Partner
Foto: DSV RundveePartner

Vroege maisoogst ideaal voor inzaai gras-klaver

Door de inzaai van meer zeer vroege maisrassen en de warme zomer zullen veel melkveehouders snijmais al in september hakselen. Een vroege maisoogst geeft ruimte voor de inzaai van gras-klaver.

Tevens wordt voldaan aan de vanggewaseisen voor zand- en lössgrond. De mais-grasrotatie is ook beter voor de organischestofbalans van de bodem dan mais in continuteelt.

Meer eiwit van eigen grond

Met de stikstofproblematiek in het achterhoofd is ‘eigen eiwit’ op de meeste melkveebedrijven interessant. De wens van minstens 65% eiwit van eigen grond van de Commissie Grondgebondenheid blijft actueel. Daarvoor hoef je natuurlijk niet te wachten tot 2025. Méér eiwit van eigen grond is nu ook al interessant voor veel bedrijven.

Maaiproef met rode klaver. - Foto: DSV

Maaiproef met rode klaver. – Foto: DSV

Rode klaver nog interessanter

Door de natuurlijke stikstofbinding van vlinderbloemigen te benutten, kan de veehouder meer (ruw)eiwit oogsten zonder extra stikstof te bemesten. Veel melkveehouders hebben al maaipercelen met gras en rode klaver. Volgens de literatuur kan rode klaver meer dan 200 kilo stikstof per hectare binden. Deze stikstof wordt omgezet in ruw eiwit maar wordt ook opgeslagen in de wortels en de stoppel. Bovendien wordt stikstof uitgescheiden met de wortelexudaten om het bodemleven te voeden.

Er is klaverzaad beschikbaar dat is gecoat met rhizobiumbacteriën voor een vlottere stikstofbinding: DynaSeed LegumeMaxx. In het maaimengsel COUNTRY MilkMore 13 zijn de klavers al in de juiste verhouding bijgemengd.

Hogere opbrengst

Uit proeven blijkt dat een mengsel van gras en rode klaver een hogere opbrengst laat zien dan puur gras. Bij een lagere stikstofgift is het verschil groter dan bij een hogere stikstofgift. Het ruweiwitgehalte van gras-klaver ligt hoger en het aminozurenpatroon is anders.

Witte klaver bij beweiding

Bij beweiding gaat de voorkeur uit naar witte klaver. Deze is smakelijker onder beweiding en handhaaft zich beter in de zode, zeker onder drogere omstandigheden. Witte klaver stoelt uit via stolonen en kan pleksgewijs gaan domineren. Dan moet het gras wat geholpen worden door wat hoger te maaien of iets meer stikstof.

Gras-klaver met cichorei en smalle weegbree

Zowel voor weiden als maaien kan gras-klaver worden uitgebreid met kruiden als smalle weegbree en cichorei. COUNTRY MultiLife 14 bevat de juiste mix van grassen-klavers-kruiden.

Teelttips bij de inzaai van gras-klaver (-kruiden)

  • De pH moet minimaal 5,0 zijn, pH 5,5 is nog beter.
  • Liefst een perceel met weinig onkruiddruk, onkruidbestrijding vergt extra aandacht bij gras-klaver. Bij kruiden is onkruidbestrijding geen optie.
  • Klaver moet ondiep worden gezaaid (0,5 cm).
  • Klaver is vorstgevoelig in een jong stadium en wordt gezaaid vanaf eind april tot eind september/begin oktober.
  • Gras met klaver moet voorzichtig worden geschud anders verlies je eiwitrijke blaadjes.
  • Niet te droog inkuilen (<45%) en goed aanrijden. holle rode klaver stengels kunnen lucht vasthouden in de kuil en dat is ongunstig voor de conservering.

Maak de juiste grasmengselkeuze met het COUNTRY-kompas

Beheer
WP Admin