3 reacties

‘CLM niet open over achtergronden Milieumeetlat’

Jolanda Wijsmuller
Bayer CropScience dringt aan op openheid in de berekeningsmethodiek achter de Milieumeetlat van CLM.

Ketenpartijen, adviseurs en telers zijn allemaal naarstig op zoek naar gewasbeschermingsmiddelen met een zo laag mogelijke impact op het milieu. De Milieumeetlat is het algemeen gebruikte systeem om een keuze te maken tussen de verschillende gewasbeschermingsmiddelen.

Het is dus uitermate belangrijk dat de Milieumeetlat correct, éénduidig én transparant is. Want boer, burger en milieu zijn niet gebaat bij willekeur of zelfs fouten.

Om gewasbeschermingsmiddelen onderling te kunnen vergelijken ten aanzien van effecten op oppervlaktewater, grondwater en bodem heeft CLM in de jaren ‘90 de Milieumeetlat ontwikkeld.
Om gewasbeschermingsmiddelen onderling te kunnen vergelijken ten aanzien van effecten op oppervlaktewater, grondwater en bodem heeft CLM in de jaren ‘90 de Milieumeetlat ontwikkeld.

Om gewasbeschermingsmiddelen onderling te kunnen vergelijken ten aanzien van de effecten op oppervlaktewater, grondwater en bodem heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in de jaren ‘90 de Milieumeetlat ontwikkeld.

Deze meetlat wordt de laatste jaren echter meer en meer gebruikt voor het opstellen van zogenaamde bovenwettelijke middelenlijsten; lijsten van middelen die nog maar beperkt of helemaal niet meer gebruikt mogen worden.

Een dergelijke middelenlijst is ook een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidscertificaat PlanetProof. Het gevolg is dat een aantal door het Ctgb toegelaten producten niet gebruikt mag worden in teelten voor bepaalde afzetketens.

Omdat de Milieumeetlaat vereenvoudig en praktisch toepasbaar is gemaakt, kan de score op onderdelen afwijken van het toelatingsbesluit

Omdat diverse Bayer-producten op basis van de CLM-milieumeetlat voor bijvoorbeeld PlanetProof-telers in gebruik beperkt of zelfs geheel verboden zijn, is het belangrijk de toekenning van milieubelastingpunten te kunnen begrijpen.

De berekeningssystematiek zou volgens de oorspronkelijke CLM-toelichting zo moeten zijn dat bij toepassing van een middel volgens het etiket (dus volgens de toelating) de milieubelasting maximaal 100 punten per criterium kan zijn.

Bij invullen bleek echter in een aantal gevallen toch sprake van een overschrijding van deze grens. Recent is door CLM dan ook de redenatie toegevoegd dat 100 milieubelastingpunten globaal de toelatingsnorm weerspiegelen.

En omdat de Milieumeetlat vereenvoudigd is en praktisch toepasbaar is gemaakt, kan de score op onderdelen afwijken van het toelatingsbesluit. Hier lijkt echter willekeur te ontstaan.

Significante aanpassing

Naar aanleiding van een grondige analyse van het middelenpakket en het stellen van vragen over de systematiek heeft CLM afgelopen winter 21 producten van Bayer in de Milieumeetlat geactualiseerd en zijn de milieubelastingpunten significant aangepast.

Middelen die eerst geweerd werden, zijn na actualisatie ineens waardevolle producten geworden

Middelen die in eerste instantie geweerd werden, zijn na actualisatie ineens waardevolle producten geworden om tot een lagere milieubelasting te komen. Van nog eens tien producten waarover vragen zijn gesteld, heeft de actualisatie niet tot aanpassingen geleid. Er wordt echter geen inzicht gegeven waarom niet en/of waarom er wordt afgeweken van toelatingsbesluiten.

Willekeur van de Milieumeetlaat

Navraag omtrent de berekeningssystematiek is keer op keer gedaan en er zijn al meerdere toezeggingen gedaan om hierover transparant te worden. Tot op heden echter zonder resultaat.

Daarmee krijgen de producenten niet de kans om in discussie te gaan over de puntentoekenning in de Milieumeetlat. Zo staat de fabrikant – ondanks dat die zijn product van ‘haver tot gort’ kent en dus waardevolle input kan leveren – buitenspel. De teler is uiteindelijk overgeleverd aan de ogenschijnlijke willekeur van de Milieumeetlat.

Het systeem moet uitlegbaar zijn, zonder geheimen

Willen we écht stappen zetten in duurzaamheid dan is duidelijkheid nodig waarom de ene oplossing als minder duurzaam of minder milieuvriendelijk gezien zou moeten worden.

Het systeem moet uitlegbaar zijn, zonder geheimen. Pas dan kan zowel de retail, de adviseur als de teler zeggen dat de keuze voor een bepaald middel of een certificaat écht een stap voorwaarts is richting ‘echte’ duurzaamheid.

Jolanda Wijsmuller is manager groene middelen en keten bij Bayer CropScience.

Laatste reacties

  • CLM Culemborg

    In deze blog probeert Bayer opnieuw de suggestie te wekken dat CLM niet transparant is over de vastgestelde milieubelastingspunten, en dat er sprake zou zijn van willekeur. Deze suggesties zijn onjuist. CLM beantwoordt altijd alle vragen ten aanzien van milieubelastingspunten, ook die van Bayer. Ook de vragen over de 10 producten. Vanaf de ontwikkeling is voor iedereen duidelijk dat de milieumeetlat geen toelatingsinstrument is. Het een praktisch toepasbaar gemaakte indicator, die met ondersteuning van kennisinstituten en stakeholders is ontwikkeld. De milieubelastingspunten van de middelen worden uptodate gehouden. Dat betekent inderdaad dat de punten kunnen veranderen. Soms blijken middelen toch schadelijker dan eerder verondersteld, soms minder schadelijk. Dat is soms lastig voor de praktijk, maar laat zien dat recht wordt gedaan aan nieuwe milieu-inzichten. Voor toelatingshouders blijft soms een middel dat eerst werd toegelaten en kort daarna toch schadelijk bleek, nog 15 jaar toegelaten. Ook dan moet die schadelijkheid in beeld gebracht worden; het gezamenlijk streven is er immers op gericht om op een eerlijke manier tot vermindering van de milieulast te komen. En hoe je het ook wendt of keert: er zijn grote verschillen in milieubelasting tussen middelen. CLM vindt het belangrijk dit inzichtelijk te maken, zodat gebruikers de milieubelasting in hun keuze kunnen betrekken. Zie ook het Boerderij artikel milieumeetlat van-2-kanten-bekeken.

  • farmerbn

    Er zit hier dus één iemand te zeuren om niks of te liegen. Maar wie is dat? Dat willen wij heel graag weten.

  • eltjo.huizenga1

    Laat de CLM alle achterliggende data en modellen openbaar maken voor iedereen. Alleen dan kan de CLM zichzelf vrijpleiten. Bij voortdurende geheimhouding blijft de indruk van geheimzinnigheid en ogenschijnlijke willekeur bestaan die hier beschreven wordt. De CLM is aan zet. Laat zien wat je doet!!

Of registreer je om te kunnen reageren.