Home

Achtergrond 21 reacties

Agrarische sector kritisch over stikstofadvies

Eerste opluchting maakt plaats voor zorg mogelijke onteigening van bedrijven die niet willen stoppen.

Opluchting over het uitblijven van generieke stikstofmaatregelen zette woensdagavond aanvankelijk de toon bij de reacties uit de sector op de stikstofvisie van Johan Remkes. Toch overheerst uiteindelijk de kritiek in de sectorreacties.

LTO-voorzitter Marc Calon stelde eerst nog vast dat Remkes’ voorstellen ‘voor 95 % overeenkomt met onze voorstellen van onder andere gebiedsgerichte aanpak’. Maar die andere 5 % noemde hij toen al ‘shit’. Hij was meteen wel kritisch over de mogelijkheid van onteigenen die Remkes oppert, en over het probleem van de zogeheten ‘meldingen’ – bedrijven die nu een probleem hebben terwijl ze eerder geen vergunning hoefden, maar konden volstaan met een melding.

Geen innovatie maar uitroken

Geen oplossing voor beweiden en bemesten

In een latere, meer uitgebreide reactie van LTO en POV is de toon nog veel kritischer. Duizenden bedrijven wachten nog steeds op een vergunning; voor beweiden en bemesten zijn er nog geen praktische oplossingen; kortom, het is nog steeds een verstikkend stikstofbeleid, aldus LTO. ‘Nederland blijft op slot.’ Tot grote teleurstelling van Calon is het idee om een drempelwaarde van 1 mol per hectare toe te staan niet overgenomen. Dat zou 80 % van de impasse oplossen, volgens hem. Het idee om emissierechten af te romen zou bovendien de ontwikkeling naar duurzaamheid afremmen. Dit wordt geen innovatie maar uitroken, vreest de grootste landbouworganisatie.

Lees ook: Politiek overwegend positief over advies Remkes

NAJK: adviesrapport Remkes is niet geruststellend

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vindt het adviesrapport van de commissie Remkes niet geruststellend. Volgens de belangenvereniging voor de jonge boeren blijft de toekomst onzeker. Het is wel positief dat de commissie de generieke korting afraadt. “Dit zou een zeer negatief effect hebben op de hele veehouderijsector. Ook zou een generieke korting de regionale problemen niet oplossen, aangezien het probleem gebiedsafhankelijk is”, laat de vereniging weten in een nieuwsbericht.
NAJK vindt het belangrijk dat er bewegingsvrijheid voor jonge boeren blijft bestaan. De onzekerheid in de sector wordt volgens NAJK met het adviesrapport van commissie Remkes niet weggenomen. De termen die in het rapport staan roepen voor NAJK nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld waar het gebruikte rekenmodel op gebaseerd is en of het wel correct werkt. Een ander cruciaal punt is het financiële plaatje. “Het gepubliceerde advies heeft betrekking op de korte termijn. De commissie gaat nu aan de slag met het advies voor de lange termijn.” NAJK roept het ministerie van LNV en de leden van de Tweede Kamer op om extra aandacht te besteden aan de toekomst van de sector.

Pluimveehouders

Pluimveehoudersvakbond NVP ziet in de adviezen van Remkes een ‘uitverkoop van de veehouderij’. In zijn reactie spreekt de bond van een sanering en verdere uitholling van een ‘wereldwijd gerespecteerde en toonaangevende sector’. De NVP stoort zich aan mogelijke verplichte stikstofreducerende maatregelen en (gedwongen) bedrijfsbeëindigingen. Volgens de organisatie is niets gedaan met allerlei breed gedragen adviezen om op korte termijn ruimte te krijgen voor alle bouwprojecten die zijn stilgelegd.

Cumela

Cumela, de koepel van loonbedrijven en bedrijven in groen en grondverzet, maakt zich grote zorgen over de werkgelegenheid. ‘De adviezen van Remkes zijn volstrekt ontoereikend om op korte termijn projecten weer in gang te zetten’. Cumela roept de regering op om snel maatregelen te nemen. “Als dit niet gebeurt, zullen veel bedrijven stilvallen, en zal dit leiden tot een golf aan ontslagen in de sector”, waarschuwt directeur Janneke Wijnia. De organisatie is wel blij met de oproep voor versnelde herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden. Een negatief effect verwacht Cumela van de voorgestelde sanering van veebedrijven voor loonwerk en mestdistributie. Minder bedrijven betekent minder mesttransporten en minder loonwerk op de veebedrijven zelf.

Lees verder onder de tweet.

Bedrijfsleven bezorgd

Het kabinet moet er alles aan doen om gemeenten en provincies zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen met de vergunningverlening die op losse schroeven is komen te staan door een uitspraak van de Raad van State over stikstof. Daarvoor moeten extra mankracht en middelen ter beschikking komen, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de voorstellen van de Commissie-Remkes.

De ondernemersorganisaties zijn ‘zeer teleurgesteld’ dat de commissie er niet in is geslaagd om op dit punt met oplossingen voor de korte termijn te komen. Ze wijzen erop dat dit wel de opdracht was.

Faillissementen

VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen faillissementen van vele ondernemingen als duizenden ‘onnodig gestopte projecten’ niet snel weer op gang komen. De organisaties wijzen er ook op dat de kwestie het bedrijfsleven al tientallen miljoenen euro’s heeft gekost. “Het kabinet moet nu in actie komen”, zo klinkt het. “Deze impasse duurt nu al maanden, en er gloort ook na vandaag nog steeds geen sprankje hoop dat we hier snel uitkomen.”

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat beleidsmakers bij het vergunningverleningsproces kunnen terugvallen op het toetsingskader dat gold voordat het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig werd verklaard. “Dat kader was, gelet op alle rechtspraak, helder. En daarvoor is dan ook geen nieuw beleid nodig. Het is nu zaak dat het kabinet decentrale overheden daarbij helpt en ze comfort biedt”, aldus de organisaties. Ze wijzen erop dat vooral kleinere projecten die nauwelijks stikstof uitstoten, gewoon moeten doorgaan.

Lees verder onder de tweet.

Autobranche boos

Opvallend, en voor de agrarische sector herkenbaar, is de reactie uit de autowereld op het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen. Brancheorganisatie RAI Vereniging wil een betere onderbouwing van de stelling dat verlaging van de snelheid inderdaad leidt tot minder stikstofemissie. Dat zou onvoldoende bewezen zijn. Dat stelt autobrancheorganisatie RAI Vereniging in een reactie op de voorstellen van de Commissie-Remkes.

De organisatie is naar eigen zeggen niet tegen verlaging van de maximumsnelheid. Volgens de RAI Vereniging wordt de maatregel vooralsnog alleen onderbouwd met grafieken over emissies. “En emissies gaan over meer dan alleen stikstofoxiden. Ze gaan ook over CO2 en fijnstof. Wij willen eerst exact weten wat het effect is op de stikstofdepositie.”

De organisatie meent dat maatregelen ook uit te leggen moeten zijn aan burgers. “Als wij nu kiezen voor een jojo-beleid met maximumsnelheden, en achteraf blijkt dat de maatregel niet voldoende was, verliest de burger het vertrouwen in de politiek. Bovendien gaan we in de nabije toekomst allemaal elektrisch rijden, dus 0 uitstoot, en kunnen we alle verkeersborden weer gaan vervangen.”

Tijd van peperdure technieken is voorbij

Natuur- en milieuorganisaties blij

Natuur- en milieuorganisaties reageren in grote lijnen positief. Ze willen verlaging van de snelheid op de weg en inkrimping van de veestapel. De veestapel moet kleiner “met fatsoenlijke compensatie voor boeren” en Lelystad Airport moet van de baan, vindt Milieudefensie. De voorgestelde aanpak voor de veehouderij biedt volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) goede kansen voor de omslag naar een natuurvriendelijke landbouw. “Om dit mogelijk te maken is wel sterke overheidsregie nodig. Het vraagt dan ook lef van dit kabinet om de stevige keuzes die nodig zijn zo snel mogelijk te realiseren.”

Ook Greenpeace vindt dat het kabinet de Commissie-Remkes moet volgen. “De enige structurele oplossing is het fors terugdringen van het aantal koeien, kippen en varkens in ons land. De tijd van peperdure technieken is voorbij.”

Minder dieren is volgens Greenpeace goed voor de natuur, en het levert een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatcrisis en ontbossing voor veevoer. Greenpeace wil wel dat boeren een eerlijk toekomstperspectief krijgen en financieel geholpen worden in de omslag naar ‘echt duurzame landbouw’. Vogelbescherming Nederland reageert in dezelfde lijn.

Medeauteurs: ANP en Marleen Purmer

Lees meer over het stikstofbeleid

Laatste reacties

 • Trot

  Hoe is het mogelijk dat we niet allemaal het zelfde berekenen binnen Europa ,want ook dan was er geen probleem hoera EEN Europa wat dus weer niet werkt

 • Buurke

  Nederland heeft norm 0,1mol. België 1mol. Duitsland2mol.rara?

 • Kringloopboer

  Iedereen is aan het woord geweest in dit artikel ik mis de mening van netwerk grondig

 • farmerbn

  Tja, hebben de boerenorganisaties niet goed werk geleverd. Soms moet je volhardend nee zeggen. Ook al kost het je stoel bij de volgende vergadering. Maar goed, iedereen zit er nu mee. Ook de andere economische sectoren (en die hebben ook staan slapen).

 • agratax(1)

  Als de overheid over gaat tot onteigening van boeren bedrijven met grond, wat gebeurd dan met die grond? Wordt dit uitbreidingsplannen of uitbreiding van het natuurgebieden dat bescherming behoefde? In die gevallen werkt de onteigening / opkoop regeling als kettingreactie waarbij het noodzakelijk wordt de volgende boerderij te onteigenen en zo door.

 • Kringloopboer

  Ik denk dat die ook wel een mening hebben als boer kan ik dan een keuze maken

 • agratax(1)

  Alle niet boeren organisaties zijn zo ik lees voorstander van Nederland zonder boeren, maar met natuur en mensen. Zij hebben kennelijk allemaal aandelen in de voedsel importbedrijven.

 • kraats

  Het lijkt alsof iedereen een waas voor de ogen heeft; er is maar 1 oplossing dat is het sterk terug dringen van het aantal 'prul-natuur-gebiedjes'. Die gebiedjes hoeven niet beschermd te worden; ze bestonden paar honderd jaar geleden ook niet en de kans is zeer groot dat ze over een paar honderd jaar er ook niet meer zijn (ook niet met onze bescherming). De wereld verandert en wat die natuur-freaks willen is de wereld stil zetten. Wees wijzer; dat is niet mogelijk. Die natuurgebiedjes behoeven geen bescherming; als ze de capaciteiten niet hebben zich aan te passen aan deze veranderende wereld, hebben ze ook geen bestaansrecht. De 'wereld' maakt vanzelf wel weer nieuwe natuur (zie Oostvaardersplassen). Je kunt onmogelijk heel Nederland stilzetten omwille van een paar van die nutteloze kleine natuurgebiedjes. Enkele grote gebieden daar gelaten, maar de rest platzagen/rooien.
  ZEGT HET VOORT !!!

 • Alco

  Miljarden zijn er de laatste decennia gestoken en in plaats van dankbaar te zijn, wil men nu ook nog de baas gaan spelen.
  Hierbij worden leugens niet geschuwd om steeds meer te willen, door het wegpesten van landbouw bedrijven.
  Wanneer komt het besef eens van de noodzaak van landbouw en dat de korte kringloop die de veehouderij heeft totaal geen impact heeft op die natuur.

 • agratax(1)

  @kraats. Ik ben het met je eens, maar onze democratie is zo ingericht dat de grootste schreeuwers de meeste stemmen krijgen en dus de minderheid (boeren) dicteert hoe het moet.
  @alco. De veehouderij heeft wel impact op de natuur zoals de ecologen en NGO's die voor ogen hebben, zij denken dat je bv. heide kunt behouden zoals die in begin 1900 was en dan graag zonder afbranden. Kan niet en dus pijpenstro en zaailingen van den, berk etc. Hier is dus niet de natuurbeheerder maar de stikstof van de boer de schuldige. Heel het Westen blij er is een stok gevonden om de hond te slaan en in het westen is de lage waterstand t.b.v. grasland beheer de schuldige van de klimaatverandering. Gelukkig ook hier een stok om dezelfde hond te slaan. Laten we ons geen illusies maken wat de Randstad wil gaat door dat is begonnen met Turf winning, toen de oliewinning en de voedselproductie t.b.v. NBP en tot slot het aardgas en vermoedelijk komen er de windmolens bij en het weer socialiseren van boerenland t.b.v. Natuur en wilde dieren, waar recreatie uit den boze is.

 • kraats

  Niks met 'wat de meederheid wil' te maken. Als de meederheid van het dorp jouw vrouw een lekker ding vinden, wil niet zeggen dat zij bepalen dat ze er overheen mogen ... Er zijn grenzen.
  Wij moeten ons niet zomaar daarbij neerleggen. In Frankrijk waren allang alle snelwegen geblokkeerd. Ballen tonen en weerwoord geven !!!
  Al die kleine natura-2000 gebiedjes van de lijst af, platzagen/rooien

 • Laat ze zelf maar grond kopen kunnen ze er net zoveel natuur van maken als ze willen.

 • Alco

  @Agratax. De landbouw heeft geen impact omdat de inademing en voedsel van dieren juist N opneemt. Het dier maakt geen N of methaan. Het reproduceert.
  Doordat een gedeelte zelfs voor langere tijd in wortels van gras vastgelegd wordt is er zelfs een negatieve balans.

 • farmerbn

  Hé kraats die had je van mij. Maar het is juist dat er veel Nederlandse boeren hier in Frankrijk kunnen leren hoe actievoeren gaat. De overheid hier vindt het niet leuk als ambtenaren staken, lastig als het arbeiders zijn maar verschrikkelijk bij de boeren. Boeren krijgen ook steeds het gevraagde als ze maar weer naar huis gaan. Als het een theekransje wordt dan lacht heel Nederland de boeren uit. Nee, het moet zo verschikkelijk worden dat de overheid de boeren niet meer gaat plagen/voorliegen.

 • ENDE902

  @farmerbn,
  We proberen het in Nederland iets anders in te richten, want in Frankrijk is er een overheid waar je tegen aan kan trappen. In Nederland hebben we geen overheid en dus zeker geen één, waar we tegen aan kunnen trappen.
  Vandaar onze oplossing voor een massaal, maar vreedzaam protest.

 • 306lsa

  ENDE@Gaan we maar naar Brussel of die andere eu stad 💪🚜🚜🚜🚜🚜

 • koestal

  Ja ,vliegveld Lelystad heeft uit Brussel wel groen licht gekregen voor meer vluchten,de goedkope vakantievluchten moeten wel door gaan.Dat is een eerste levensbehoefte voor het volk.

 • doodstil12

  l

 • J.Odink

  Veelzeggend dat alleen natuur en milieuclubs tevreden zijn met het advies. Commissie Remkes moet terug aan het werk en alle zinvolle input van organisaties van binnen en buiten de landbouw benutten. Om conform opdracht eerst oplossingen voor de korte termijn uit te brengen, zonder alle geleverde input af te doen als ‘onvoldoende concreet’ of in de categorie ‘list en bedrog’. Dat is ronduit schofferend naar alle partijen die hard hebben gewerkt om mee te denken. Tip: commissie eerst opnieuw samenstellen, maar dan evenwichtig met een lager politiek en ecologen -gehalte!

 • Jan-Zonderland

  Als iedereen in moet leveren, waarom de natuur dan niet ? Zet het mes dan ook eens in een aantal Natura2000 gebieden. Er zijn gebiedjes bij van een paar 100 vierkante meter. Wat is dat voor waanzin ? Om dat soort futiliteiten dreigt de hele economie van het land vast te lopen. Weg ermee, bijna niemand die daar wakker van ligt. En begin ook eens de regels op te stellen gebaseerd op actuele metingen en niet op berekeningen. Het is toch te zot voor woorden dat instellingen als RIVM blijkbaar stelselmatig weigeren inzicht te geven in hun rekenmodellen mbt stikstofgehaltes in de lucht.

 • Maas1

  Ik heb niets tegen de luchtvaart maar dit
  Lelystad met zijn vakantie vluchten draagt niets bij aan de economie in relatie tot de
  ( virtuele)uitstoot depositie.Op stappen doen ze maar in Duitsland daar kun je met 300 km p.uur naar het eerste de beste vliegveld.Waarom, Duitsland heeft als beginsel wel een drempelwaarde i.r.t. depositie daar verzuren de economie en de natuur niet. Nederland regeert en kijkt vooruit daarom heeft men hier luchtmetingen daarom verzuurt hier
  ( virtueel) de natuur en de economie ( visueel)

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.