Weidegang is een van de maatregelen die bij de Natura-proefbedrijven hebben bijgedragen aan een 3% lagere ammoniakuitstoot bij, let wel, een melkproductiegroei van 20%.<br /><em>Foto: Bert Jansen</em> RundveeNieuws

Meer melk met minder ammoniakuitstoot

Zes Natura 2000-proefbedrijven produceerden 20% meer melk bij een 3% lagere ammoniakuitstoot

De zes pilotbedrijven van Proeftuin Natura 2000 produceerden in de periode 2010-2014 20% meer melk. Tegelijkertijd nam hun ammoniakemissie af met 3%, terwijl er nog ruimte is om de emissie op bedrijfsniveau met nog eens 15% te verlagen.

Productiegroei door intensivering

De toegenomen melkproductie komt door intensivering van de bedrijfsvoering. De productie per koe steeg met 146 kilo naar 8.316 kilo en per hectare met 2.415 kilo naar 20.489 kilo.

Minder ammoniak door gerichte maatregelen

De ammoniakreductie werd behaald door meerdere maatregelen/factoren:

  • de hogere melkproductie leidde tot een hogere stikstofbenutting;
  • daarnaast draagt weidegang een steentje bij;
  • door een verlaging van de derogatienorm van 250 naar 130 kilo stikstof hoefden de deelnemers minder mest af te voeren. Dit verlaagde de ammoniakemissie per hectare van 43,1 kg naar 33,5 kilo.

Verdere beperking ammoniakuitstoot is haalbaar

Een verdere ammoniakreductie is zonder dure stalaanpassingen haalbaar door bijvoorbeeld in de zomer de mest te verdunnen met uitrijden, dit scheelt 10 tot 20%. Samen met het verlagen van het Re-gehalte in het rantsoen tot 150 (0%-5%) of het verlagen van het jongvee (0-6%) is voor veebedrijven een extra reductie van de ammoniakuitstoot 15% op bedrijfsniveau haalbaar.

Beheer
WP Admin