Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Veel informatie op open dag CZAV en Rusthoeve

Het thema van de jaarlijkse open dag van coöperatie CZAV en Agrarisch Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve in Colijnsplaat was dit jaar ‘Boerenrendement’. De missie is om met zo weinig mogelijk middelen en kosten het teeltrendement te verbeteren.

Een proef met verschillende meststoffen in het kader van Leve(n)de Bodem laat een paar interessante uitkomsten zien. Drijfmest levert een geringe bijdrage aan de ontwikkeling van het bodemleven, maar levert op korte termijn wel de hoogste aardappelopbrengst. De geitenmest scoort goed op bodemleven, terwijl de aardappelopbrengst gemiddeld uitkomt. Vervolg onderzoek moet laten zien wat het effect van de verschillende mestsoorten op lange termijn is.

Een gewas van groot belang voor de landbouw is de aardappel. Hiervan liggen er ook verschillende demo's en proeven.

Een loofdodingsdemoveld. Op de voorgrond een veld waar het loof werd gedood met 2,5 liter Reglone per hectare. De planten beginnen onderin alweer uit te lopen.

Een poter uit een behandeld gewas laat borstelige kiemen zien die zich niet verder ontwikkelen. De knol is nog hard.

Dit loof werd gedood met 1 liter Reglone en 1 liter Spotlight Plus. Deze planten lopen niet meer uit.

Certis liet een proef zien met Crown MH. De opkomst na een geslaagde behandeling is nihil.

Een behandeling met 5 liter Beloukha en 1 liter Spotlight-plus heeft ogenschijnlijk een vergelijkbare werking.

Boris Berkhout van Tradecorp geeft uitleg over Phylgreen Kuma, een plantversterker die gewassen door stressmomenten heen helpt. Een behandeling kost ¬ 50 per hectare per seizoen, het effect is afhankelijk van mate van stress in het groeiseizoen. Vorig jaar leverde de behandeling in Innovator fritesaardappelen een meeropbrengst van 10%.

Dit is de meetsensor van de Fritzmeier Gewassensor. Deze sensor maakt spectraalbeelden van het gewas. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor bijbemesting of gewasbescherming.

Het gaat op de open dag in hoofdzaak om de rondleidingen langs de verschillende demo's en proeven. Hier worden bezoekers bijgepraat over de ontwikkelingen in de tarweteelt. - Foto's: Anton Dingemanse

Tripsbestrijding staat dit jaar hoog in het vaandel bij de uienproeven. Deskundigen kijken of er al trips in zaaiui zit. En dat blijkt zo te zijn.

De grassen en andere gewassen zoals luzerne die geschikt zijn voor onderzaai bij mais krijgen bij een andere stand specifiek aandacht.

De kwaliteit van de bodem is een belangrijke factor voor het behalen van een goed resultaat. Een groep krijgt uitleg over de BodemIDee van Leve(n)de Bodem. Deze is samengesteld uit bodemanalyses en visuele waarnemingen. In een oogopslag is duidelijk waar de zwakke en sterke punten van een perceel zitten.

Het motto van CZAV blijft: 'Op naar de 15 ton tarwe per hectare'. Om dit te verwezenlijken ligt hier een uitgebreide bemestingsproef. Er is nu nog weinig te constateren bij de verschillende proeven. Alleen het onbehandelde veld vooraan valt op. Na het dorsen zal blijken welke bemestingsstrategieën het beste resultaat opleveren.

Ook voor uien liggen er bij de Rusthoeve uitgebreide proeven. Een groep tijdens een rondleiding met op de voorgrond een weer-meetstation. Met de verkregen data wordt gekeken hoe teelten geoptimaliseerd kunnen worden. Naast dit meetstation staat een eenvoudige meetpaal die elke boerenportemonnee kan dragen. De data van beide stations wordt vergeleken om te zien of de meetresultaten overeenkomen.

Ook werd getoond wat groenbemesters in de bodem doen. Dit is een kluit van rietzwenk met duidelijk de wortelgangen.

Spuitlicenties konden ook verlengd worden.

Op het mechanisatieplein waren geen rondleidingen maar konden bezoekers rondkijken en zich door standhouders laten informeren.

Naast het bietenplein maar wel in bieten was een uitleg en demonstratie van veldspuiten met een wingsprayer.

De open dag richt zich in hoofdzaak op de akkerbouw maar ook de rundveehouderij krijgt aandacht. Het gaat dan wel om het akkerbouwmatig ruwvoer telen. Hier staat een groep bij de maisdemo waar binnenkort gras wordt tussen gezaaid.

Onderdeel van het bietenplein is de proef onkruidbestrijding in cichorei van het IRS en Sensus. Door de hoosbuien na het zaaien was de opkomst van de cichorei minimaal maar toch voldoende om een indruk te krijgen van de eventuele terugval na inzetten van een bepaald middel.

Op het bietenplein werden de bezoekers geïnformeerd over de ontwikkelingen in de bietenteelt. Vooral maatregelen die invloed hebben op de kwaliteit en opbrengst kregen aandacht.

Om een inzicht te krijgen met welke selectieve middelen trips het beste kan worden bestreden liggen er van 5 fabrikanten bestrijdingsschema s. Aan het eind van het seizoen zal blijken welk schema het hoogste rendement oplevert.

Beheer
WP Admin