Home

Achtergrond

Kamer vol vragen over EU-landbouwbeleid

De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid roepen nog vele vragen op. De Tweede Kamer diende vorige maand 9 pagina’s met meer dan 150 vragen in, waarop landbouwminister Carola Schouten een antwoord mag geven.

De Europese Commissie presenteerde begin juni de nieuwe GLB-plannen voor de periode van 2021-2027. Een van de elementen van het beleid is dat lidstaten meer ruimte krijgen voor een eigen invulling van de Europese doelstellingen. Het nieuwe beleid wordt gepresenteerd als een vereenvoudiging, maar niet iedereen is daarvan overtuigd.

Budget blijkt onduidelijk

Vraag 117 van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit luidt bijvoorbeeld: Wat gaan boeren en tuinders concreet merken van een vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?” Vraag 130: “Kunt u toelichten of het nieuwe GLB-voorstel ruimte biedt voor RVO.nl om te versimpelen en daarmee de administratieve lasten van boeren te verminderen?”

‘In hoeverre gaat met geld van de eerste naar de tweede pijler worden geschoven, of omgekeerd?’

Uit de vragen komt naar voren dat er vooral onduidelijkheid is over het budget. Dat komt ook doordat de Europese Commissie daar zelf niet al te duidelijk over is. In de voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staan andere getallen dan in het meerjarig financieel kader, dat eigenlijk bepalend is.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP

En in hoeverre is minister Schouten van plan om gebruik te maken van de mogelijkheid om met geld te schuiven van de eerste pijler (inkomenssteun) naar de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) of omgekeerd? Het is sowieso niet geheel duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt voor de eerste en tweede pijler.

Zorgen over gelijk speelveld

De Kamer wil graag duidelijkheid voor concrete situaties: “Kunt u toelichten wat dit voorstel (...) betekent voor een melkveehouder met 100 koeien die een traditioneel bedrijf runt?” En hoe zit het met de samenhang van het landbouwbeleid met andere beleidsterreinen? De Kamer vraagt om een toelichting in hoeverre het beleid is verankerd in de Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn, het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Landschapsverordening.

‘Kunt u toelichten hoe een Europees gelijk speelveld wordt geborgd’

Er is zorg over het gelijke speelveld, zeker nu lidstaten de mogelijkheid krijgen met hun strategische plannen een eigen invulling te geven aan de Europese doelstellingen. “Kunt u toelichten hoe een Europees gelijk speelveld wordt geborgd, ten opzichte van de nationale voorwaarden die gesteld mogen worden aan de wijze waarop geproduceerd mag worden?”

Wordt de administratieve last echt minder?

De Raad van Regelgevingstoetsing van de Europese Unie oordeelde aanvankelijk negatief over de voorstellen van de Europese Commissie. De raad zegt onder andere dat het de bedoeling is dat de administratieve last afneemt, maar dat het de vraag is of dat ook echt gebeurt. De Kamer wil graag weten hoe de minister daarin staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.