraudegevoelig beleid te zijn en vooral irrationeel beleid, gezien de huidige stand der techniek. Dat ondermijnt het draagvlak en dat is ongewenst.

Toelating kunstmestvervangers

De toelating van kunstmestvervangers voor precisiebemesting zal veel meer draagvlak opleveren voor het mestbeleid. Gelukkig wordt daar nu hard aan gewerkt. Alle betrokkenen ervaren de verplichte afvoer van mineralen en het betalen voor de aanvoer daarvan in de vorm van kunstmest, nodig voor de gewasproductie, als irrationeel bij de huidige techniek van mestverwerking en bij de snelle adoptie van de precisiebemesting die nu plaatsvindt.

‘Precisiebemesting levert telers geld op’

Programma Precisielandbouw

De toepassing van precisiebemesting wordt algemeen gezien als noodzakelijk, zowel door overheden als door het bedrijfsleven, voor het slagen van het nitraat-, fosfaat- en klimaatbeleid van de landbouwsector. Het levert de telers bovendien geld op, het is bewezen en beproefd in het Programma Precisielandbouw, dat overheid en bedrijfsleven van 2010 tot 2015 hebben uitgevoerd als gevolg van de afspraken gemaakt in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren uit 2008.

Vloeibare meststoffen

Precisiebemesting vindt plaats met vloeibare anorganische en organische meststoffen, die emissiearm – in alle opzichten – op stoeptegelniveau in de wortelzone geïnjecteerd kunnen worden, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en in de juiste vorm in relatie tot de behoefte van het gewas.

Door fabrieksmatige bewerking van de organische mestoverschotten kan zowel kwalitatief als kwantitatief aan de vraag naar deze precisiemeststoffen worden voldaan, dat wordt bewezen in het nu lopende project Kunstmestloze Achterhoek. Daarmee krijgt de circulaire, duurzame hoogproductieve landbouw vorm.

‘Hard gelag voor de kunstmestsector en gasafzet, maar het is niet anders’

Circulaire meststoffen

Het ligt dus voor de hand het mestbeleid nog verder te richten op de bevordering van de precisiebemesting met circulaire meststoffen. Dat zal ten koste gaan van het huidige hoge verbruik aan korrelvormige kunstmest, geproduceerd met fossiele energie en gepaard gaand met hoge milieubelasting, zowel bij productie als bij de oppervlakkige toediening, zoals gerapporteerd in genoemd convenant. Dat is een hard gelag voor de onze hoogst efficiënte kunstmestsector en voor de gasafzet, maar het is niet anders.

Dag van de Precisiebemesting

Op de Dag van de Precisiebemesting, op 24 november 2017 te Wageningen is aandacht voor dit onderwerp (zie www.smartfertilizationday.nl). De adoptiegraad van de precisiebemesting bedraagt nu circa 20%. De machines zijn er, de meststoffen, de adviezen, nu het beleid nog.

Laatste reacties

 • Piet Piraat

  Laat eerst maar eens een beleid komen vanuit de overheid dat we de kwalitatief hoogwaardige drijfmest van rundvee gewoon in kunnen zetten in plaats van kunstmest tot op fosfaat norm niveau in gras. Wat we daarna als kunstmestvervanger nog in kunnen zetten is meegenomen.

 • alco1

  Maw. Kunstmestvervangers behoren helemaal niet nodig te zijn, misschien in de vorm van geraffineerd.

 • farmerbn

  Dus eerst heel duur de mineralen ver- en bewerken en daarna ze samen op het land brengen? Gewoon drijfmest of stalmest direct op het land!

 • eenvoudige boer

  We zijn nu lekker duurzaam bezig. Eerst mest scheiden en verwerken. Dan dunne mest beluchten dat de N omgezet kan worden in gasvorm. 100 km verderop kunnen ze van het stikstofgas met behulp van aardgas weer kunstmest maken en dan kunnen we het weer terug op het land brengen.

 • mtseshuis

  Zeker bij de veehouderij is veel meer ruimte nodig voor organische mest. Een klein beetje kunstmest is voldoende om een goede start voor gras en mais te bewerkstelligen. Rest vd kunstmest kan gewoon verdwijnen, in mijn ogen wel 75 % goed voor de CO2 reductie en boerenportemonnee.
  De kunstmest industrie moet maar elders de marge halen, jammer maar helaas..

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.