Home

Achtergrond

Vragen en antwoorden over asbest verwijderen

Boerderij organiseerde eerder het webinar Van asbest naar zonnepanelen. Boeren stelden online veel vragen. Lees de samenvatting en kijk het webinar terug.

Boerderij organiseerde in 2016 met medewerking van LTO, Flynth en Rabobank een 
webinar over asbestsanering en zonnepanelen. Centraal stonden de subsidieregelingen en ­financiering van asbestdaken en het terugplaatsen van een zonnedak. Tijdens deze ­online studiebijeenkomst konden de deelnemers de sprekers horen en zien en vragen stellen, die live beantwoord werden door deskundigen. De samenvatting van de vragen en antwoorden tijdens dit webinar is in 2017 geactualiseerd en  aangevuld met informatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de rijkssubsidieregeling:

Asbest

Wat is het risico voor de volksgezondheid bij verwijdering van asbest?

Vezels kunnen vrijkomen bij het losmaken van de platen of platen kunnen breken, zodat vezels in de open lucht kunnen komen. Uit recent TNO-onderzoek is gebleken dat asbest nog gevaarlijker is dan eerder gedacht. Inademen van stofdeeltjes die bij sloop vrijkomen, kan resulteren in buikvlieskanker en longkanker. Sinds 1993 is asbest verboden, maar in veel gebouwen zit het nog verwerkt. Naast asbestplaten werd in het verleden ook gebruik gemaakt van asbestisolatie en asbestcement.

Is het verplicht asbest te verwijderen?

 Nee nog niet, maar vanaf vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland wel verboden. Gemeenten kunnen eigenaren dan met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Bedrijven die asbestdaken willen laten saneren moeten er rekening mee houden dat ze nog maar enkele jaren gebruik kunnen maken van de huidige rijkssubsidie. De regeling die het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2016 heeft ingevoerd voor de verwijdering van asbestdaken loopt nog tot en met 2019. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020. Voor 2017 is een budget van €15 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. 

Moet het harde asbest onder sommige daken ook worden verwijderd?

Het verbod en de subsidie van het rijk gelden alleen voor asbestdaken. Het kan soms onmogelijk blijken het asbestdak te vervangen zonder een onderlaag aan te tasten. Als die onderlaag asbesthoudend is, moet ook die worden verwijderd. Niet omdat dit onder het asbestdakenverbod (en subsidie) valt, maar omdat het niet onaangetast blijft tijdens het vervangen en dus een onveilige situatie oplevert die volgens al bestaande wetgeving (het Productenbesluit asbest) verboden is.

Ik heb een varkensschuur staan van hout met een asbest dak van 430 vierkante meter. De binnenwanden en de plafonds zijn ook van asbest. Geldt hier de subsidie ook voor? De schuur staat leeg en is niet meer in gebruik.

Nee, de subsidieregelingen gelden enkel voor asbestdaken. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking, niet om boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Het is wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering, maar het rijk geeft daarvoor geen subsidie. In sommige provincies bestaan nog andere subsidieregelingen voor asbestsanering, het kan zijn dat die regelingen wel voorzien in subsidie voor de sanering van bijvoorbeeld gevelpanelen.

Mag je zelf asbest verwijderen?

Een gecertificeerd bedrijf moet de asbest verwijderen en de juiste methode hanteren. Als particulier mag u maximaal 35 vierkante meter zelf verwijderen.

Hoe kan met andere agrarische ondernemingen in de buurt, gebruik worden gemaakt van een 'asbesttreintje'?

Op Agroasbestveilig.nl kan je zien waar er van die collectieve trajecten zijn en of en hoe je je daarbij kan aansluiten. Bij sommige moet je LTO-lid zijn, bij andere weer niet.

Moet bij de brandverzekering asbestschade bij brand apart geregeld zijn?

Ja. Houd rekening met extra hoge kosten.

Ik heb in 2012 mijn dak à 160 vierkante meter asbestvrij gemaakt. Kan ik nog achteraf subsidie krijgen?

Vier jaar na dato is dat niet mogelijk.

De binnenbetimmering van mijn schuur bestaat uit asbesthoudende eternitplaten. Moet ik deze ook verwijderen als ik het asbestdak ga vervangen?

Als het geen onderdeel van het dak is en het dak verwijderd kan worden zonder dat aan deze betimmering gezeten hoeft te worden, dan niet. Het verbod geldt alleen voor daken.

Is het binnen de subsidie­regels mogelijk om niet alle daken tegelijk te saneren?

Ja, dat kan.

Voor agrarische bedrijven die al ­gestopt zijn, is het merendeel van de subsidies of aftrekregelingen niet meer toepasbaar. Zijn daar creatieve oplossingen voor? Of resteert alleen de rijkssubsidieregeling voor sanering? Dan zal sanering voor grote voormalige agrarische bedrijfsgebouwen nauwelijks mogelijk zijn.

Wellicht biedt de gemeente een oplossing. Bijvoorbeeld via de rood-voor-rood-regelingen. De dreigende verpaupering van de voormalig agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied wordt een almaar groter probleem. Mogelijk komt er nog een sloopregeling van de provincies. Houd dit in de gaten.

 

Zonnepanelen

Oude energiemeters die teruglopen bij opwekking van energie, waardoor saldering in principe vanzelf gaat, moet je die laten vervangen?

Dit wordt doorgaans gedaan door het energiebedrijf. Het is geen verplichting om deze te laten vervangen.

Waar moet je op letten bij de constructie als je zonnepanelen wilt plaatsen?

Een dak van zonnepanelen is zwaarder dan een bestaand dak. Het is aan te raden een berekening te laten maken of de constructie de extra belasting aan kan.

Het huidige voordeel op energiebelasting wordt heroverwogen in 2017. Heeft dit ook gevolgen voor de bestaande bedrijven met zonnepanelen?

Ja, een eventueel nieuw beleid geldt dan voor iedereen.

Krijg je ook subsidie op zonnepanelen bij vervanging van een dak met bijvoorbeeld 16 panelen?

Het moet allereerst gaan om het verwijderen van ten minste 35 vierkante meter asbest volgens de landelijke regeling. Vervolgens is het mogelijk dat u ook nog in aanmerking komt voor de provinciale regeling, maar dan moet u in elk geval minimaal 250 vierkante meter saneren en 5.000 Wp aan zonnepanelen terugleggen. Daar komt u met 16 panelen doorgaans niet aan.

Zijn de subsidies beschikbaar voor ondernemers en particulieren?

De rijkssubsidie is beschikbaar voor ondernemers en particulieren. De provinciale regeling had als voorwaarde  dat u agrariër bent, een agrarisch bedrijf heeft gehad of eigenaar bent van een voormalig agrarisch bouwblok (particulier). De provinciale subsidieregeling is echter in de meeste provincies beeindigd. Friesland heeft de regeling in 2016 verlengd en uitgebreid waardoor nu alle eigenaren met een asbestdak van minimaal 250 vierkante meter een aanvraag kunnen indienen.

Komt in de toekomst in provincies waar de subsidiepot leeg is, deze toch nog weer terug?

De verwachting is dat als de pot leeg is, de subsidie niet verlengd wordt. De verlengingen tot nu konden omdat het geld nog niet op was. Dat is nu wel het geval. Enkele provincies stellen echter extra geld beschikbaar voor het saneren van asbestdaken, zoals Friesland. Ook Drenthe gaat extra geld uittrekken voor asbestsanering.

Wanneer ben je een grootverbruiker van stroom?

Grootverbruiker van stroom wil zeggen een aansluiting boven 3 × 80 ampère per aansluiting.

Wat gebeurt er met de zonnepanelen als ze ouder zijn dan 20 jaar en niet meer werken? Is het chemisch afval of kun je ze dan gewoon vervangen?

Er zijn de nodige uitdagingen voor het hergebruik van oude panelen. Vooralsnog levert het nog geen 'echte' problemen op. U betaalt een verwijderingsbijdrage tijdens de investering. Hier wordt dus rekening mee gehouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.