Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Plantversterkers, gewasbescherming en bemesting op open dag Rusthoeve

Gedurende de langste dag van het jaar hielden coöperatie CZAV en proefboerderij Rusthoeve hun jaarlijkse open dag op de proefboerderij in Colijnsplaat (Zld.). Het centrale thema is ‘klimaat en verandering’.

De omvang van de uiendemo- en proefvelden bij de Rusthoeve zijn omvangrijk. Nu, tijdens de open dag zijn er rondleidingen langs de proeven. Later in het jaar, tijdens de uiendag, worden de proeven nog eens diepgaand toegelicht.

Al met al was het een geslaagde dag. Bezoekers kwamen vanuit heel Nederland en de dichtbij zijnde buitenlanden. Maar ook een grote groep uit Denemarken en zoals hier, een groep Chinezen die uitleg krijgt bij een akkerrandmengsel.

Al langer bekend zijn de apparaten die bladgroen meten en daar dan via de computer de kunstmestgift op aanpassen. Dit is een Fritzmeier-gewassensensor die 2 indexen meet. IBI geeft indicatie over de biomassa en IRMI geeft de hoeveelheid stikstof in de plant weer. Aan de hand van deze parameters wordt de mestgift berekend. Het euvel bij de verschillende fabrikanten is dat er nog niet veel is gestandaardiseerd, zodat data moeilijk met elkaar valt te vergelijken en daaruit eigenlijk geen conclusies vallen te trekken.

Bij de mechanisatie-standhouders zijn ook enkele noviteiten onder de aandacht gebracht. Hier een Agricult LvS-opbouwset waarmee tijdens het planten, zaaien of poten, gps-gestuurd kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen toegediend kunnen worden.

Naast deze praktijkproeven waren er workshops georganiseerd met onderwerpen als klimaatbestendige landbouw, precisielandbouw en data, bodem en ondernemersklimaat. Op de foto het jongerenprogramma tijdens de door Hans Huijbers gegeven presentatie 'Stimuleren van ondernemerschap'.

De bodem kwam aan bod bij de rondleiding Themaplein Bodem. Hier werden de verschillende groenbemesters en bodemverbeteraars besproken. Het belang van zorg voor de bodem wordt goed geïllustreerd door deze verdichte plek in de grond. Ook liggen er proeven waar akkerbouwmatig ruwvoer wordt geteeld. Ook bij deze proeven waren enkele rondleidingen georganiseerd.

Naast de zaaiui-proeven liggen er ook plantui-proeven. Een van deze proeven behelst het planten met precisie-plantsystemen. Deze uien zijn geplant met Wifo precisie-koningsplanter.

Bij deze proef wordt gekeken naar het effect van een bespuiting met de kiemremmer MH in verschillende aardappelrassen. Na een MH behandeling van de moederplant kiemen de aardappelen niet of minder goed. Dat voorkomt aardappelopslag in een volgende teelt. In de proef zijn behandelde en onbehandelde knollen tussen de uien gezet. De planten uit onbehandelde moederplanten komen net boven.

Bij een andere proef is gekeken naar de invloed van quikstart en andere meststoffen in open of dichte zaaivoor. In de vier rijen links is het middel gelijktijdig met het zaad toegepast. In de overige rijen rechts is het middel op de al dichte zaaivoor toegepast. Het verschil in toepassing is duidelijk.

Onderdeel van het bietenplein zijn de cichoreiproeven van het IRS. In een proef met gevarieerde zaaidiepte is aangetoond dat de geadviseerde zaaidiepte van 0,5 tot 1 centimeter de beste opkomst geeft. IRS geeft ook de voorkeur aan mechanische onkruidbestrijding, met name in droge perioden zoals nu, omdat dan de werking van herbiciden toch lager uitvalt.

Op het bietenplein zijn, naast proeven onkruidbestrijding, ook proeven aangelegd die opbrengst en kwaliteit kunnen verbeteren. Hier liggen ook de rassendemo's van de verschillende zaadhuizen.

Hoewel tarwe de hoofdmoot is bij de graanproeven liggen er ook op ruime schaal winter- en zomer brouwgerst. Bij brouwgerst is het zoeken naar een ras met hoge kilo-opbrengst voor de teler, terwijl de mouter graag een ras ziet waar hij bij het mouten zo weinig mogelijk water nodig heeft. Het water is nodig om de gerst te laten kiemen, maar moet dan gedroogd worden. Hoe minder water er voor het kiemen nodig is, des te lager zijn de stookkosten om de gekiemde gerst te laten drogen.

In de granen liggen, naast de rassendemo`s, proeven met onder andere groeiregulatie, fungiciden, herbiciden en bemesting.

Een van de bedrijven is Tradecorp die hier proeven heeft met enkele plantversterkers. Het effect is duidelijk. Op de voorgrond onbehandeld. Vanaf het blauwe stokje behandeld en daarachter weer onbehandeld. Een van de plantversterkers is Phylgreen Kuma. Dit middel heeft zeewierextract als basis. Zeewier heeft als plant, die onder stressvolle omstandigheden groeit tijdens eb en vloed en droog en nat, stoffen ontwikkeld die stress tegengaan. Deze stoffen worden nu ingezet om stress bij akkerbouwgewassen tegen te gaan.

Een overzicht van de uitgebreide aardappelproefvelden, aangelegd voor de verschillende bedrijven en organisaties met belang in de aardappelteelt. Naast de min of meer reguliere proeven met bemesting en gewasbescherming liggen hier ook proeven met kiemregulatie, effecten knolbehandeling en plantversterkers. Ook liggen hier de proeven van de pootaardappelacademie.

De jaarlijks terugkerende open dag van CZAV en Rusthoeve bij Colijnsplaat was met ruim 2.000 bezoekers weer goed bezocht. Het weer werkte hieraan goed mee. Bij een temperatuur van rond de 30 graden stond er een verkoelende wind, die het ook voor de standhouders in de open lucht tot een aangename dag maakte. Hier een wagen met bezoekers tijdens de rondleiding aardappelen. Foto's: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin